Salon des Variétés, VAN ONDERHANDS® AKTEN, GELDBELEGGING GELDOPNEMING EN ADMINISTRATIE. lerkooping eener Grutterij. J. E, DUPORT, KANTOOR .Mevrouw BOURICIUS vraagt tegen Augustus of iets later eene goede KEUKENMEIDlevens geschikt om alle huiswerk goed te verrigten. Men zal op Maandag den 6 Julij 1857, des avonds ten 7 ure, ten Huize van F. LANDMAN, op den Hoek van het Marktplein aan den Helder in het openbaar doen verkoopen Een Ruimhecht en sterk GEBOUWingerigt tot eene GRUTTERIJ en MOSTERDFABRIEK met annexe SCHUUR en ERFgroot in grondvlakte 5 roeden 90 ellen, staande en gelegen aan het Marktplein in de gemeente Helder, Sectie A, Nummer 2180. Informatien zijn te bekomen ten kantore van Jonkhr. Mr I). vax FOREEST, Advocaat te Alkmaar en van den Notaris C. S1EMERS te Zijpe. van te AMSTERDAM. De bovengenoemde Directeur heeft de eer het geacht kunstminnend Publiek te berigten, dat hij voor de eerste maal met zijn Tooneelgezelschap de Kermis van den Helder en het Nieuwediep zal komen bezoeken, waartoe hij zich bijzonder in de gunst van het Pu bliek aanbeveelt. De voorstellingen zullen bestaan uit de meest gelief koosde Vaudevilles, Tooneelspelen en Melodrama's van zijn rijk repertoirealsde Armen van Parijshet Gebed, de Schipbreukelingen, enz. enz. als ook: de stomme en zijn AapAap en Bruidegomin welke twee laatste stukken door den Europisch beroemden kunstenaar den heer KL1SCHNIG van het keizerlijk hof theater te Weenende rol van Aap zal vervuld worden. EGsr" De ondergeleekende heeft de eer te berigtendal hij zich aan het Nieuwediep heeft gevestigd als GeneesHeel -, en Verloskundigeten huize van Mejufvr. PEETERSboven den heer COLOM, aan de Binnenhaven. H. BITTER. De ondergeteekendeten gevolge van verkoop, ■^3~sl|aW bet Logement DE ROODE LEEUW hebbende verlatenzegt hartelijk dank aan hare zoo talrijke Begunstigersvoor het in zoo ruime mate genoten vertrouwen. AlkmaarWed. T. J. van der HAAGEN, 20 Junij 1857. geb. van DAM. éBk De ondergeteekendetot uitoefe- ning ^n het STALHOUDERSBE- DRIJF, van Mejufvrouw de Wed. T. J. van der HAAGEN hebbende overgenomen al de beste Rijtuigen en Paarden, neemt de vrijheid zich vooi de VERHURING van PAARDEN en RIJTUIGEN, alsmede van ROUWKOETSEN, bescheiden aantebevelen belo vende prompte bediening. Bestellingen worden aangenomen ten huize van hem ondergeteekende en later ook bij zijn Knechtaan dc Choorstraat alhier, Wijk A, No. 590. Alkmaar, 20 Junij 1857. B. D. van DAM. MET CORRESPONDENTEN tot de INCASSERING van PRETENTIEN als anderzins voor alle HOVEN, REGTBANKEN en KANTONGEREGTEN IDÖsDIl en in de meeste hoofdsteden van Engeland, UuitsclilandFrankrijk, Belgie enz. Gevestigd aan den HELDER, Dijk tegenover de Laan 422. DIRECTEUR REINBACHCand. Notaris. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer G. van der Sterr. 00 vi Barometer stand in millim. Thermometer- stand in Celsius-graden. Da 0 -6 -n 15 -= 1 3 §3f Jg mpkrin oestauc 1 s o 3 o 2 x S o o •- 'O k -a s£ 5 co cr Luciit- i Electkiciteit. Plaats gehad hebbende Windrigtingeii. (Regtwijzend.) Gemiddeldo winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche pondon. Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. (Des namid dags 2 uur.) Naar het Westen. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 19 706.18 766.71 24.6 15.0 18.8 15.0 0.71 11.8 28*- otz. NOtO. O. 5.50 12.0 0.0 5.9 19° 1150" 20 705.05 765.17 24.0 16.0 19.5 15.9 75 12.6 -+ o7 0N0. N0. ZOtZ. NW 0.70 9.8 00 4.7 19 16 50 21 701.17 760.69 27.0 17.7 19.6 15.2 80 15.6 27 NOtO. W. NVVtN NO 0.80 2.8 0.0 4.5 19 15 10 22 764.00 764.55 24.8 16.5 21.0 17.5 82 14.2 17 NO. 0Z0. 0.95 5.5 0.0 4.6 19 16 50 25 768.70 768.74 27.6 18.5 20-8 17.4 60 11.1 14 ZOtZ. ONO OtZ. OtN 1.82 5.9 0.0 5.5 19 15 25 24 770.69 770.69 26.4 17.4 20.7 17.0 62 11.5 26 0Z0. NO. OtZ OtN. 2.67 10.0 0.0 5 5 19 15 40 23 772.70 775.10 25.0 18.0 21.5 16.8 70 12.8 15 ONO. OtN. ONO. 2.57 8.8 0.0 5.2 19 12 55 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S GILTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 4