WEEKBLAD van den HELDER m dei MUEDIEP. M 30. MAANDAG fJ 18-: 20 J U L IJ AANBESTEDING. Jaarlijksehe oefeningen met de Brandspuiten. ÏTIETTTTSTIJDIXTS-EXT. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. jr 'tn ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middag* ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zijn voornemens op Vrijdag den 24 Julij 18S7, des na middags ten één ureaan het raadhuis der gemeente in het openbaaralleen bij inschrijvingin twee perceelen aan te besteden Het doen van eenig Timmer- en Schilderwerk lot onderhoud van de Gemecnie-gebouwenmet bij le ve ring van de daartoe benoodigde materialen. De bestekken waarnaar deze aanbesteding geschieden zal liggen, acht dagen te voren, op de gewone kantooruren, ter lezing aan de Secretarie der gemeente; terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Gemeente-Opzigter door wien vooraf aanwijzing in loco geschieden zal. Helder den 11 Julij 1857. STAK MAN ROSSE, Burgemeester. L. VERHE1J, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Helder herinnert de belanghebbenden, dat de gewone oefeningen met de brand spuiten der gemeentedit jaar zullen plaats hebben Met spuit No. 1 op MAANDAG 20 Julij 1837, 's avonds 7 ure. 2 DINGSOAG 21 5 WOENSDAG 22 7 4 DONDERDAG 25 7 En dat daarbij tegenwoordig behooren te zijn de Directeuren en Mede-Directeuren der spuit waarmede geoefend wordt terwijl de Onderofficieren en Manschappen die daarbij werk zaam moeten zijn zich op gemelden tijd bij bet huisjewaarin de spuit geplaatst is, moeten vervoegen. Rij deze OEFENINGEN zullen de MANSCHAPPEN met DEN BAND OM DEN ARM moeten verschijnen. Men wordt dringend aangemaand aan deze oproeping stip- telijk te voldoen. Helder, den 18 Julij 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 18 Julij 1857. Jongstleden woensdag morgen is Zr. Ms. fregat Doggersbank kommandant baron Collot d' Escurybuiten dienst gesteld en hel élal-inajor op non-activiteit geplaatst. De ckwipagie is over gegaan op Zr. Ms. fregat met sloomvermogen Admiraal van Wassenaar. Zr. Ms. stoomschip Cycloop, kommandant luitenant ter zee 1e klasse jhr. A. Klerckis jl. diugsdag ochtend ten 10 ure le Woolwich aangekomen, aan boord hebbende H. M de Koningin der Nederlanden en HD. tweeden zoon, Prins Alexanderbe nevens een gevolg van 21 personen. II. M. reist onder den naam van gravin van Buren. De vorstelijke personen werden aan de landingplaats ontvangen door den commodore J. Slephard en de respective officierenin volle uniformen van daar geleid naar de woning van den commodore. Na verloop van ongeveer 20 minuien kwamen de baron en de baronnes Bentinckde nedcrlaudsche gezant en diens echlgenool, te Woolwich aan, en de geheele stoet vervolgde de reis naar Londen. Aldaar aangeko men heeft H. M. baren intrek genomen in Claridgc-hölel, waar HD. een bezoek ontving van de hertogin van Kent. De Cycloop heeft de reis van Hellevoetsluis naar Woolwich in 22 uren afgelegd, daar de zee zeer kalm was. Jhr. Klerck en de overige officieren van bet schip gebruikten bot middagmaal bij den commodore en zonden den loden van Woolwich de terugreis naar Nederland aanvaarden. Volgens berigten van St. George Delmina, van de eerste dagen der vorige maand, is in bet laatst der maand April aldaar aangekomen de nieuw benoemde gouverneur, de luitenant-kolonel van den Bosschedie niet alleen door den koning endegrooten van Delminamaar ook door de bevolking met blijken van inge nomenheid is ontvangen. De gouverneur had tijdelijk het hoofdkasteeldat berstelllH^eu behoeftontruimd en zich verpligt gezien eene bijzondere Zonnig i te betrekken. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1