UIT DE HAND TE KOOP: OPENPBARE VERKOOPIIMG. Attentie s. y. p.! I. W. BLITS, VERHUISD, UIT DE HAND TE KOOP: LOGEMENT en STALHOUDERIJ DE ROODE LEEUW, TE ALKMAAR. Tandmeester van Amsterdam, M. J. ROOD, Operateur, Heel- en Vroedmeester naar de Binnenhaven, No. 67. TWEE WONINGEN onder één DAK, met weinig moeite weder tot eene te maken, en TWEE HUIZEN op den achergrond. Allen voorzien van de noodige ge makken regen- en pompwater, bleekveld enz., staande op den noordelijken hoek van het vijfde blok bewesten 's Rijks Werf te Willemsoord. Te bevragen bij den Notaris J. SCHOON, te Helder. Mejufvrouw de Weduwe T. J. van der HAAGEN, te Alkmaar, is voornemens op Zaturdag, den 11 April 1857 des namiddags te 5 ure, te doen VEILEN, en op Zaturdag den 18 April daaraanvolgende, terzelfder ure, bij afslag finaal te doen VERKOOPEN Het LOGEMENT en STALHOUDERIJ de ROODE LEEUWmet de daarbij behoorende Koe- en Paar denstallen, Hooibergen, Wagenhuizen en een Pakhuis met Erve en Zaadzolder, alles staande en gelegen te Alkmaaraan de ChoorstraatOude Gracht en Linde Grachtbij het kadaster aangeduid in sectie A Nos. 285, 845848, 849, 850, 851 1287, 1425, 1467 en 1595 ter gezamenlijke grootte van 19 Roeden 49 Ellenalles breeder bij biljetten omschreven. Welk een en ander, in het voornoemde Logement in 4 perceelen te verkoopen, kan worden aanvaard op den 1 Julij 1857, of, ter keuze van denKooper, eene maand vroegerkunnende de kooper van het Logement het daarbij benoodigde LAND, op billijke voorwaarden in HUUR bekomen. Nadere informatien kunnen worden verkregen bij den Notaris JAN SCH0EHU1ZEN, te Alkmaar. Brieven franco. heeft de eer het geëerde Publiek te berigten, dat hij te spreken of te ontbieden zal zijn den 254 en 5 April aanstaande, bij P. van WIJNGAARDENLogement het Wapen van Noordholland, Kanaalweg No. 159, wegens het INZETTEN van KUNSTTANDEN, naar de laatste verbeterde methode, voldoende aan alle ver- eischtenplombeert holle tanden door zijn vermaard cement marmoratum; geeft losse tanden hunne vastheid terugbewerkt dat de kinderenbij de ver wisseling, geregeld en fraaije tanden krijgen; hetwelk hij alles met de meeste behendigheid verrigt. Neemt abonnementen aan voor civiele prijzen. Adviezen gratis. Een gehuwd PERSOONvan middelbaren leeftijdP G.hier ter plaatse eene fatsoen lijke affaire uitoefenende, wenschte zijn ledigen tijd tegen een matig honorarium gaarne te besteden tot het bijhouden van Boeken of om werkzaam te zijn in deze of gene zaak. Adres lett. H, met franco briefjes bij C. BAKKER Bz., Boekhandelaar te Nieuwediep. Eene BROODBAKKERIJ met SCHUUR, STALLING, WAGENHUIS en DRIE WONINGEN onder één dak met ERVEN, alles staande en gelegen naast elkander, aan de Kooiop het Koegrasaan het Noordhollandsch Ka naal nabij het Nieuwediep. Te bevragen bij den bewo ner D. WEST, aldaar. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. oc V. Barometer stand in millim. Thermometer stand in Celsius-graden Dampkrings- toestaud Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regt wijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. (Des namid dags 2 uur.) Naar het Westen. Gevroren dikte in strepen per 24 uren. Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid. Gemiddelde vol strekte vochtigheid, in wigtjes. Lucht- Electriciteit. 2 (b cf Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 20 768.45 768.15 7.4 1.9 2.5 —1.9 0.65 4.5 f43» OtZ. OtN. 25.56 59.5 0.0 1.9 19° 15' 40* 17 21 767.00 768.15 2.8 -1.9 1.8 -1.0 66 5.8 -f58 OtN. NOtO. ZtO. 25.00 51.5 0.0 2.9 19 19 20 6 22 756.57 756.17 2.5 -0.5 0.5 -0.9 90 5.2 -f 47 ZZ0. ZO. O. 2.50 10.0 1.8 0.5 19 16 45 15 25 756.78 756.50 5.8 0.4 2.8 0 0 87 5.1 57 OtZ. OtN. 0.15, 0.4 0.5 0.2 19 15 80 5 24 755.65 756.69 4.8 0.2 4.4 2.6 94 6.2 56 OtN. NOtO.OtN. 3.75 8.6 0.2 0.8 19 16 15 25 752.85 752.88 5.6 5.4 5.0 2.4 96 7.0 -h*3 5 3 8 OtN. ONO. W. 0.80 1.2 5.9 0.5 19 15 50 26 755.73 755.17 6.5 4.0 4.7 5.5 95 7.0 28 W.NtO.NWtW-WZW 0.80 0.8 2.9 0.2 19 15 10 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 4