WEEKBLAD van den HELDER en bet MWEDÏEP. MAANDAG 16 FE BR UA RIJ. Inwisseling van Muntbilïetten. 1TIS TJW S IJ D I rr 3 S 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs js 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegolregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat krach tens de wet van 24 December 1856 (Staatsblad No. 129) tot en met den laatstcn December 1858 ten kantore van de Nederlandsche Bank, zal worden gevaceerd tot de ver wisseling van de reeds verjaarde muntbilïetten van 1845 en 1849; dat deze muntbilïetten almede gedurende den gezegden termijn zullen worden aangenomen door 's Rijks Betaalmeesters, zoowel in verwisseling als in overstorting en door de daartoe bevoegde comptabelen ten behoeve van "s rijks schatkist en dat na den laatsten December 1858 geen gelegenheid tot verwisseling dier muntbilïetten meer overblijftweshalve de houders van die billetten ten ern stigste worden aangemaand om zich den op nieuw verleen den termijn ten nutte te maken. Heldeh, den 8 Februarij 1857. S TAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ Secretaris. HELDER en NIEUWEDIEP 14 Februarij 1857. In de zitting van den Gemeenteraad op j.1. Dingsdag den 10 Februarij 1857, waren de heeren van Herwerden, Haremaker, Reeringh en Jb. Bakker afwezig. De vergadering werd door den Burgemeester voorge zeten en de notulen van het verhandelde in de vorige bij eenkomst gelezen en goedgekeurd. Een verzoek van de Heeren Jb Sevenhuijsen en Comp zoutzieders alhier, om vrijdom van plaatselijke belasting wegens de meerder gebruikte turf voor de werking hunner fabriek benoodigd geweest bovende hoeveelheid waarvoor vrijdom is toegekend, werd voor geene inwilliging vatbaar geacht, op grond dat die vrijdom, volgens de bestaande wettelijke voorschriftengeen hooger bedrag dan bij het Rijk is verleend, mogt worden toegekend. Naar aanleiding eener aanvraag van den heer garnizoens- kommandantwerd besloten onder nadere goedkeuring van heeren gedeputeerde statenhet oude weeshuis alhier tegen een billijken prijs aan het departement van oorlog over te dragenom dat gebouw tot eene garnizoensbakkerij te doen inrigten. Tot leden voor het bureau van stemopneming voor te houden verkiezingen in dit jaar, werden benoemd de heeren Metzelaar en Beets, en tot derzei ver plaatsvervangers de heeren Sevenhuijsen Sr. en Reeringh. Na de mededeeling van eenige ingekomen stukken werd de vergadering gesloten. Naar men verneemt, heeft voor eenige dagen alhier eene bij eenkomst plaats gehad tnsschen de directie der Marine en de Commissie voor het nieuw te maken dok op de werf alhier. Daarin schijnt bepaald te zijn, dat het gedeelle van die werf, dat voor dit werk moet dienengeheel zal omheind worden en dat er een aparte toegang zal gemaakt worden over een te leggen brug bij de houtsloof. Reeds in het begin der maand Maart e. k. zou eene eerste aanbesteding plaats hebben van het graven der put voor het dok dat de aanzienlijke lengte van ongeveer 590 voet amst. op den bodem zou krijgen (dat is nagenoeg zoo lang als het blok huizen waarin de woning van den Heer Notaris Beets staal)en eene diepte om een geheel uitgerust schroeffregatzonder ligten te kunnen opnemen of dokken. Wij verheugen ons zeer dat eindelijk de tijd is aangebroken, waarop men de handen zal slaan aau dit werk, zoo onmisbaar voor onze Marine in het algemeenen dal tevens aan deze plaats den voorrang boven al onze andere marine havens verzekert. Aangenaam is het ons ie kunnen melden, dat de heer J. Srootmaningenieur van den waterstaat alhier, ouder wiens leiding de nieuwe in alle opziglen voortreffelijke koopvaardersschut sluis werd daargesteldhoogst vermoedelijk met de uitvoering van dit belangrijke werk zal belast worden. De buitengewone vergadering der rederijkerskamer Olijmpia al hier, vroeger in dit weekblad aangekondigd, werd j.1. Donder dagavond, in het locaal Tivoii gehouden. Eu, had men reeds verwachtdat er een talrijk gehoor zou aanwezig zijnde bezette zaal heeft die verwachting geenszins beschaamd. De werkzaamheden werden geopend met de voordfagt van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1