WEEKBLAD van ah Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge- ïeven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTEXT1EN gelieve men ongezegeld üü:i dei. Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middag- ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 eerde;, zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. ÏTIITJWSTIJDÏÏTöEM. HELDER en NIEUWEDIEP, 20 Junij 1837. Z. M. heelt benoemd tot kantonregter alhier rnr. W.L.k.A. Geij van Pittiuskantonregter te Schagen. Te Baardwijk, provincie Noordbraband, werd onlangs een Ilmis om zijne bouwvalligheid afgebroken. Het fijne puin en molm daarvan afkomstig zijn op een stuk land gereden om tot bemesting te dienen. Een jongen11. zondag toevallig in de weide loopende, vond een stuk geld, waarmede hij naar huis liep; verder zoeken deed hem nog eenige stukken vinden, hetgeen natuurlijk den na ijver zijner makkers opwekte. LI. Maandag waren honderde zoekers, zoowel oude als jonge, op het stuk lands en menige geldstukken I werden gevonden. De hoeveelheid van hel gevondene zal nioeije- lijk te bepalen zijn, doch zooveel is zeker, dat de schat nog al aanzienlijk te noemen is. De zilverstukken hebben meestal hel kaliber van een hollandsehen rijksdaalder; de goudstukken dat van een halven gulden mei het jaartal 1612. Men is nog altijd aan het zoekencu de eigenaar van hel stuk lands (een welgestelde boer) is toegevend genoeg om zulks toe te laten. Een tjalkschipper te Zollkamp was uit liefhebberij gaan visschen en had o. a eene kleine tong gevangen. Bij de zijnen teruggekomen, legt hij die kleine doode visch op zijne tong cn zegt lot zijn kind: Kijk, nu heeft vader twee tongen! Eens klaps schiet die tweede long hem naar binnen en weinige oogen blikken daarna was de man een lijk, ondanks de wanhopige po gingen zijner vrouw om den ingesiikten visch weder te voorschijn te brengen. Men verhaalt in Tenessee, dat de gezworenen van het graaf schap Tiptou, in eene criminele zaak zes tegen zes stemmen uitgebragt hebbende, cu na twee dagen beraadsiagens het niet eens kunnende wordenbesloteu om de zaak te beslechten door het leven of den dood van den beklaagde op eene kaart te zetten. De kans was den laatste gunstig; de twaalf gezworenen namen deze beslissing van het lot aan cn verklaarden voor God cn de menschenop hun geweten, den beklaagde met algemeenestem men niet schuldig. Zij zouden hem niet de zelfde gerustheid van geweien naar het schavot gezonden hebben. Dezer dagen is nabij Cobridge het water van een meertje ten gevolge van het onvoorziglig werken in eene daaronder gelegen steenkolenmijn plotseling doorgebroken en heeft de mijngangen zoo zeer overstelpt, dat eender arbeiders er het leven hij verloor. Nabij Genua is eene verschrikkelijke misdaad gepleegd. Een boer, van eene villa uit de omstreken weggejaagd, doodde midden op den dag zijn opvolger op de boerderij, verwondde door een schot den toegesnelden pastoor, schoot op een karabinier die hem gevangen wilde nemen, kwetste hem insgelijks, en verdedigde zich met voorbeeldeloozen moed zoo lang tot hij zelf eene dooue- iijke wond had hekomen. Deze man was 82 jaar oud en bekende in zijne laatste oogeublikkendal hij'gedurende zijn leven tien a twaalf menschen had vermoord. Te Pest is eene zonderlinge maatschappij op het punt van tot stand te komen, welke zich ten doel stelt het kippenras te veredelen en te verbeteren. Elke actie bedraagt 10 11. en de actionarissen ontvangen bij de jaarlijksche tentoonstelling bij loting de schoonste exemplaren en het geiteele jaar eijeren voor niet. In het land van Cuijc-kAoord-Brabandzijn, even als el ders, als met name in sommige gcldersche streken, zoo veel mei kevers geweest, dat hel gem. bestuur te Groot- en Klein Linden een cent per pond kevers heeft uitgeloofd. Er waren gezinnen die op een dag 500 pond leverdencn in het geheel zijn er in 6 dagen lijds 20 duizend pond van aangebragt, die dadelijk, ia kokend water geworpen, lot mest gebezigd zijn. Uit Milaan schrijft men van 7 Junij, dat dezer dagen bij Mariano ongeregeldheden hadden plaats gehad. Doordien de grond bezitter aldaar, tegen het gebruik aan den hoeren slechts een derde in plaats van de helft van den zijdeoogst wilde toestaan, namen deze de domme wraak om een SOOOlal uooerbezieboomeu in volle bloei omver te halen. Om de rust te herstellen moest de militaire magt er bij gehaald worden. Jongstleden maandag zijn in de voorstad Sl Anlonie te Parijs een groot aantal kieleniannen gearresteerd, omdat zij de officiële besluiten betreffende de verkiezingenwelke aan de muren waren aangeplakt, hadden afgescheurd. Er hebben zaturdag jl. ook nog andere politieke arreslalien plaats gehad. Zij hadden echter met de verkiezingen niets gemeens. Een duitsch blad meldt, dat den 11 Junij te Hau (district Duren) door één bliksemstraal zes personen gedood en vijftien min of meer zwaar gekwetst zijn, terwijl nog vele anderen bedwelmff- op den grond vielen. De bliksem sloeg juist gedurende de gflffT- dienstoefening in de kerk die echter zelve weinig schade heeft bekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1