WEEKBLAD vu den HELDER n bet MEEWERIEP. J\S. 31. MAANDAG ITIE "J 77* S T IJ D 11T G1 B 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. HELDER en NIEUWEDIEP, 25 Julij 1837. Dc uitslag der verkiezing van 3 leden voor den Gemeenteraad op jl. dingsdag is geweest als volgt Herkozen de heeren A. BOOMSMA, Jb. SCHOON en S. LASTDRAGER. Herstemming tusschen de heeren J. StrootmanJPapineau J. Graat en D. de Lange; welke bepaald is op dingsdag den i Augustus aanstaande. Te Texel was de uitslag als volgt: Herkozen de heeren J. L. KikkertJ. S. Daalder en J. J. Bruyn. Een aardvverker van Petten, met name Cornelis Moot, die aan de batterij Kaaphoofd arbeidde, heeft zijn losbandig leven op eene roekelooze wijze geëindigd. J 1. zondag morgen in beschon ken toestand van den Helder gekomen, ging hij baden meteenen kameraad in eene der grachten van het fort. Erfprins. Het duurde niet lang of hij geraakte in de diepte en werd met moeite door zijn makker en anderen aan wal gebragt. Hoewel nog niet dood, is hij echterin weerwil van geneeskundige hulpniet weder tot bewustzijn gekomen en den volgenden dag overleden. Een ontzettend ongeluk is eergisteren hier gebeurd. Een machinist uit Rotterdam, werkzaam hij de stoommachine voor den aanleg van het drooge dok op 's rijks werf, kwam te digt hij de machine en met zijn voet in het kamrad. Eene poging om zich los te maken mislukte: de man viel voorover en werd opdejam- raerlijkste wijze verbrijzeld. De ongelukkige laat eene weduwe zonder kinderen na. Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn rondgedeeld de ontwerpen tot opheffing der slavernij in West- Indie. De Regering beschouwt deze afschaffing als een der strenge eischcn des tijds,- bet ophouden namelijk van zoo eene onnatuur lijke betrekking van den eenen mensch tot den anderen. De Re gering meent, dat tot deze afschaffing moet worden overgegaan nu nog de mogelijkheid bestaat dat die hervorming met bezadigd heid en overleg in het leven kan worden geroepenzij acht daarvoor hel tegenwoordig oogenblik gunstig. Als eene zeldzaamheid verdienen opmerking de huwelijken die te Breda dezer dagen zijn of zullen worden aangegaan. Een ruim 70jarig man, tot dus verre sedert eenige jaren in het oude-man- rieniiuis verpleegd, ketellapper van beroep en niet geheel out bloot van middelen, verlaat dat, gesticht om te trouwen niet eene we duwe van circa 50 jaren. De dochter van gemelden grijsaard trouwt ook heden. De zuster van gemelde vrouwoud circa 26 jaren, zal in den echt treden met eenen grijsaard van 73 jaren, landbouwer te Ginneken. De toevloed der nieuwsgierige menigte bij de huwelijksvoltrekking van het eerstgemeh'e paar op dien morgen was zoo groot, dat de policie de orde moest bewaren. Het onvoorzigligeom zich op hondenvooral op ketting honden te vertrouwen, is onlangs wederom op nieuw gebleken. Zekere P. W. te 's Herlogcnboschkwam het hok van een aan de ketting liggende bijzonder grooteu hond, in een hotel daar ter stede, te nabij, deze sprong op hem toe, beet hem een vinger af, een gat in den wangen een gat in de hand; gewis ware het nog erger geloopen, indien hij niet door den meester van den hond ontzet ware. In den nacht van 21 Julij heeft men ten huize van eene zilver- kashoudster op den schiedamschen dijk te Rotterdam, bijna alle gouden en zilveren werken uit de kassen ontvreemd. De dief of dieven zijn door het openschuiven van een raam, in den tuin uitkomen de, binnengedrongen, hebbende zorgvuldig bedsteden en deuren gesloten en zoo hun diefstal volbragt, vertrekkende langs den- zellden weg. Uit eene opgerolde sok en een mes, dat voor eene der bedsteden is achtergelaten, kan worden opgemaakt, dat hel eerste bestemd was, om, zoo noodig, in den mond te stoppen, terwijl hel laatste eene nog ergere bestemming kan gehad hebben. Men heeft vermoeden op een zeevarende, die in den vroegen ochtend uil zijue slaapstede is vertrokken en nog niet is terug gekeerd en die naar het signalement te oordeelenreeds voor lang bij de policie ter opsporing was aangewezen. Veel tijd moet besteed zijn aan de ontvreemding, daar elk sluk met veel zorg schijnt Ie zijn weggenomen uit de verschillende haakjes en sloot jes, en schijnt het weinige dat nog is overgelaten, veroorzaakt te zijn of uit plaatsgebrek hij den dief of uit eene verstorende omstandigheid. Het is te hopen, ook voor de bestolene, dat het der policie geluktden dader spoedig op het spoor te komen. Hoe aanzienlijk de schapenteelt in engelsch Australië is, kan daaruit blijkendal bij de dezer dagen te Londen pla gehad hebbende wolveiling niet minder dan 62,588 balei Australië waren aangevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1