WEEKBLAD va\ di HELDER mhet MEEWEDIEP. bekendmaking. J\3. 5. 1837. ^1**8 MAANDAG 26 JANUARIJ. De Duitsche Bond en de Luxemburgsche Grondwet. UIEUWSTIJDHTOSH. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. Het onderstaande nemen wij over uit de Utrechtsehe Provin ciale en Stads-Courant van 12 December 1850. Een algemeene kreet van verbazing en afkeuring is in het vrije Nederland opgegaan over de inbreuk, door de Groothertogelijke Regering op de bezworen constitutionele instellingen van Luxem burg gepleegd. Eu inderdaad, hoe vreemd dat land ons sedert de afscheuring van Belgie geworden zijdie gebeurtenis kon voor het regtsgevoel, onafhankelijk van tijd en plaats, niet onverschilig zijn. Zelfs mogen wij ons oordeel over de wederregtelijke han deling uiet smoren, al zien wij ons gedrongen een Bewind te laken, aan welks hoofd de Vorst gesteld is, die onder de verant woordelijkheid van Ministers, in Nederland en Luxemburg tegelijk regeert. Even onbewimpeld als vroeger den bloedigen Coup d' tut van Parijs, zullen wij thans de willekeur, die tot hiertoe, naar het schijnt, rustig in Luxemburg heerscht, met de gansche Nedcrlaudsche pers veroordeeleu. Maar bij de vervulling van dien ouaangenamen pligl, zullen wij de waarheid huldigen, in al te eenzijdigen ijver door sommige dagbladen miskend. Er zijn er die loochenen, dat de Groothertogelijke Regering tot de betreu renswaardige daad zoude verleid zijn door den lastigen aandrang, door zekere pressie van den Duitschen Bond. Wij gelooveu, dat niets gemakkelijker is dan het bewijs te leveren van de her komst van het kwaad uit Frankfort. Men gelieve slechts het Bondsbesluit van 25 Augustus 1851 open te slaan, (1) en de toe passing daarvan in onderscheidene Staten te vergelijken. Zoozeer als iemand bejammeren wij de zwakheid, welke den misstap ten gevolge heeft gehadmaar het staat der partijzucht niet vrijden Coup d' Êtat in Luxemburg als eene bedreiging voor Nederland af te schilderen. Men had wij erkennen het - den Bond onwrikbaar het hoofd behooren te biedengedachtig Jan den door Willem II vrijwillig afgelegden eed. Men behoefde waarlijk niet voor een Bond te zwichten, die in 1848 alle moed en kracht (1) «Die Bundesversammlung Jardert daber die holien Bundesregierungen aufdie ia den einzelnen Bundesstaatennametitlich séit dem Jahre 1848 ge troffenen staatlichen Emrichtungen und erlassenen gesetzlicben Bestimmungen einer sorgfaltigen Prüjiing zn unterwerfen und dannicenn sie mit den Grund- gesetzen des Bundes nicht in Einklang stehen, diese nothwendige Ueberein- stimmung ohne Verzag ie ieder xu bevArken." verloren hebbendegedwee was uiteengegaanen het gezag aan revolutionaire overheden had overgelaten. Hoe duur en zwaar de pligten van een Bondslid zijn mogenzulk een offerals de schen nis van eene onverbrekelijke belofte, konden zij niet opleggen. Het ware voor den Groothertog eene scboone en edele rol geweest de zinspreuk van het Stamhuis Je maintiendraionwankelbaar gestand te doen, en zonder op het voorbeeld van andere Vorsten te letten, die de in 1848 uit vrees bewilligde vrijhedeneen voor een, uit kracht van het Besluit van 25 Augustus 1851, hebben herroepen en te niet gedaan(2) getrouw te blijven aan het eens zoo pleglig gestaalde wootd. Maar heeft, waar zoo velen en magtiger voorgingen, het Bewind van het kleine Luxemburg, voor het geweld van Oostenrijk en Pruissen beducht niet durven achterblijven, laat ons de dwaling gispen, maar tevens den oor sprong zoeken waar die te vinden is, niet te 's Gravenhage maar te Frankfort. Het bedrijf der Luxemburgsche Regering heeft niets gemeens met dat van de Nederlandsehe Staatslieden niet meer dan voorheen de handelingen in het Keurvorstendom of Koningrijk Eanover met die van het Britsche Kabinet. Utrecht, 11 Dec. 1856. G. W. VREEDE. (2) Verg. H. A, Zachariae, die deutschen Verfassungs-gesetze der Gegenuari Göttingen 1855, I. 4850enz. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter openbare kennis, dat de PASSAGE voor RIJTITGEN over de Brug der Marine-Schutsluiswegens belangrijke voorzie ningen aan dezelve, van Maandag den 26 dezertot nadere aankondiging GESTREMD zal zijn. Helder 24 Januarij 1857. Do Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en N1EÜWEDIEP, 24 Januarij 1857. Den 19 dezer is bezuiden Calandsoog gestrand bel engclsche_ barkschip Haltwhistlekapitein Patterson, van Batavia met ladinghoofdzakelijk bestaande in suikerkoflijrijst en beiden-" naar Breinen bestemd. Vau de lading heeft men weinig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1