WEEKBLAD ux dex HELDER ex het MEtWEDIEP. M 21. MAANDAG 1857. 18 M E I. XTIS-JTTSTIJD I1T©31T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. HELDER en NIEUWEDIEP, 16 Mei 1857. In de jongste zitting van den Gemeenteraad op Dingsdag den 12 dezer waren de hcereu J. Haremaker en Jb. Bakker afwezig. Op verzoek van het burgerlijk Armbestuur werd magliging ver leend tot bel doen eener geringe af- en overschrijving op de pos ten van uitgaaf der bcgrooting van 1856. Een adres van mejufvrouw Eldersplaatselijke Institulricc alhier houdende verzoek om meerdere ruimte in hare school, tot plaat sing van een grooter aantal leerlingenwerdin verband tot eene uitbreiding van het onderwijs, uilsluitend aan meisjes beneden de 10 jarenom berigt en raad gesteld in handen van de Commissie van plaatselijk Scbooltoevoorzigt. Naar aanleiding van twee aan de vergadering ingediende voor stellen, werd besloten lot bet benoemen eener Commissie van 5 ledenten einde den Raad voortelichten door welke middelen eene geregelde uitbreiding der gemeente zoude kunnen verkregen wor den. Tot die Commissie werden, behalve de voorstellers, de bceren C. Bakker Bz. en A. Boomsma, benoemd de hcereu Schoon, P. B. Reeringh en J. S. Janzen. Daarna werd de vergadering gesloten. Eergister is alhier eene vischschuit met het binnenkomen bij Kaap Iloofd, op de keijen gezeild en ten gevolge daarvan lek ge worden. Op een noodsein van den kustlichttoren waren spoedig twee loodsbooten en twee sloepen aanwezig om de noodige hulp te verlceuen. De bemanning werd gered en de schuit in zin kenden staat in de haven gebragt. De minister van marine beeft ter kennis van de daarbij belanghebbenden gebragtdat, krachtens bepaling des Konings, 40 jongelieden als adelborsten der 5de klasse voor de marine, en 4 jongelieden als adelborsten der ode klasse voor bet corps mari niers, voor dit jaar (na behoorlijk afgelegd examen) op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord kunnen worden aangeno men. De admissie beeft plaats op den 1 Oclober a.s. Ouders of voogden die verlangen (lat hunne zonen of pupillen in dit jaar worden geplaatstdienen vóór of uiterlijk op den laatsten Junij a. s. een op zegel geschreven daartoe strekkend verzoek schrift aan den minister van marine in te dienen. Uit Toulon wordt dd. 6 dezer 's avonds gemeld, dat het fregat der bollaudscbe marine de Ruijtcr daar nog op de recde lag. De officieren van bel elat-major hadden vei lof bekomen om Parijs te bezoeken. Zr. Ms. fregat Prins Hendrik der Nederlandenvan Batavia naar Rotterdam, bevond zich den 15 Maart jl. aan de Kaap de Goede Hoop. - Volgens een bij het departement van marine ingekomen rapport van den koinmandant van Zr. Ms. korvet met sloomvcr- mogen Prinses Aineliais die bodem den 25 Fcbruarij jl. ter reede Kaapstad (Kaap de Goede Hoop) ten anker gekomen. Aan boord was alles wel. Een Eiigelschman te Parijs had gewed, dat bij binnen 2 uren ecu schouder van een zwijn, een baas, een faizant en 24 warme broodjes zou orberen. Binnen anderhalf uur was de gebcele voorraad verdwenen. Daarbij kwam nog, dat de Engelschinan twee eigen en de overigen valsche lauden in den mond bad. Zondag jl. brak boven Antwerpen en omstreken een hevig onweder, hel eerste in dit jaargetijde, los. Juist was het. de eerste dag der kermis van Dam of Dambrugge. Duizeude wan delaars waren de roode poort uitgegaanom zich met hunne Kin deren naar St. Job te begeven. Te Dambrugge en in den omtrek was de menigte zoo groot, dal er aan de bei bergen geen inkomen was en men uaauwelijks op den weg kou loopeti. De kramers uitventers en kunstenaars deden de beste zakentoen tegen half zes ure het onweder opkwain en binuen een kwart uur met vree- selijk geweld losbrak. De regen, van hagel, bliksem en donder slagen vergezeldviel in stroomen neder. De tenten en stel- laadjes werden door den wind omgeworpen of door den stortregen overstelpt, de herbergen en wafelhuizen, reeds overvol, werden letterlijk bestormd. Eenige personen achtten zich gelukkig, in zeker etablissement eene schuilplaats op den zolder en in den kel der te vinden. Eu nog waren de wandelaars die zich te Dam bevonden, de gelukkigstezij, die langs zijpaden naar Borgcrhout op weg warenverkeerden in onaangenamer toestand. Door liet onweder midden op het land overvallenverspreidden zij zich bij duizenden in alle riglingcn, liepen in de eerste huizen en her bergen, die zij konden bereiken, zelfs tot Borgerhoul en St. XX'il- lebrord toe, doornat, wadende door plassen en het slijk der wegen, met hunne schreijcnde en schreeuwende kinderen op den arm of aan de hand. De regen lot den avond aanhoudende, kou het grootste gedeelte dezer lieden eerst zeer laat de stad Antwgrpctu bereiken. Vooral tegen 10 ure bood de poort te BorgerMuit een zonderling schouwspel aan. De inkomende menigte wasyïw talrijk,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1