WEEKBLAD van den en det f M 28. MAANDAG V^VtS 1837. 6 J L IJ. Jaarlijksche oefeningen met de Brandspuiten. iTiauTrsTiJDingsiT. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Ditgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is CO centen, voor eiken regel meer IS centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter ken nis van al de bij de brandspuiten der gemeente geplaatste personen, dat op WOENSDAG den 15 JULIJ 1857 des AVONDS ten 8 URE, aan de huisjes waarin de spuiten ge plaatst zijn, eene ALGEMEENE ROLLEZING zal plaats heb ben, en ieder hunner verpligt is daarbij tegenwoordig te zijn; dat bij die rollezing door de Directie van het Brand- wezen de Personen aangewezen zullen wordendie bij de te houdene oefeningen der spuiten behooren werkzaam te zijn. Dat die oefeningen zullen geschieden Met spuit No. 1 op MAANDAG 20 Julij 1857, 's avonds 7 ure. 2 DINGSDAG 21» 7 o WOENSDAG 22 7 4 DONDERDAG 25 7 En dat daarbij tegenwoordig behooren te zijn de Directeuren en Mede-Directeuren der spuit waarmede geoefend wordt terwijl de Onderofficieren en Manschappen die daarbij werk zaam moeten zijn zich op gemelden tijd bij het huisjewaarin de spuit geplaatst is, moeten vervoegen. Zoowel bij de ROLLEZING als bij de OEFENINGEN zullen de MANSCHAPPEN met DEN BAND OM DEN ARM moeten verschijnen. Men wordt dringend aangemaand aan deze oproeping slip- telijk te voldoen. Helder, den 4 Julij 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN ROSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 4 Julij 1857. In bet westelijk deel onzer gemeente worden toebereidselen gemaakt voor de kermis, welke overmorgen een aanvang zal nemen. Het schijnt, dat zij dit jaar niet onbelangrijk zal wezen, althans wij vernemen, dat niet minder dan drie tooncclgezclschappen zullen wedijveren om het kunstminnend publiek, genotvolle avon den te verschaffen. Het répertoire van DUPORT belooft veel goedsBOAS en JUDELS zullen bij vernieuwing trachten om zich de gunst van bet publick waardig te maken, van BEEM heeft op de schager kermis uitmuntend voldaan. Een paardenspel werd verwacht; doch men zegt, dat de directeur geen kans ziende met 5 comcdies tc concurrerenzijn plan heeft laten varen. Voorts Ireffen wij aan de romeinsche balie onder directie van de heeren Gebr. SCHNEIDER met een gezelschap van 45 werkende personen die gymnastische kunstproeven uitvoeren en tableaiix vivants voorstellen, eeuige panorama's, het theatre chinois et militaire, waarin onder andereu zich bevindt JOSEPH MINEUX, oud 19 jaar, van welk persoon svij de certificaten hebben inge zien door verschillende genees- en heelkundigen in ons land afgegeven, waarin betuigd wordt dat hij een onbegrijpelijke buig zaamheid van al zijne ledematen bezit. Onder anderen in Zwolle is hij door GO genees- en heelkundigen onderzocht en zijn certi ficaat van Groningen, is van 21 naamleekeningen voorzien, die alle de verklaring afleggen, dat hier geen bedrog in hel spel is, enz. enz. üe geheele kermis zal door verscheidenheid der amuse menten ieder de gelegenheid geven om zich naar hartelust te vermaken. jl. Zondagavond had in hel kerkgebouw van de evangelisch- lulhersche gemeente alhier eene aandoenlijke plcgtigheid plaats. De WelEerwaarde heer J. Stephanusdie in het vorig jaar zijn dienstwerk in de nieuw gestichte gemeente aanving en onlangs reeds weder beroepen werd als leeraar der gemeente te Kampen nam een hartelijk afscheid hij zijn vertrek derwaarts. Een talrijke schare was er opgekomen, om van hare belangstelling in den be minden leeraar te doen blijken en de laatste woorden van afscheid te hooien. Treffend was het gezang der gemeente: Gij hebt, o albeslurend' Koning! De plaats bestemd van ieders woning, Den kring, waarin hij werken moet, De maat bepaald dier zegeningen Die wij uit. uwe hand ontvingen Eu, al wat Gij bepaalt, is goed. Nadat de spreker een blik had geworpen op het werk door hem verrigt en op den zegendaarbij zoo ruimschoots onder vonden, bepaalde hij de aandacht der hoorders naar aanleidyjg'- van 1 Petr. 1 vs. 22b en 23, hij de broederlijke liefde als eCrste oorzaak van den bloei der gemeenten. Met gepaste opwekkingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1