vm des DELDER esi det XIEUWEDIEP. .M 10. 1857. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG tp VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2 M A A 11 T. ITIS-JVrSTIID IlTgBlT. HELDER en NIEUWEDIEP, 28 Februarij 1857. De verjaardag van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze herdacht. Met genoegen kunnen wij vermeiden, dat het fregatschip Doggershank, gezagvoerder P. J. Kerkhovenhet eerste schip dat van de onlangs hier opgerigle Duinwaterleiding-Maatschappij in Julij II. water heeft ingenomen, na eene reis van 119 dagen be houden te Socrabaiju is aangekomen, en dat er blijkens schrijven van den gezagvoerder aan den heer B. D. Bosscher te Amster dam boekhouder van bovengemelden bodemniets op de kwaliteit van 't ingenomen water valt aantemerken. Ook heeft de Activo, gezagvoerder W. Stamreeds voor zijne tweede reis duinwater medegenomen. Zr. Ms. fregat Prins Alexander der Nederlanden, komman- dant W. Sf,effensis jl. maandag morgen op de reede alhier bin- nengeloopen, onder het lossen der gebruikelijke saluutschoten welke door hel wachtschip werden beantwoord. Het wets-ontwerptot regeling van het lager onderwijs is bij de Tweede Kamer ingediend. Het heeftgelijk in den aanhef der toelichtende memorie erkend wordthet in de laatst- vorige zitting der Staten-Generaal ingediende, maar niet afgedane wetsontwerp ten grondslag; het heeft de gemengde, of voor alle gezindten toeganklijke school tot beginseleven als het ontwerp van van Reenen in zijne oorspronkelijke en vooral in zijne ge wijzigde redactie. Maar ter wegneming der achtenswaardige ge moedsbezwaren, welke het tot stand komen der vroegere voordragt belet hebbenbehelst het nu ingediende ontwerpin zijn een en twingste artikeltwee nieuwe bepalingennamelijk 1. het schoolonderwijs wordt ook dienstbaar gemaakt aan de op leiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugdenen 2. waar de kinderen van het bezoeken der openbare school wegens godsdienstige bezwaren der ouders, worden terug gehouden, en deze bezwaren, na zorgvuldig onderzoek, uiet kunnen worden weggeruimd, wordt, indien daaraan kan worden te gemoet geko men, door de oprigliug eener bijzondere school, tot het oprigten en onderhouden van zoodanige schooldes gevorderdhulp verleend door het, toekennen van een rijks-subsidie, te verleenen bij de wet. Een amerikaansch dagblad verhaalt, dat er in het graafschap Orange (staat New-York) een echtpaar leeft, dat sedert acht jaren geen woord met elkander spreekt, doch zich overigens zeer goed verdraagt. Als reden dezer zonderlinge handelwijze geeft men op, dat de beide echtgenooten voor acht jaren een huiselijke twist had den, en dal elk hunner te trotsch is om het eerste woord te spreken. Onlangs schoot een soldaat in de schuldgevangenis te Parijs eenen Amerikaan dood, die den volgenden dag in vrijheid zou wor den gesteld. De krijgsraad heeft dien soldaat vrijgesproken. De soldaat verklaarde eenvoudig, dat hij zijn consigne gevolgd had, en de krijgsraad stelde zich met deze verklaring tevreden. De zee-arm, die Brooklijn van New-York scheidtwas ge heel bevroren, en duizende liefhebbers gingen van de eene plaats naar de andere, over een uitgestrekt ijsveld. Op 19 Jan. 11 is dit ijsveld, van wege de ebbe, aan beide zijden losgeraakten statig naar den Oceaan gedreven een SOOtal personen medevoe rende. Het was een grootsch maar tevens een vreeselijk schouw spel. De kreten van deze zonderlinge schipbreuklingen vermeng den zich met die van de duizende aanschouwers, die op de oevers stonden. Eindelijk na vele vruchteloozc pogingen gelukte hel aan eene sleepboot zich aan het ijsveld vast te hechtenvoor dat het nog de baai had bereikt, en iedereen aau boord oplencmen. De keizer van Rusland heeft onlangs een vonnis van een krijgsraad bekrachtigd, betreffende den voonnaligeu ritmeester Telepnieuw, die getracht had den grondbezitter Tschernow door vergift en een ontploffingstoestcl om het leven te brengenwelke aanslag wel mislukt ismaar een ander persoon hel leven heeft gekost. De schuldige is van al zijne regleu ontzet en voor 10 jaren naar Siberie verbannen. De 2Jste Febr. en zijne herinneringen zijn hijna geheel door het carueval verdrongen. De deinonstratien van hen, welke nog aan dien dag denken, beslaan in eenige bijeenkomsten aan de barrière. Het grootste gedeelte der parijsche bevolking heeft zich echter aan dien vetten os en de daarmede verbonden feestelijk heden gewijden nietszelfs geene immortellenkransen aan de Julijzuilherinnerde aau den dag, die eenmaal Europa met schrik en angst vervulde. Wat het slraat-carneval te Parijs betreft dit bestaat gelijk men weet, slechts uit den vetten os en zijn geleide, eenige honderde geniaskerden en honderd duizenden van toeschou wers te voette paard en in rijtuigen die meestal teleurgesteld naar huis keeren. De ossen verschenen ten twaalf ure op de Tuilerien. Zij waren omgeven door eene tallooze menigte, ver- mits men bij uitzondering had vergunddat het publiek ditniaal den os volgde. De keizer, de keizerin cu de kroonprins

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1