GEMEXT3DE BEHIG-TEIT. ADTEHTE1TTIE1T. Wordt gevraagd Een JONGELING 2 bekwame Timmermansknechts, uitkwam. De stierenvechter werd uit den circus weggedragen en overleed den volgenden dag. BURGERLIJKE STAND. Van 20 27 Junij 1857. GEHUWD: J. van der Hulst en E London S. Jaring en G de Wijn. G van Woesik en M Timmerman BEVALLEN: J. C. S. Kroon geb. Jurgens D. G. Lee wens geb. Overtoom D. S. Kamer geb. Valk Z N. J. Rosloot geb Visser Z. C. Wagenaar geb. Dienaar Geerts Z. N Muller D. OVERLEDEN: J. P. Beek 68 j. F. Kalf 45 j K Zander 10 m. J. Spigt 15 j. Een geregtelijk onderzoek van de Revalenta Arabicate Keulen gehoudenheeft het bewijs geleverddat het een mengsel is van meel van gepelde roode linzen en van garstenmeel in gelijke deelen met geringe toevoeging van eenige specerijen. De Luxemburgers zijn verrast met ecne strafwet op de drukpers. De vorst van Herat, die krijgsgevangen was, is te Teheran onthoofd. De pretendent van Montenegro is iu Turkije vermoord De be roemde zangeres Mev. Didié beeft, volgens de spaansche bladen, haren echtgenoot door middel van een dolksteek te Madrid om het leven gebragt.In den schouwburg te Livorno is brand ontstaan bij de vertooning van de belegering van Sebastopol45 dooden en 145 gekwetsten. Te Rome hebben botsingen plaats gehad tusschen frausche soldaten en pauselijke jagers te voet: 10 ge kwetsten aan weerszijden 5. In Drenthe is een Sjarige spring- hengst verkocht voor /"52U. Te Amsterdam is een opperman in een put gevallen en levenloos daaruit opgehaald. De keizerin dei Franschen heeft van keizer Alexander de versierselen van de St. Calharine-orde ontvangen. De generaal Prclorius is benoemd tot generaal van de zuidafrikaansche republiek. Het vervaar digen van papier in de Vereenigde Stalen vereischt elk jaar 405000000 pond lompen. Spanje heeft besloten zich door Mexico te doen eerbiedigen. Te Konslanliuopel is een gedeelte van het serail in de asch gelegd. Uitgekomen te Parijs clarence-hoeden van een nieuw model. Nabij de sbetlaudsche eilanden zijn 5 vischschuiten door eene windvlaag overvallen en met de 24 opvaren den spoorloos in de diepte verdwenen. Voor den martelaar Hendrik van Zutphcn die voor ruim 500 jaren door de Ditmar- scheu in het openbaar werd verbrandwordt op het kerkhof te Heide een fraai gedenkteeken opgerigt. De moordenaar van de prinses Sulkowska is door de reglbank veroordeeld tot de doodstraf, door middel van hel rad. De vervalsching van de melk (waaronder men niet altijd moet verstaan, dat zij door schadelijke zelfstandigheden is vermengd,' want doorgaans geschiedt zij door bijvoeging van water), wordt op eene zoo groote schaal gedreven dat b. v. de gezondheids-com missie te Rotterdam van de 100 proeven melk, die zij bij ver schillende melkboeren had opgekocht, 64 soorten geheel afkeur de, 21 gedeeltelijk afkeurenswaardig vond, bij 11 geene opzet telijke vervalsching kon ontdekken en aan 4 slechts hare volko- mene goedkeuring kon schenken. Bijna alle melk was dus in Rotterdam vervalschten wel in eene stad, die jaarlijks van dit product voor ƒ674.000 consumeert. Wij weten niet, of elders ook dergelijke proeven genomen zijn. Mogten zij genomen worden, ze zouden wclligt op vele plaatsen dezelfde resultaten opleveren. Daarom is het te wenschen, dat de politie tegen dergelijke misbruiken wakeen de inwoners daarte gen in bescherming neme. Onze wetgeving geeft daartoe het middel aan de hand. Art. 475 No. 6 wetboek van slrafrcgt be dreigt hen, die vcrvalschte dranken verkocht hebben, met ecne geldboete van zes lot tien franken, 't Was dan ook op dezen gronddat het kantongeregt No. 4 te Amsterdam onlangs een melkverkooper heeft veroordeeld tot de betaling eener boete van f 5, omdat hij melk verkocht bad die bij onderzoek gebleken was met water vermengd te zijn. Residentieblad In een werk over de stereoscope verhaalt de vermaarde engelsche geleerde Brewsler het volgende voorval. De heer Bridges, die den berg Elna besteeg om gezigten vau het omliggende land te ver krijgen had zijne chambre obscure geplaatst aan den boord des kraters. Naauwelijks was dit geschied en het geprepareerde papier ingelegd, of de berg begon plotseling te werken. Om zijn leven te redden was de heer Bridges genoodzaakt zijnen toestel in den steek te laten. Zoodra de vuurspuwing had opgehouden, keerde hij terug om zoo mogelijk de overblijfselen zijner camera opteza- melen; doch hoe groot was zijne verbazing, toen hij bevond dat de toestel uiet was vernield en zelfs niet van de plek was ver wrikt, maar eene afbeelding bevatte van den krater en der uit barsting, door den Etna zeiven gepotografiëerd. Getrouwd S. JARING en Helder, 25 Junij 1857. G. df. WIJN. Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapen Dochter C. OVERTOOMEchtgenoot van T. J. LEEWENS. Nieuwediepden 21 Junij 1857. Een knappe JONGEN, niet heneden 15 jaar, bij A. METZELAAR llanket'bakkerBinnenhaven. kan geplaatst worden ter Boekdrukkerij van S. GILTJES. werk begeerende, vervoegen zich ten spoedigste bij Gebr. KORFFMr. Timmerlieden te Helder. Er wordt ten spoedigste verlangd een KINDER MEISJE tusschen 14 en 17 jaren oud; goed gedrag en goed humeur zijn vereischten. Nadere informatien zijn te bekomen bij den heer F. LANDMAN aan den Helder. Tegen 15 Julij aanstaande wordt een geschikt VAAR TUIG gevraagdter overbrenging van een VERHUISBOEDEL van het JS'ieuwediep naar 's Gravenhage. Adres met franco brieven doch liefst in persoon bij den Boekhandelaar J. C. deBUISONJÉ, kanaalweg over Tivoli te Nieuwediep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 3