i E\ HET f BEKENDMAKING. 1t ct t n MAANDAG 29 JON IJ. De PvAAD der gemeente Helder Heeft vastgesteld de volgende Verordening op het bouwen op gronden niet gelegen binnen den bebouwden kring der gemeente. M 27. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuweiiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. 1837. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan du Ditgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centc: voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 center zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder doen te weten, dat door den RAAD dier gemeente, vergadering van den 9 Junij 1857, is vastgesteld in zijne de volgende verordening Overwegende dat op gronden binnen de gemeentemaar buiten haren bebouwden kring gelegende stichting van onderscheidene gebouwen is voorgenomen en gedeeltelijk reeds is aangevangen, waarvan de vorming van geheele nieuwe straten of buurten te voorzien is. Willende ook op dezen nieuwen aanbouw het toezigt ver zekeren dat in het belang der openbare orde en de gezond heid wordt vereischt. Gezien Art. 155 der wet van den 29sten Junij 1851 (Staatsblad No. 85) in verband met Art. 025 van het Bur gerlijk Wetboek. Art. 1. Het is verboden op gronden, gelegen binnen, de gemeente, maar buiten haren bebouwden kringte bouwenanders dan overeenkomstig verkregene rooijing. Art. 2. Bij deze rooijing zal door Burgemeester en Wethouders worden gelet op de belendingen zoo zij bestaanop het behou den of aanleggen van doelmatige hoofd-en zijwegen waarvan het getalde rigting en breedte door Burgemeester en Wethou ders zal worden vastgesteld en op de gelegenheid tot daarslel- ling van voldoende werken tot afvoer van het water. Art. 5. De verordening op het bouwensloopen enz. in de ge meente Heldervastgesteld door den Raad in zijne verga dering van den 8sten Julij 1856 en afgekondigd den 51sten Julij daaraanvolgende, wordt, voor zoo verre zij niet met deze verordening in strijd is, ook toepasselijk verklaard op gebouwenwelke builen den bebouwden kring der gemeente reeds zijn of later zullen worden daargesleld. Art. 4. Alle gronden welke niet liggen tusschen of behooren bij dc gebouwde perceelenwelke van wege het Gemeentebestuui van een nummer zijn voorzienen geen deel uitmaken van de daar langs loopende voor de publieke dienst bestemde straten en wegen worden voor de handhaving dezer verorde ning, geacht te liggen buiten den bebouwden kring der gemeente. Art. 5. Deze verordening is niet toepasselijk op het bouwen op gronden binnen de gemeente gelegen, welke aan het Rijk of aan de Provincie toebehoorennoch op die welke tot het Koegras of Buitenveld behooren en buiten de Rijks-Forlifi catiewerken gelegen zijn. Art. 6. Overtreding van het verbod in Art. 1 vermeldwordt gestraft met eene geldboete van vijfentwintig gulden, behou dens de bevoegdheid tot hetdes noods ten koste der over treders, doen wegnemen van hetgeen, in strijd met deze verordening, wordt daargesteld, overeenkomstig de wet. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Noordholland, volgens hun berigt van den I/den Junij 1857, No. 5, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschiedtwaar het behoort den 27sten Junij 1857. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE Voorzitter L. VERHEIJ, Secretaris. De Directeur van het Poslkautoor aan den Helder, brengt ter kennis, dat van af den 27 Junij de BRIEVENBUS geplaatst tegen hel Logement ben Burg geligt zal worden, des morgens ten 6 uui 50 minuten en des avonds ten 7 uur 15 minuten. Zijnde de ligting van de bus aan het kantoor voor de expeditie met de ijzeren barge bepaald op des mc gens ten 10 uur. De Directeur, Helder, 26 Junij 1857. MULERT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1