ALKMAAllSCHE KIESVEREENIGING ORANJE EN NEDERLAND Wc. K. A. POORTMAN. HOOFD KIESDISTRICT ALKMAAR. Mr. K. A. POORTMAN. Hoofdkiesdistrict A Ikmaar. Mr. K. A. POORTMAN, DE KIEZERSVEREENIGING VADERLAND EN K-ONING Alkmaar, Jonkh. Mr. Rutger Jan Schimmelpeiminck^ Oproeping van Erfgenamen. De Commissie van Bestuur van opgemelde Vereeniging noodigt bij deze alle Kiesbevoegden in het boofdkiesdistrict Alkmaar DRINGEND uit, om bij de aanstaande her stemming van een Lid der Tweede Kamer van de Staten- Generaal, hunne stemmen uit te brengen op den heer Alkmaar 20 Maart 1857. De Commissie voornoemd F. M. van de VELDE Voorz. F. M. AGHINAOnder Voorz. Jb. HELLING C. BOONACKER, Secr. H. J. ANSINGH Bz.2e Secr. Penn. Aan die kiezers in het Iloofdkiesdistriet Alkmaar die onlangs het noodzakelijk achttenvooral te doen uitko mendat er geene gemeenschap bestaat tusschen de Alkmaarsche kiesvereeniging Oranje en Nederland en eene Amsterdamsche vereenigingdie zich den naam geeft „Nederland en Oranje"en waartoe behooren de erkende volgelingen van den heer Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER wordt herinnerddat diens medestan der uit het Ilaagsche zeventalde heer C. M. van der KEMP, reeds in 1848, de onbestaanbaarheid betoogde der Grondwettegen welk duizendvormig monster geene werking mogelijk is, dan die het gevolg is van buitengewone middelenwaarmede men buiten de grondwet treedtde grondwet ter zijde zet." Aan die herinnering voegt men gaarne de waarschu wing aan alle kiezers, om niet onbedacht zijne stem uit te brengen op iemandvan wien hetjuist door de opmerking der bedoelde kiezerswaarschijnlijk wordt, dat hij behoort tot dezulkenvoor wie de grondwet eene onbestaanbaarheid is. Ieder naauwgezet kiezer hoede zich tegen het berouw dat te Iaat komt, en kieze op 31 Maart 1857, den heer Eenige kiezers uit een onder-district. Bij de aanstaande herstemming lot verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaalworden de Kiezers der Zaanlandsche Kiezersvereeniging dringend aanbevolen zich te vereenigen met den Kandidaat der Kiezersvereeniging Oranje en Nederlanden hunne stemmen uit te brengen op den heer Wethouder en Notaris te Schiedam, oud-Lid dier Kamer. A. van der BOON Cz. ARENT de LANGE. t e heeft met algemeene stemmen tot haren Kandidaat voor het opengevallen Lidmaatschap der Tweede Kamer van de Statcn-Generaal gesteld Advocaat en Lid van den Raad der stad Amsterdam. Zij verzoekt alle Kiezers dringend dezen Kandidaat bij de herstemming, op Dingsdag 51 Maart 1837, te ondersteunen en zich door getrouwe opkomst van hun burgerpligt te kwijten. Mr. G. van LEEUWEN, Pres. Mr. P. BINKHORST, Secret. Men is van meening om op Donderdagden jljSJrj sifo 50 April 1857, des voormiddags te elf ure, ten huize van C. KEET Kastelein te Schagenin het openbaar te verkoopen 1. Een HUIS en ERVE, te Schagen, op het lage Noord, achter de Groole Kerk, sectie G, No. 275, groot 8 roeden 50 ellen. 2. Een HUIS en ERVE op het lage Noord te Schagen sectie G, No. 164, groot 1 roe 68 ellen. 5. Een HUIS, voorzien van boven- en beneden Kamers 2 groote Kelders, Keuken, Zolder en Vliering, geschikt voor de uitoefening van verschillende neringen; en ERVE, op de Loette Schagen, sectie E, No. 521 groot 2 roeden 80 ellen. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Abr. P. de LANGE, te Schoorldam. jMen is van meeningomten i t 1% overstaan van den te Schoorldam gevesligden Notaris Abr. P. de LAN- GE, op Dingsdag, den 14den April 1857, des voor- middags, precies te tien ure, in het openbaarom kontant geldte verkoopen 8 Kalfkoeijen 2 Gelde Koeijen4 Vaarseneenige Kuikalven, 5 Paarden oud 6 a 9 jaren, 5b Scha pen, Ganzen, Rijtuigen en Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschappen, Stroo, Huisraad en Inboedel. Die gading heeft komeop bovengemelden dag en ure, ten huize van de Weduwe W. ADMIRAAL, aan de Groote Sloot, in de Zijpe. WILHELMUS CHRISTIANUS van der HEIJDEN, geboren omstreeks 1805 Marinier, (en bij diens overlijden zijne Erfgenamen) worden opgeroepen, ter zake eener niet onbeduidende nalatenschap. Adres franco, aan het Kantoor van Onderhandsche AktenAdminis tratie enzvan S. REINBACH, Cand. Notaris, Dijk 422, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 3