WEEKBLAD van den DELDER en hei MELWEDIEP. BEKENDMAKING. MAANDAG 23 FEBRUARIJ. 1TIE TT W 3 T IJ D 11? O S 1T. VIJFTIENDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, brengen ter openbare kennis, dat op heden door hen voor- loopig vastgesteld en tot en met den 9 Maart e. k. voor een ieder ter Secretarie ter lezing is nedergelegd het pri mitief Kohier der plaatselijke belasting op de Honden over het dienstjaar '1857. IfELDEn, den 20 Februarij 1837. Burgemeester en Weihouders voornoemd STAKMAN BOSSE. De Secretaris L. VERIIEIJ. HELDER en NIEUWEDIEP 21 Februarij 1857. I)e verjaardag des Konings werd eergisteren hier op de ge bruikelijke wijze herdacht. Bij de doopsgezinde gemeente te Zij ld ijk, provincie Gro ningen, is op den 17 dezer met algemeene stemmen beroepen Ds. P. Douw es Dekker, leeraar bij de doopsgezinde gemeente alhier. Bij beschikking van 18 Februarij jl., heeft de minister van binnenlandsche zaken bepaalddat de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Slateu-Generaal in het kiesdistrict Alkmaar, ter vervanging van den heer J. J. Rochussendie als zoodanig zijn ontslag heeft genomen, zal geschieden op diugsdag den 17 Maart aanstaande. Volgens berigt van PortMahon, is Zr. Ms. fregat Doggers- bank, kommandant baron Collot d' Éscuryaldaar den 29 Janu- arij 11., met schade aan het roer binnengeloopen. Bij Zr. Ms. besluit van den 14den dezer, is dr. A. A. Deeninkmet den laatsten dezer, onder toekenning van wacht geld, eervol ontslagen uit de betrekking van lector in taal- en letterkunde bij de inrigting tot opleiding van adelborsten te Willemsoord. Bij Zr. Ms. besluit van den 18 dezer, zijn benoemd tot ridders der orde van den nederlandschen Leeuw, de kapitein ter zee F. W. Freudenbergdirecteur en kommandant der marine te Ilellevoetsluis, en de luitenant-kolonel C. M. Nabalkommandant van het corps mariniers. De Tweede Kamer der Slaten-Generaal heeft jl. Diugsdag weder hare werkzaamheden hervat. Met algemeene stemmen is aangenomen een voorstel van den heer Thorbeckehoudende ver zoek aan den minister van koloniën om inededeeling der verorde ning, memoriiiu, instructiën en correspondenliën betrekkelijk de uitgifte van boekwerken in Neerlands-Indië, in zoover daartegen bij dc regering geen bezwaar bestaat. Het Residentieblad meent te mogen verzekeren dat het wetsontwerp op hel onderwijs bij den Raad van State in overwe ging is en waarschijnlijk binnen 14 dagen bij de Tweede Kamer der Stalen-Generaal zal inkomen. Jongstleden donderdag namiddag zijn te Rotterdam aange- bragt de Maleijers, 23 in getal, waaronder eene vrouw, herkomstig van het door hen verwoeste schip Twenthe, met een lauds trans portschip laatstelijk van Vlissingen onder escorte van eenige mariniers aldaar aangebragt. Aan de Willemskade ontscheept, was weldra eene menigte op de been en alvorens men hen in het huis van arrest had overgebragtwas de menigte nieuwsgierigen zoo aange groeid, dat men met moeite daardoor een weg kon bauen. Met groote belangstelling ziet men den afloop dezer belangrijke aange legenheid te gemoet. Jl. Zondag voormiddag heeft nabij het dorp Vicrlingsbeck een ontzettende brand gewoed, waardoor eene kapitale boerenhof stede in de asch is gelegd, zijnde daarbij levens veel vee omgeko men en veel graan, enz., vernield. Alles is tegen brandschade verzekerd. Er liepen geruchten, dat de brand door kwaadwilligheid zou zijn geslicht. In de gemeente Domburg nabij Middelburg, heeft een treurig voorval plaats gehad. Een behoeftig persoondie zich in de aldaar nabij liggende duinen had begevenop de stroopjagt van konijnen, wasvoor een der holen gaan liggen, en had er zijn arm in gestokenom de daaruit komende dieren op die wijze meester te worden, toen de duin eensklaps instortte en hij onder het zand werd bedolven. Eerst geruimeu tijd later werd zulks ontdekt door zijn makker, die zich met hetzelfde doel op ceiiigen— afstand van daar bevonddoch het was reeds te laatalle, pogingen om hein nog in het leven terug te roepenbkveu vruchteloos.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1