WEEKBLAD vo dei k€t MAANDAG 1857. BELOER e\ bet MELWEDIEP. 15 J N IJ BEIt El\ DM A!i i l\G. HERIJK DER MATEN en GEWIGTEN. AANBESTEDING. m 23. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G BAK KEU Bz., te Nieuioediep. De prijs js 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ■è- VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENT1EN gelieve men ongezegeld aan de» Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middag* ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 eenten, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Tot den Herijk der Malen en Gewigtenbeslaande in alie Lengte-Maten, Ellen, gevouwen Ellen, Kettingen, enz., ijzeren en koperen Gewigten, (de Medicinale tot de grein, de Goud- en Zilver Gewigten tot de korrel ingesloten,) Brandhoudsmalcn of Wissen, Inhoudsmaten voor Granen enz. met derzelver Strijkcls, alsmede de Tonnematen, en de zoo van bout als blik, koper of tin vervaardigde Vocht maten, zal voor de gemeente Helder, voor bet loopende dienstjaar, zitting worden gehouden in de Werkinrigling voor Behoefligenaan de Zuidzijde van het Heldersch Kanaalals Op Maandag en Dingsdag den IS en 16 Junij e.k. voor de wijken Huisduinen en den Heldervan wijk A tot en met wijk H aan het Marktplein. Op Woensdag den 17 Junij e.k. voor wijk I, van het Marktplein aan den Helder tot den Houtzaagmolen, voor- en achterom, ter wederzijden van het Heldersch Kanaal. Op Donderdag dan IS Junij e.k., voor wijk L bewesten de herastcring van 's Rijks Werf en bewesten het Kanaal, en voor wijk M, bezuiden de beras- tering van 's Rijks Werf, voor- en achterom. Op Vrijdag den 19 Junij e.k., voor wijk K, benoorden de berastering van 's Rijks Werf, voor- en achteromvoor wijk Nlangs de Koopvaarders- binnenhavenen voor wijk O of de Nieuwstad en Op Zalurdag den 20 Junij e.k., voor diegenen, welke hij verzuim, door waarschuwings- billetten nog lot den Herijk worden opgeroepen. Op eiken dag van des voormiddags 9 tot 12 en des namiddags van 5 tot 6 ure. En worden bij deze alle winkeliers, neringdoende lieden en andere belanghebbendenovereenkomstig de bestaande voorschriftenherinnerddat al de bij hen in gebruik lijnde Maten en Gewigtenjaarlijks behooren herijkt te worden, en dat na gehoudene vacatie lot den Herijk, een onderzoek in de winkels en werkplaatsen zal worden gedaan ingevolge 's Konings besluit van 50 Maart I827 (Staatsblad No. 15 De belanghebbenden worden uitgenoodigd om de Olie-, Kalk en 1 oermaten, behoorlijk schoon gemaakt aan te bieden. Helder, den 6 Junij 1857. De Burgemeester der gemeente STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, verwittigen bij deze de daarbij belanghebbendendut de Kermis of Jaarmarkt, in deze gemeentedit jaar zal aanvangen op Maandag den 6 Julij aanstaande, en dat de loting voor de kramers des Zaturdags avonds te voren aan het Raadhuis gehouden zal worden. Helder den 11 Junij 1857. S TAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zijn voornemens op Vrijdag den 26 Junij 1857. des na middags ten één ure, aan bet Raadhuis der gemeente, in bet openbaar, alléén bij inschrijving, aantebcsleden Het doen leggen van eeriige bestratingen in de ge meentemet bijlevering van materialen. Het bestek waarnaar deze aanbesteding geschieden zal ligt acht dagen te voren op de gewone kantooruren ter lezing aan de Secretarie; terwijl nadere inlichtingen bij den Gemeente-Opzigter te bekomen zijn. Helder, 15 Junij 1857. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. De Ingezetenen wordenvoor zoo veel noodig herinnerd dat, de verzoekschriften tot het leggen van voetstralen voor nieuwe woningen in het bebouwde gedeelte der gemeortfe onder latere vergoeding uit de gemeentekas, vóór bet/leggen—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1