WEIBLAD vin DEN HELDER m HET MEEWEDIEP. M 11. 1837. Mr. K. A. POORTMAN MAANDAG WIS UW S T IJ D 11T O S 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs js 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. h. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 9 MAART. Bij de ophanden zijnde verkiezing voor een lid der Staten-Ge neraal wordt de constitutionele partij tot ons leedwezen niet eene onderlinge verdeeldheid bedreigd. Terwijl van de eene zijde de heer Mr. K. A Poortman, Notaris te Schiedam, wordt aan bevolen ijveren anderen voor den heer Mr. L. Metman. Door dien strijd alleen heeft de graaf R. J. Schimmelpcnninck eene kans gekregen, die anders zeer gering wezen zoude.— Wat ons betreft, wij achten de keuze niet moeijelijk. De heer Poortmandoor eene talrijke kiezersvereeniging te Alkmaar met groote meerderheid van stemmen verkozenheeft zich in vroegere parlementaire loopbaan als een bij uitstek be kwaam en ijverig lid der Tweede Kamer, als een man van gematigde, maar vaste constitutionele beginselen, doen kennen, wiens ka rakter algemeen eerbied heeft ingeboezemd. De menigvuldige adviezen in de bijbladen vau de Staats-Courant bewaardleggen de uitstekendsle getuigenis af van zijne bekwaamheid eu doorzigt in de talrijke en dikwerf moeijelijke onderwerpen, die in de Kamer behandeld werden, zij toonen, dat hij nimmer zich zeiven zoekt, maar alleen de belangen van het Vaderland op het oog had. Met warmte durven wij derhalve de kiezers in ons district aan bevelen hunne stemmen uitlebrengen op te Schiedam. Ter Secretarie van de gemeente Helder zijntegen betaling van 10 Cis per stuk verkrijgbaar, gedrukte exemplaren der navolgen de verordeningen 1. Verordening op het losloopen der honden en het rijden met hondenwagens. 2. Verordening omtrent hoedanigheid en de wijze vau verkoop van het brood. 5. Verordening op de tapperijen en herbergen. 4. Verordening op de publieke huizen. 5. Verordening op het onderhoud en schoonhoud, der uitwateringen. 6. Verordening op het Heldersch Kanaal. 7. Verordening op het bouwen en sloopen. 8. Verordening omtrent het afslaan vau visch. 9. Verordening op de straten en wegen. Ingezetenen van de gemeente Helder, aan wie door het GE MEENTEBESTUUR vergoeding voor het leggen van voelstralen voor hunne woningen is toegekend, en die vergoeding nog niet hebben ontvangenworden opgeroependaarvan ter Secretarie aangifte te doen vóór den lsten April '1857. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 Maart 1857. jl. Donderdag arriveerde alhier Zijne Excellentie de russische admiraal Glazenapbegeleid door den luitenant ter zee le klasse Buishun intrek nemende in het hotel den Burg. Gedurende zijn verblijf bezigtigde Z. E. 's rijks maritieme inrigtingeu en de in de haven en ter reede liggende oorlogsbodems. Op Z. M. fregat Prins Alexander, zoowel als met gewapende sloepen in de haven werden er maneuvres in het vuur uitgevoerdterwijl van Z. M. wachtschip Kortenaar een saluut van 15 scholen gegeven werd. Z. E. heeft over een en ander zijne bijzondere tevredenheid be tuigd, en roemde zeer de uitmuntende ligging onzer schoone haven, welke door den burgemeester dezer gemeente aan Z. E. werd aanbevolen, ingeval russische oorlogsbodems zich in de na bijheid daarvan mogten bevinden. Morgen vertrekt de nog jeugdige en minzame admiraal weder naar de residentie. Tot predikant bij de evangelisch-lulhersche gemeente te Kampen is beroepen ds. J. Stephanuspredikant alhier. Het Staatsblad No. 7 bevat een koninklijk besluit van 12 Februarij 1857, tot vaststelling van bet algemeen reglement van politie voor het groot noordhollandsch kanaal en zijne havens. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in hare zitting van gisteren het ontwerp tot aflossing van schuld ten laste van de directie der haven Oude Schild, op Texel, afgestemd met 44 tegen 16 stemmen. Het onderzoek over het wetsontwerp nopens het lager onder wijs is jl. dingsdag in de afdeelingen van de Tweede Kamer aan gevangen. Tot rapporteurs zijn benoemd de heeren van Nispen, ten CateHeemskerkThorbecke en Bosscha. In de gemeente Bondus is dezer dagen een grijsaard over-" leden, die bijna altijd niets anders dan droog brood at. Hij heeft gewerkt, totdat hij ziek werd en wilde geene geneeskundige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1