Attentie s. v. p. J. W. B L I T S, PUBLIEKE VERKOOP ING, DANSMUZIJ R, A. BOOMSMA, J. SCHOON, S. LASTDRAGER, J. STROOTMAN en J. GRAAT. Eenige kiesbevoegde Ingezetenen dezer ge meente, prijs stellende op het behouden van den Heer A. BOOMSMAals Lid van den Gemeente raad, nemen de vrijheid aan hunne mede-Kiezers voor te stellen, om op Dingsdag den 21 Julij 1857, door eene alge m eene opkomst en stemming van gedachten Heervan huune belangstelling in deze te doen blijken, in de hoop dat bij eene dusdanige, ver nieuwde keuze Zijn Ed. zijne kennis en goede diensten bereids eene reeks van jaren ten nutte van de gemeente Helder besteedwel op nieuw ten hare belangen zal willen dienstbaar stellen wordende alzoo ter benoeming als Leden van den Gemeenteraad aanbevolen: Helder18 Julij 1857. aftredende Leden. voormalig Tandmeester van AMSTERDAM heeft de eer het geëerde Publiek te berigtendat hij te spreken of te ontbieden zal zijn, den 20, 21 22, 25, 21, 25 en 26 Julij 1857 a.s.bij P. van WIJN GAARDEN, Logement het Wapen van Noordholland, Kanaalweg, No. 159, wegens het inzetten van KUNST TANDEN, naar de laatste verbeterde methode, vol doende aan alle vereischten, plombeert holle Tanden, door zijn vermaard Gement Marmoratum, geeft losse Tanden hunne vastheid terug, bewerkt dat de Kinde ren bij de verwisseling geregeld en fraaije Tanden ver krijgen hetwelk hij alles met de meeste behendigheid verrigt. Neemt abonnementen aan voor zeer civiele prijzen. Adviezen gratis. B3?* Voor een ongehuwd Persoondie zijne bezigheden buiten 's huis heeft, wordt gevraagd eene KAMER met KOST en verdere VERPLEGING. Adres: franco, bij T. MOOIJop de Laan, aan den Helder. op Dingsdag den 21 Julij 1857, des avonds te 8 ure, ten huize van Mej. de Wed. C BLOM, in het Veer huis te Heldervan de TIENDEN der Zaadgewassen en Veldvruchten, te veld staande op Landerijen, ge legen in den polder van den Helder en Huisduinen. SS5 De Notaris P. A. B E ETS is voornemens op Maandag den 27 Julij 1857, des avonds ten acht ure, in hel lokaal T i v o 1 i te Hélder in het openbaar te verkoopen 4 B. GERST en 5 B HAVER, voordeelig te vel de staande op het Braklceveld. JCs2" De Notaris P. A B E E T S is voornemens op Donderdag den 50 Julij des namiddags ten 4 ure, in het Logement VEERBURGin den Anna Paulowm Polderin het openbaar te verkoopen: I» B. WINTERTARWE, j B. KANARIEZAAD, Ij B HAVER, 1 B GROENE ERWTEN en 5 11 ZOMER GERSTalles voordeelig te velde slaande in het westdeel van dien Polder, op het land bij W. VEENHUIJSEN in gebruik. Heden Zondag 19 Julij, bij E. KINDT in de Tuintjes, verwittigt tevens dat hij weer ontvangen heeft, Puik Puik ALE en andere BIEREN. WEERKUNDIGE WAARNEMINGENgedaan te HELDERdoor den heer 6'. van der Slerr. oo zx Barometer stand in millim. Thennoineler- stand in Celsius-graden. Julij- Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste Laagste. Hoogste. Laagste 10 760.1 4 759.84 19.1 15.8 16.4 14.9 11 762 56 761.85 19.8 15 0 17.0 14.6 12 768.47 768.45 24.7 15 8 18.5 14 6 15 770 56 770.62 25-2 16.2 19.4 15.8 14 769 80 770.44 28.6 16 2 20.7 16.7 15 762.69 764.02 26.6 16 5 24.0 16.5 16 757.84 757.81 21.7 16.8 18.8 14.2 Dampkrings- 5 toestand. -•5 1 2 o c i 5 S Plaats gehad hebbende .5 «o za-s 'O g_ "O O t o ö/J O 5e 2- £3 1 ë- Gemiddelde betrekkelijk- vochtigheid Gemiddelde v strekte vochtigl in wigtjes Luciit- Electricitei Windrigtingen. (Regtwijzend.) O «3 1 »»r a o 1 Q> - "u o o w ca o t- o C -o -n O Q. g o Gevallen in str tij W 5 0.75 10.5 ~h 58 WtZ.WlN.WZW. 5.80 13 5 0.6 5.5 88 12.8 -f- 49 VVZW. Wtz. WNW. 5 60 15.0 5 2 2.1 80 12.7 50 wtz. zwtw. 0.82 2.6 0.0 3.1 79 15.8 -t- 28 ZWtW. Wlz. WÏN. 1.57 4.4 0.0 5.5 81 15.6 40 WNW. NO. OZO. 0.50 0.7 0.0 2.9 74 14.8 17 otz. WZW. ZW. 1.40 12.0 0.0 4 0 79 1 15.5 -1-53 WNW.ZWtW.NWtW 4.85 15.0 0.5 5.0 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. (Des namid dags 2 uur.) Naar het Westen. 19° 15' O" 19 15 25 19 15 45 19 12 25 19 12 10 19 15 20 19 11 40 PflKUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 4