WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. Verkiezing op 31 Maart 1857. Mr. K. A. POORTMAN. BEKENDMAKING. MAANDAG ÜTIETTTrSTXJDXlTCrElT. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan des Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Op wieu zullen de kiezers hunne slem uitbrengen De keuze ligt tusschen den heer Jhr. Mr. R. J. Schimmelpen- ninclcKamerheer des Konings, in buitengewone dienst, en Mr. K. A. PoortmanNotaris en Wethouder te Schiedam. Van de eerste is ons niets bekend, dan dat zijn naam staat op de lijst der advocaten te Amsterdam, niets dan wat ons een blaadje, bij de gebr. Diederichs gedrukt, deed opmerken, dat hij bij het verlaten der academie in zijn proefschrift het belang van den landbouw bij het middenceuwsche jagtregt trachtte te beloogeu en in het edel jagtbedrijf het beste hulpmiddel lot zedelijke vor ming der jeugd uit de hoogere standen zag. Welnuindien er een opperjagermeester aan het Hof verkozen inoest worden, dat proefschrift, dat ons doet veronderstellen, dat de kamerheer, schietende op hazen en patrijzen, een groot deel zijner zedelijke vorming heeft erlangd, kan eene aanbeveling zijn. Maar in de Tweede Kamer valt ieders te doen dan snippen of eenden te schieten Wie en wat de heer Poortman is, behoeft voor niemand een vraag te zijn. Het tijdperkdat hij lid der Tweede Kamer was, geeft er getuigenis vanaan iederdie de verslagen van de Tweede Kamer wil nazien. Gehecht aan bedaarden, maar gestadigen vooruitgang; voorstander van het Koningschap en van het dierbaar Stamhuis dat ons regeert; prijs stellende op zedelijkheid en waren godsdienstzinnimmer de slaaf eener partijonafhankelijk in zijn oordeel. Zoo hebben zijne antecedenten in de Tweede Kamer hem doen kennen. Van hem behoeven wij niet op aanbevelingen van vrienden te vragen wat wij te wachten hebben, zijne daden hebben voor hem gesproken. Gaarne vereenigen wij ons dan ook met de aanbeveling van hel blaadje, waarvan wij straks melding maakten, dat met deze woorden eindigt: »In hem zult gij eeneu «vertegenwoordiger hebben, even wars van staatkundigen tegen- «stand tegen de Regering, als van gunslbejag of staatkundigen «stilstand en achteruitgang. Wilt gij in één woord, het waar- «achtig heil van Vorst en Volk bevorderen, kiest dau tot volks- vertegenwoordiger Er zullen daar immers geen bokken geschoten worden. Van godsdienst gesproken. Men verhaalt, dat er een gerucht verspreid wordt, dat Poortman Catholijk zijn zoude, het is eene kwaadaardige speculatie op de onverdraagzaamheiddie buitendien onwaar iswant de heer Poortman is Protestant. De BURGEMEESTFR der gemeente Heldermaakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend dat de derde zitting van den Militieraad binnen het 5de ressort dezer provincie bestemd tot het keuren van Plaatsvervangers en Nummer- verwisselaarsvoor deze gemeente zal worden gehouden te Hoorn, op Woensdag den 8 April 1857, des morgens ten elf ure. Helder, den 28 Maart 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN ROSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 28 Maart 1857. Het aan de reederij van den heer H. van Rijclcevorscl te Rotterdam toebehoorende barkschip Elise Susanua, kapt. Kuyt met een detachement troepen van daar naar Batavia bestemdis 19 Februarij wegens muiterij onder de militairen te Rio Janciro binnengeloopen. Aangaande deze muiterij meldt de kapitein dd. 2-1 Februarij het volgende «Tot 12 Februarij, ons toen bevindende op 19° 50' Z. Br. en 50° 10' W. L.was de reis vrij voorspoedig en alles in orde. Op den avond van dien dag echter werd de kommandant der troepen door een soldaat (een Franschmau) onderrigtdat de mi litairen aan het muiten waren en dat men het plan gemaakt had om dien avond ten 9 ure de bemanning van bet schip te over rompelen en allen te vermoorden. Gelukkig waren de onderoffi cieren en korporaals, zoomede de Franscben en Hollanders, die zich onder de troepen bevondenniet in hel komplot en deze schaarden zich dus onmiddelijk aan onze zijde op het achterdek. Alsnu werd aan de anderen gelast naar beneden te gaan, hetgeen zij met tegenzin deden. De kommandant gaf daarna met veel overleg de noodige bevelen en de luiken werden met dubbele posten bezet. Wij bragten daarop de stukken op hel achterdek en laadden zedeelden vervolgens de scheepswapenen onder de ons getrouw gebleven militairen en equipagie uit en hielden aldus gedurpwde dien nacht gezamenlijk de wacht. Den volgenden morgen /ndcr-i zochten wij de zaak en bevonden, dat werkelijk het plan,; beslaan had, om het schip te overmeesteren, en wij besloten alsloen af te houden en naar Rio Janeiro koers te zetten. Zeven Dagen en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1