K, 1857. WEEKBLAD van MELDER i het NIELWED1EP. KIEZERSLIJSTEN. BELASTING OP DE HONDEN. t ,m Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegolregt voor elke plaatsing. 9 FEBRUARI!. De BURGEMEESTER der gemeente Helder. Gelet hebbende op het bepaalde bij ait. 7 der wet van 4 Julij 1850 (Staatsblad No. 37), betrekkelijk het opmaken der lijstenaanwijzende de personendie tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn. Noodigl de inwoners der gemeente uit, om, zoo zij elders in de directe belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den 15 Fe- bruarij aanstaande te doen blijken. Helder, den 28 Januarij 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. De BURGEMEESTER der gemeente Helder breugt ter kennis van de Ingezetenen, dat in deze maand, te beginnen op Maandag den Oden dezer, de beschrijving zal worden gedaan van de in de gemeente aanwezige HONDEN, voor de belasting van hetloopen- de jaar. Bij die beschrijving is elk verpiigt de noodige opgaven en inlichtingen te geven. Ieder belastingschuldige die overgeslagen mogt zijnis gehouden vóór of op den laalsten dag dezer maand Februarijten kantore van den plaatselijken ontvanger schriftelijke aangifte te doen. De belasting bedraagt voor een losloopenden hond f5., en voor een hond die voortdurend vastgelegd is f\ Losloopende honden moeten een halsband dragen, voorzien van den naam des eigenaars. Melder, den Februarij 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. ÏTIE TT TT S T IJ D I 2.T 3 E1T HELDER en NIEUWEDIEP, 7 Februarij 1857. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier is van den Commissaris des Koniugs berigt ontvangendat er zal worden overgegaan tot het plaatsen van cene tweede ijzeren brievenbus, binnen deze gemeente en wel aan het Hoofd en dat er aan de uren, waarop het Postkantoor aan den Helder voor het Publiek is opengesteld, eenige uitbreiding is gegeven, in dier voege, dat onverminderd de overige tijdsbepalingen, de openstelling van 10 tot 12 uur 's middags in het vervolg zal zijn van 10 uur tot 1 uur 's namiddags. Het bevestigt zichdat de heer Rochussen zijn ontslag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zoo dat er eerlang in het hoofdkiesdistrict Alkmaar tot eeue nieuwe verkiezing zal worden overgegaan. Naar men verneemt komt de heer K. Poortmannotaris te Schiedam, voormalig lid der Tweede Kamer, te Alkmaar zeer in aanmerking, bij de op handen zijnde keuze, voor een lid dier Kamer. Deze keuze vindt veel bijval, wegens de uitgebreide keunis en soliditeit van beginselen van genoemden heer K. Poortman. De fransche Moniteur maakt bekend, dat de landbouw tentoonstelling te Parijs tot het volgende jaar is uitgesteld. De amerikaansche bladen deelen berigten mede uit Japan, waarin gezegd wordt, dat eene algemeene vergadering van groot- dignitarissen van het rijk beslolen had, aan geen vreemdeling toe te staan het binnenland te bezoeken. Dus zijn de pogingen van de Engelschen, Russen en Amerikanen, om den handel met dat land te openenzonder vrucht gebleven. De Japanezen voorzien alleenlijk de schepen van het noodige en ontvangen alleen gouden en zilveren munt in betaling. De Hollanders daarentegen, zoo melden die bladen, slaan in liooge gunst en genieten het mono polie van den buitenlandschen handel. De Japanezeu maken snelle vorderingen in de kennis van de zeevaart en zij hebben eene som van twee en een half millioen dollars aangewezen, om eene vloot van oorlogschepen te bekomen, volgens het curopesche stelsel, welke gekominandeerd zullen worden door hollaudsche zee-officieren. Vier der schepen zullen schroef-stoombooteu zijn. Een zeer ongelukkig voorval heeft op den 2den dezer te Kruisland plaats gehad. Op den 51 Januarij had zekere Gcrardus Hartmans ondertrouw gedaan en om zijne vrienden te onthalen, had hij twee flesschen brandewijn opgedaan en in een kastje in eenen werkwinkel geborgen; in dat zelfde kastje stond ook eene fïesch met een weinig vitriool. De vader Cornelis Hartmans oud 72 jaren, den 2den dezer uit de kerk komende en koud zijnde ging naar den werkwinkel en nam uu uit eene der flesschendeukende* dat het brandewijn zoude zijn, een slok en had het ongeluk de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1