WEEKBLAD van DEN HELDER EN BET UWEDIEP. BEKENDMAKING. MAANDAG JW. 15. ADVERTENTIES gelieve men ongezegelil aan des Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, belialve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, maakt ter voorkoming van ongelukken aan de Ingezetenen bekenddat door hel alhier garnizoen houdende bataillon Infanteriete beginnen den 15 dezer tot 15 October aanstaandewekelijks des DingsdagsWoensdags en Donderdagsen bij ongunstig weerop eene of meer dier dagenook des Vrijdags en Zaturdags des morgens van 9 tot 1 ure, schietoefeningen zullen worden gehouden op het terrein in de duinen bezui den het fort Kijkduinin eene rigling nagenoeg van het Noorden naar het Zuidenzoomede in eene noordwestelijke rigting zeewaarts, welk terrein alzoo op ongeveer 15 a 20 minuten van het fort Kijkduinonveilig zijn zalzullende gedurende de oefeningen op de duinen twee roode vlaggen geplaatst en eenige schildwachten uitgezet worden. Helder, 4 April 1857. De Burgemeester voornoemd, afwezen de Wethouder, A. BOOMSMA 3irXBTTWS7X7DX3T&31T. HELDER en NIEUWEDIEP, 4 April 1857. De uilslag der herstemming ter verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Slatcu-Gcueraalin het hoofdkicsdistrict Alk maar, is geweest ais volgt: Ingekomen 1744 stembriefjes, waarvan 11 van onwaarde; daarvan werden uitgebragt op den heer Mr. K. A. Poortman 888 stemmen en op Jhr. Mr. R. J. Schimmelpenninck 845 Alzoo verkozen de beer Mr. K. A. POORTMAN. De rederijkerskamer Olympia bield op jl. dingsdag avond eene buitengewone vergadering in het lokaal Tivoli alhier, waarmede hare werkzaamheden voor den afgcloopen winter werden besloten. De werkzaamheden van deze vergadering werden geopend inel de voordragt van (Igo linodramatisch tafereel, in twee afdeelin- gendoor J. II. Beddigs. Vervolgens werd het Kabinet van Oudheden en Rariteiten van Momus Juniordoor een lid der kamer ten toon gesteld. Eindelijk werd het geheel besloten met de opvoering van Roeco, dramatisch gedicht door Arnold. De zinspreuk der kamer is: Niet volmaaktwel is waar gaf de uilvoering van deze feestelijke vergadering daarvan ook blijken. Maar over het geheel was de voordragt uitmuntenden werden de karakters zeer goed voorgesteld en volgehouden. De tentoon stelling van het kabinet schonk eene aangename afwisseling. Eu verdienen de leden der kamer lof voor de schoone uitvoering van hunne taakdank voor het genoegen daardoor den toehoorders geschonken, bij velen ontstaat nu reeds de wensch om, hij de opening der werkzaamheden voor den volgeudeu winter, weder zulk eene vergadering bij te wonen. Wij vestigen de aandacht van ouders, die hunne zonen voor de zeevaart weuschen te doen opleiden, op de uitmuntende gelegenheid, welke bij den heer A. J. Leijer alhier bestaat. Bij den tegenwoordigen omvang der vereischten voor de examens als stuurlieden is het noodzakelijk geworden zich vroegtijdig daarop voortehereiden. Met het oog op den gunsligen afloop van het laatst gehouden examen te Amsterdam van twee zijner leerlin genmogen wij zijn ouderwijs, dat hij met hnitengewonen ijver geelt, in alle opzigtcn aanbevelen. {Zie advertentie.) Gister avond zijn te Kijkduin aangekomen 156 militiens uit de provincie Friesland, van de ligting van 1856. Men verneemt, dat de weleerw. zeer gel. heer Stephanus evang. lulh. predikant in deze gemeente, het beroep naar Kam pen heeft aangenomen. Gedurende het jaar 1856 zijn als landverhuizers uit Neder land over zee vertrokken 623 hoofden van gezinnen en op zich zeiven staande personen, met 285 vrouwen, 997 kinderen en 21 dienstboden, totaal 1924 personen. Van deze waren 277 Her vormden, 124 Nedcrd. Hervormden, 2 Evang. Lutherschen, 1 Doopsgezinde, 2 Remonstranten, 85 Christelijk Afgescheidenen, 104 Roomsch Calholijken, 6 Israëliten, 22 niet opgegeven. Tot de welgcstelden behoorden 81, tol de mingegoedeu 401, tot de hehoeltigen 158; onbekend 5. De meeste der landverhuizers ver trokken met het doel om verbetering van stand, bestaan en ver mogen, eenigcu om godsdienstige begrippen, 4 als predikanten, 1 als R. K. zendeling, 2 ont eene gevangenisstraf te ontgaan, enz. Uit bijzondere hier per landmail ontvangen berigten•*•'va^P, Hong-Kongvernemen wij dal het frausche koop va a rdijscli i i/A u ais.. Ie Swatow, op de kust aldaar zijnde, om koelies (werklieden) te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1