ïïij was, bij bet afzenden dezer berigleuherstellende van eencn aanval der landziekte, die zijne krachten zeer heeft geschokt. Vele der ambtenaren te Deltnina waren almede lijdende geweest, zoodat dobbel werd gevoeld bet gemis van voldoende geneeskundige hulp, daar ook dr. Boomsma door ziekte verhinderd werd zijne fonclien waar te nemenen spoedig tot herstel van gezondheid naar Nederland zou moeten vertrekken. Te Ilarlingen is in de afgeloopen week eene ongekende misdaad gepleegd, welke vreeselijkc gevolgen had kunnen hebben. Ilel kofschip Newa zou de haven verlaten met ballast naar Londen, toen een der matrozen, die in bet want wilde klimmen, om de zeilen los te maken, met een gedeelte van het want naar binnen slingerde. Bij onderzoek bleekdat al het want der groote en bezaansmast bijna was doorgesneden of doorgekapt. Ware dit niet gelukkig bij tijils ontdekt, dan zouden bemanning en schip, bij den minsten wind op zeereddeloos verloren zijn geweest. De justitie doel onderzoek. Onlangs is de van Milaan vertrokken diligence om 11 uur des voormiddags door een twaalftal gewapende roovers aangehou den en met de reizigers op 200 passen bezijden den weg in een korenveld gebragt. Hier vorderden zij van den conducteur, onder bedreiging met den dood, den sleutel der geldkist, terwijl een hunner zijn geweer afvuurde zonder iemand te kwetsen. Toen zij zagen, dat de conducteur geen sleutel bad, lieten zij de rei zigers uit den wagen stappen en maakten zich meester van hun geld en andere kostbare voorwerpen. Daarmede niet te vredeu, klommen zij in den wagenopenden de geldkist met breekijzers en namen den vrij aanzienlijkeu inhoud daaruit mede. Te Maagdenburg werd dezer dagen eene proef genomen om 10 soldaten met geweer, wapens en raadsel over de Elve te doen zwemmen. Deze gewaagde onderneming liep zeer ongelukkig af, doordien een zestal hunner weldra zonk, van welke slechts vier met moeite werden gered, terwijl twee niet weder te voorschijn kwamen. Do Mouitcur berigt het overlijden van Béranger. In eene bij die gelegenheid uitgevaardigde proclamatie wordt gezegd: Frankrijk heeft een nationaal sieraad verloren; zijn zang was geheel aan het vaderland gewijd." Wij doelen hier eenigc bijzonderheden omtrent Béranger mede. Hij werd in liet jaar 1780 te Parijs geboren en was de kleinzoon van een armen kleermaker, hij uien hij opgroeide; als knaap was hij in een groot gevaar, om door den bliksem ge dood te worden. Even als vele beroemde letterkundigen was hij een tijd lang boekdrukkcrslcerling, vroeger oppasser in een loge ment. later schrijver aan de hoogeschool. Ilier verwekte hij het eerst groot opzien door zijne liedjes. In het jaar 1821 verloor hij door zijn vernuft, hetwelk hij legen de Bourbons riglle, zijne betrekking en werd lot eene geldboete van 300 fr. en drie maan den gevangenis, in 1829 tot negen maanden gevangenis en eene geldboete van 10,0000 fr- veroordeeld. Deze geldboeten bragten beide kieren zijne vrienden op. Zijne liedjes gaven wezenlijk voedsel aan bet misnoegen legen Karei X. Aan de omwenteling van Julij nam hij een levendig en weikdadig deel. Lodewijk Philips moet hij toegedaan zijn geweest en ook geheime onder steuning van hem aangenomen hebbenmaar weigerde elke be- Irekking. Sedert 1830 heeft hij weinig meer gedicht; sedert 1837 leefde hij deels te Tours, deels te Parijs van een jaargeid van 3000 fr.dat Manuël hem bij zijn uitersten wil vermaakt had. Te Havre had de eigenaar van een wijnhuis, dat tegen over het kerkhof gelegen is, op zijn uithangbord doen zetten: Hier is men er beter aan toe dan hierover. De policie vond dit opschrift nog al ongepast en de waard veranderde het laatste gedeelte van hel opschrift in de woorden: dan in China!" Een liefhebber van rekenen heeft bevonden, dat eene vrouw, die eiken dag 16 uren zoude lezen, in het geheel 963 jaren oud moest worden om alle alleen in Duitschland verschenen hoeken over de kookkunst Ie lezen. De beriglgever stelt voor dezen liefhebber tot belooning voor zijne moeite lol voorlezer van deze onderhoudende lectuur aan te stellen. Miss Magdalena Smith, die door de jury Ie Edinburg van de aanklagt der vergiftiging van haren voormaligcn minnaar is vrijgesproken, verlaat het land, naardien haar vader weigert haai te ontvangen. De kosten van hare verdediging bedragen ruim 4000 c£maar zijn door vrijwillige inschrijvingen van belangstellende betrekkingen en vrienden ruim gedekt. Men zegt, dal zij naar Amerika is vertrokken. De parijsche beriglgever van de londensche Times meldt dat de sultan van Anjuan en de hoofden der Comores eilanden (op de zuidoostelijke kust van Afrika) het verlangen hebben te kennen gegeven om zich onder de bescherming van Frankrijk te stellenen dat met een dezer dagen naar het eiland Mayotte vertrokken oorlogsvaartuig bevel aan den gouverneur dezer fran- sche kolonie gezonden is om eene overeenkomst van die strekking aan te gaan. In het stille en zich zelden door ongewone gebeurtenissen kenmerkende stadje Wallingford zagt men, in de vorige week, op eenen avond, de vrouw van een postbode met hare 5 kinde reu uit wandelen gaan. De nacht brak aan, maar moeder en kinderen keerden niet terug. Men zocht langen lijd, maar te vergeefs. Eindelijk herinnerde men zich, de wandelaars in de rigting naar de brug, die over de rivier leidt, te hebben zien gaan. Daar vond men, na eenig zoeken, de lijken der drie kin deren (waarvan hel oudste acht jaren) verstijfd en koud een weinig verder dreef ook het ontzielde ligchaam der ongelukkige moe der, die op eene zoo vreeselijk wijze aan haar eigen leven en dat harer kiuderen een einde had gemaakt. Men weel nietwat de anders zoo brave en werkzame vrouw tol deze wanhopige daad heeft kunnen doen hesluiten. Een grijsaard behoorende tot eeri arm gezin te Pontcvedra (Spanje) was sedert gcriumon tijd geheel kindschzoodat hij een groot bezwaar voor zijn zoon werd. De arme oude man was zeer dik. Zijn zoon stelde aan een zijner buren voor, zijn vader aan hem te verkoopen en hem Ie laten koken om het vet te bekomen. De koop werd voor 800 realen of 120 franks 30 c, gesloten, maar de kooper schijnt den koop en het voordeel, dat hij daar uit hoopte te trekken, niet geheim te hebben gehouden. De jus titie van Pontevedra was ten minsten op hare hoede en arres teerde juist hij tijds deu kooper en den verkooper van menschen- vleesch. Alles was reeds gereed, zelfs de groote ketel, waarin de ongelukkige grijsaard zou gekookt worden. BURGERLIJKE STAND. Van 11 18 Julij. 1837. GEHUWD: K. J. Kok en L. ten Zvvege. - A. Hilke I meijer en M Kikkert. A. Bolk en B. de Beer. BEVALLEN: E. Buijs geh. Bruin D. T. Strikkergeb. Bnis Z A. Amons geb. de Jong D. T. Iloogvorst geb. Smit D. A, Veen geb. Kok D. A. Heijselaar geb. Tuinman D. M. A. Mulder geb. Krul D. M. Vrieslander geb. van Emden D. G. Cornelisse geb. Smit Z, P. Soors D. A. Sampijon Z. OVEBLEDENII. Kaptein 7 d. W. M. Leewens 4 in. A- Ox 50 j. J. Moriel 8 w. P. J. Snel 9 m. M. Nannings 18 d. J. Wessel 71 j. II. Gerritsen 46

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 2