WEEKBLAD van DEN HELDER EN HET MWEDIEP. M 20. SCHUTTERIJ. maandag vijftiende jaargang. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure.; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegolregt voor elke plaatsing. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, vestigt bij deze de aandacht der belanghebbenden op de publicatie, betrekkelijk de oproeping ter inschrijving voor de Schutterijwelke heden heeft plaats gehad, met herinnering aan zoodanige Ingezetenen, welke in den jare 1852 zijn geboren, of ouder zijnde, zich in vorige jaren niet hebben aangegevendat de inschrijving op den eersten Junij e.k. wordt geslotenen de nalatigen aan de inschrijving, de daaruit voortvloeijende nadeelige gevolgenzich zeiven zullen te wijten hebben. Helder, den 1 Mei 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. De BURGEMEESTER der gemeente Heldervestigt bij deze de aandacht der belanghebbendenop de heden gedane publicatie ten aanzien der quarantaine-maatregelendie even als vroegerzullen behooren te worden in acht ge nomen, welke publicatie op de gebruikelijke plaatsen is aangeplakt geworden. Helder, den 11 Mei 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. ITIBTJTTSTIJDIlTCySU. KELDER en NIEUWEDIEP, 9 Mei 1857. Z. M. heeft bij besluit van 26 April j.1. goedgevonden, als blijk van H.D. goedkeuring en tevredenheid, te vcrleenen: de zilveren medailleingesteld bij besluit van den 22 Sep tember 1855, en een loffelijk getuigschrift, aan: den binnenloods Jacob IF. de Wijnde loodskvveckelingen K. P. Visser en Jan W. de Wijnen aan den particulieren varensman A. Bommelalhier, voor bet met levensgevaar redden van schipbreukelingen van het engclsche barkschip Haltwhistle, gestrand op den 19 Januarij j.1., tusschen Pellen en Calautsoog; den luitenant ter zee van de eerste klasse C. M. E. Ilabets, voor het redden van een op 6 October 1856 van het wachtschip te Vlissingen over boord gevallen jongen den schipper F. W. Suk en den matroos der eerste klasse P. Kievitvan Zr. Ms. schroefschooner Montrado, wegens liet redden van een van dat schip bij vliegend tij over boord gevallen matroos, op den 5 April 1856, ter reede van Soerabaija; aan den onderofficier schipper Nicolaous Espiro Theodoro van de grieksche oorlogskanonneerboot Tombasien aan Demetrius Belzis, te Athene, voer het redden van vijf adelborsten en twee bootsmans-leerlingen van Zr. Ms. fregat de Ruijter. die op den 50 Januarij jl. met eene sloep waren omgeslagen, in de haven van de Pyneeus; en de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van den 22 Sep tember 1855, en een loffelijk getuigschrift, aan: J. HuijbrechtsenJ. F. Eelchout en G. Versteeg matrozen der derde klasse, op het wachtschip te Soerabaija, als mede Simoninlandsch particulier bediende aldaar, voor het red den der bemanning eener sloep van Zr. Ms. sclioonerbrik de Lansier, op den 18 Februarij 1856, ter reede van Soerabaija omgeslagen. Zr. Ms. fregat de Ruijter is op den eersten dezer ter reede van Toulon ten anker gekomen. Naar wij vernemen is jl. woensdag nacht het directie-gebouw van den Prins Hendrik Polder op Texel afgebrand. Dezer dagen kwam een onbekend vrouwspersoon aan een voornaam expeditie-kantoor te Rotterdam, met eenen brief van den ongesteld zijnde expediteur, waarin hel verzoek vervat was, om haar f 60 te willen ter hand stellen en zijnen belerenden toestand daarbij vermeldende. Dit bedrag werd haar uitbetaald omdat de zieke zeer gezien was bij den patroon en men met blijdschap de gunstige doch onverwachte tijding vernam. Het bleek ras, dat de brief valsch en de vrouw eene listige bedriegster was, terwijl kort daarna, of misschien reeds op het oogenblik van het bedrog, de bediende was overleden. De minister van koloniën heeft opgeroepen bekwame timmer lieden, metselaars, steenhouwers en grofsmeden levens bekend met de aanverwante ambachten alsmede het schrijven rekenen en bouwkundig teekencn eenigzins magtig, die genegen nioglen zijn zich naar nederlandsch Indië te begeven, met het vooruitzigt van bij aankomst daar te landete worden werkzaam gesteld hij een der lands burgerlijke openbare werken, onder genot vani*'"™" daggeld vanf2 lol f4, naar gelang van bekwaamheid in dyfilaats van vestigingen overigens met het uitzigt op eene plaatsing bij het vaste kader der opzigters van den waterstaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1