GrSMSlTGrDE EEHXGTElf. ■A.DVEB.TE1TTXE1T. L. E. ENZLIN, II. ENZLIN, Buisman. H. B. de ME Kil, Burgemeester. C, KRUIJER en Jb. J. DENIJS. j. C. de Beurs 28 j. A. M. Koning Sm. J. F. Bio°ns 54 j, - G. Dam Cl j. C. Bak 24 j. P. de Roos 13 j. Te Parijs is eene 84jarige bcdclaarslcr overledenwelke 480000 fr. aan goud en effecten heelt nagelaten 5 zij had de bedel-induslrie 50 jaren uitgroeiend. De Russen bezetten Gagrin op de abchasi- sche grenzen. Naar Algcrie worden versche troepen gezonden. De zeeënglc van Boniiacius woidt voor de seluepvaart veiliger gemaakt. ln de nabijheid van Quebec is een stoomschip ver brand 200 dooden. Te Madrid wordt een opstand verwacht hij het einde der stierengevechten Koningin Victoria heelt op Buckingham-paleis een slatiebal gegeven aan 2000 gasten. Te Genua duren de huiszoekingen en arreslalien voort. Mazzini heelt Italië verlaten aan hoord van een schip onder amerikaanschc vlag. Te Parijs wordt reeds brood gebakken van graandat in dit jaar is geoogst. In de gemeente Leende (Noordbraband) ziju 9 bouvvmanswoningeu afgebrand. De keizer der Frauscheu is door den uitslag der verkiezing ontstemd. De kölnische Zeitung behelst een ingezonden stuk van den ge heimraad dr. G. Barsch uil Cobleuz, betrekkelijk het proces der erven van Paul Wirtz. Reeds voor 40 jaren, zegt dr. Barsch 111 de gelegenheid te zijn geweest met de nadere bijzonderheden over de nalatenschap van Paul Wirtz, of Paul Wirtzeu zoo als hij zich zelf onderleekendebekend te worden, en daarover te Amster dam en in andere sleden berigten in te winnen. Reeds toen kwam hij lot de overtuiging en bragt die ook ter kennis van de belanghebbendendat er in hel geheel niet aan te deuken was om ooit iels van deze aanzienlijke erfenis te bekomenen dat alle daartoe te besteden kosten weggegooid en nutteloos waren. »Paul Wirtzeu dus gaat de schrijver voort is te Hussau, in hei Ilolsteinsche geboren, dienende eerst onder de keizei lijken en daarna bij de Zweden. In het jaar 1057 verdedigde hij Krakau legen de keizerlijke hulptroepen onder bevel van graal Melchior van Hatzfeldi, men moest in weerwil van de grootste dapperheid de stad bij kapiiu- lalie overgeven. Koning Karei X benoemde Wirtzeu tol luitenant- generaal en gouverneur van Sietlin en verhief hem lot vrijheer van Orholm. In het jaar 1063 werd Wirlzcn als zweedsch am bassadeur bij den keurvorst Frederik Willem van Brandenburg naar Berlijn gezonden. In 1606 werd Wirtzeu lot veldmaarschalk be vorderd c, doch ging kort daarna in dienst van koning Frederik I, van Denemarken over, die hem tot stadhouder van llolsleiu be noemde. Een jaar later verliet Wirtzen echter ook de deensche dienstom in die van de Generale Stalen der Nederlanden over te gaan. In 1672 werd hem de verdediging der stad Gorkuin te gen de Frauscheu opgedragen. I11 Junij 1674 nam Wirtzen zijn ontslag en vertrok naar Hamburg, waar hij den 24slen Maart 1676 aan waterzucht overleed, nadat hij nog den Sisten dier zeilde maand een testament gemaakt had. In 1679 werd zijn stollelijk overschot naar Amsterdam overgebragt en in de oude kerk in de Warmoesstraat bijgezet, waar nog zijn monument te zien is. Daar over de nalatenschap van Wirtzeu ecu aantal processen zijn ge voerdverwees men die naar Amsterdam, als het bevoegde Fo- rum judicii. Wanneer werkelijk door den rijks hofraad in deze zaak een vonnis is gewezen, dan kwam dit zeker niet in aan merking ie Amsterdamdat niet eens lot het duitsche rijk be hoorde. Ook thans bestaal de zoogenoemde ontsteltenis der stad Amsterdam slechts in liet brein van een schrijver van dat artikel. Daarin bestaan ook de honderd buizen, welke de generaal in deen sche dienst, in de vrije rijksstad Lubeck, waar men nimmer rogt deensch was, zou hebben bezeten. De door den generaal nage laten obligatien bestonden meestal in promessen tot bet voldoen der door hem afgedwongen brandschattingen, in eenigc door hem ingenomen steden en waren reeds bij zijn leven niet invorderbaar. De baronie Orholm werd ook reeds bij het leven van den veldmaarschalk, nadat hij de zweedsche dienst verlaten had, door de zweedsche kroon ingetrokken. Ondertrouwd J. BOOM en I. VERMEULEN. Nieuwe diep16 Julij 1857. Ondertrouwd J. STEP H ANUS, beroepen Ev. Luth. Predikant te Kampen en A. M. M ARTE NS Eenige en algemeene kennisgeving. Amsterdam16 Julij 1857. Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden in den ouderdom van 50 jaren en 11 maandende Wed. P. GOES, geb. OX, nalatende 4 Kinderen, allen te jong om dit hun groot verlies te beseffen. Nieuw diep11 Julij 1857. Mede uit naam der Kinderen en verdere Familie A. KIKKERT. Den 17 Julij 1857 overleed te Hoornonze geliefde Moeder en Behuwdmoeder TRIJNTJE EERHART Wed. Gerrit Buisman Uit aller naam Eenige kiezers voor den Gemeenteraad te ral"- Schagenwenschen hunne stemmen op den 21 Julij uitlebrengen op: en noodigen al de kiezers uit, die keuze te ondersteu nen en bovengenoemden mede te stemmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 3