WEEKBLAD van den HELDER m het MWEDIEP. J\S. 13. 1857. MAANDAG Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nteuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 23 MAART. NIEUWST IJ DIN GEN. HELDER en NIEUWEDIEP, 21 Maart 1837. De uitslag der stemming van een lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, in het kiesdistrict Alkmaar, is als volgl: uitgebragt 1331 stemmen, van onwaarde 10 volstrekte meerderheid 661 waarvan hebben bekomen de heeeren Mr. Schimmelpenninck 606 stemmen, Mr. K. A. Poortman 570 Mr. Metman 256 Mr. van Hall 86 zoodat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Mr. SCHIMMELPENNINCK en Mr. K. A. POORTMAN. Volgens particulier berigt van Port Mahon van 8 dezer, wachtte Zr. Ms. fregat Doggersbank aldaar op de komst van Zr. Ms. fregat de R u ij t e rhetwelk dagelijks van Maltha aldaar werd verwacht. Eerstgenoemd fregat zou een deel zijner equipage en leeftogt aan boord van de Ru ij ter overgeven en alsdan on- middelijk naar Nederland terugkeeren om buiten dienst te worden gesteld. Bedoelde bodem kan alzoo iu de eerste helft der maand April in onze haven binnenloopen. Het oorlogsfregat de Ruijter zal eerst omstreeks Julij repatriëren. Wij vernemen, dat de beer P. Douwes Dekkerdoopsgezind leeraar alhier, is uitgenoodigd om op beroep te komen preken, in de gemeente Uithuizen c. a. Bij beschikking van den minister van binnenl. z. is Philip Hendrik Leijeropzigler van den waterstaat van de 5e kl. benoemd tot havenmeester bij bet noordh. kanaalter handhaving van de politie langs de geheele uilgestrektheid van bet kanaal tussclien de Willemsluis en de koopvaarderssluis alhier. Men verneemt, dat Z. M. de Koning na Paschen de hoofd stad met een bezoek zal vereeren. Dezer dagen is te Amsterdam eene tweede typographische vereeniging onder den naam van de nederlandsche drukpers gevestigd, waaraan zich 110 leden hebben verbonden, bestaande uitletterzettersboekdrukkersboekbinderslettergietersboek handelaren correctors, enz. Deze vereeniging stelt zich voor ondersteuning in ongelukkige omstandigheden en het houden van vergaderingen tot nut en gezellig verkeer. Het is nu geblekendat men met goed gevolg in den herfst aardappelen in den kouden grond kan poten om daarvan in den vroegen Meitijd aardappelen te krijgen. In Drenthe toch is dit ten vorigen herfst beproefd met het verrassend gevolg, dat de toen gepoote aardappelen nu reeds eenige dagen boven den grond slaan en zelfs reeds in blad komen men heeft ze gedurende den winter met slroo bedektom ze voor den nadeeligen invloed der koude te beveiligen, terwijl ze nu ook nog des nachts met stroo naar vereischte gedekt worden gehouden. Deze aardappelen zullen dus bij verder goed gelukkenreeds lang volwassen en rijp zijnvóór dat de gewone ziekte zich in dit gewas openbaart, althans gere kend naar de onderscheidene vcrloopeu jaren. In de wetgevende vergadering te Washington is onlangs weder een echt amerikaansch tooneel voorgevallen tusschen den afgevaardigde uit Tennessee en den vertegenwoordiger uit Ohio. Terwijl de eerste zich met een lid vau het congres onderhield wierp de ander hem een hand vol ouwels iu 'l geziglwaarna de beleedigde zich op zijn aanvaller wierp om hem af te ranselen. Hij werd daarin echter door de tusschenkomst van twee andere wetgevers verhinderd. Men gelooft, dat een tweegevecht er bet gevolg van zijn zal. Die van Ohio voert aandat de andere hem onbeschaamd heeft aangezienterwijl deze ontkent voornemens geweest te zijn hem te beleedigen. In den weefstoel van Jacquard is, naar men zegt, wederom eene verbetering aangebragt, en wel door een te Turijn gevestig- den kunstenaar, wien het gelukt is het getal der cartons met de helft te verminderen. Reeds voor ruim een jaar heeft hij eene uitvinding van soortgelijken aard tentoongesteldwaarbij de cartons geheel vervielen doch iu de practische uitvoering ontmoette hij te vele moeijelijkhedeu. Zijne uitvinding om de cartons tot een miuimun te brengenheeft beter gevolg gehaden de verminde ring op de helft geeft eene bezuiniging van 25 pCt. De uilva' ding moet hoogst eenvoudig zijn. Een proces, waarvan de omstandigheden wetenswaardig Z1jn is te Turijn, aan de beslissing van het hof van appel onderworpen. Eene vrouw had hare goederen afgestaanhierbij een lijfrente bepalende. Kort daarna kreeg zij berouw over haar besluit en smeekte hare tegenpartij hel contract te verbreken, doch vruch teloos. Zij raadpleegde een advocaat, die zeLe, dat zij ongelijk haddat hel contract volmaakt was, en dat de andere partij regl had om het te behoudenten minstevoegde hij er J>ij; «indien gij binnen de veertig dagen niet komt te sterven.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1