Mazzini heeft om een gedeelte der kosten van de jongste j expeditie, welke op /'240,000 begroot worden, tc betalen, zijn J geheele eigendom verkocht, terwijl hij slechts eene kleine lijfrente behield. Na hel mislukken zijner onderneming, is hij aan boord van een amerikaansch schip, als kwaker verkleed en met een pas voorzien, die volkomen in orde was, naar Londen teruggekeerd. Eene vrouwelijke bediende van den lieer de Crouzas, ge- wezen eerste kassier bij de frausche bank, heeft in eene loterij een prijs van 1 Oü,0110 fr. gewonnen. Toen zij aan haren meester, i bij wien zij een aantal jaren gediend had, haar geluk bekend had gemaakt en tevens haar besluit, om voortaan niet meer te dienenvoegde zij er de verklaring bijdat zij zich wel wachten zou om ooit eene meid te huren, om dat dit hoogst nadeelig was voor de lui. i De ministeriële bladen van Madrid berigten dat de uitvoe ring der doodvonnissendie in Andalusie wegens de jongste on lusten van republikeinsche en socialistische strekking uitgesproken waren, geslaakt is en dat de koningin aan de overige veroor deelden lijfsbehoud wilde verleenen. Er waren toen, volgens andere berigtenreeds 98 personen gefusilleerdwaaronder iemand van 93 jaren. Van regeringswege wordt thans iets medegedeeld omtrent den aanslag op het leven van den keizer der Franschenwaar van sedert eenigen tijd in de berigten uil Parijs sprake was. Blijkens eene medcdeeling in den Monileur zullen drie Italianen eerstdaags voor de assises tc Parijs teregt gesteld worden, als volgens hunne eigene bekentenis schuldig aan het smeden van eenen aanslag tegen het leven des keizers; zij hebben ook hunne medcpligligcn genoemd, en ten gevolge daarvan zijn vier andere personen, waaronder de befaamde volksmenners Mazzini en Ledru- Rollin, in regten betrokken; de beide genoemde personen bevin den zich in Engeland, builen bereik der frausche overheden. Verder zegt de Monileur, dat de frausche politie reeds meer dan eene maand geleden den te Londen gesmeden aanslag op het spoor gekomen is, maar dat de deswege ingestelde rcglsvervolging gedurende den tijd der tot vernieuwing van het wetgevend lig- chaam gehouden 'verkiezingen gestaakt werd, ten einde daarin geeue sloornis te brengen, en dat zij thans hervat is. De bekende rooverkapilein Stringhinidie sedert 9 jaren de schrik van Benedeu-Lombardije is geweest, zet geregeld zijn bedrijf voort. Men zegt dat hij eene bende van 40 man heeft, die goed in de wapens geoefend zijn. In de uitoefening van zijn bedrijf moet hij buitengewoon hoffelijk te werk gaan. Zoo ver haalt men, dat hij onlangs eene dame, die van schrik in onmagt vieleene flacon met welriekend water voorhielden andere rei zigers zelfs goede sigaren aanbood. Ook verschijnt hij wel over dag in sommige dorpen om kleine afpersingen te verrigten. Hij is een man van 53 jaren en geenszins onbeschaafd, daar bij eenige jaren aan de hoogeschool te Pavia heeft gestudeerd. Te Konstanlinopel worden groote toebereidselen gemaakt voor het aanstaande besnijdenisfeest van den jonggeboren prins. De regering heeft verscheidene gemeenten der Grieken, Armeniërs enz. uitgenoodigd het feest bijtewonen. Er zijn niet minder dan 600 koks voor de maaltijden geworven. Het aantal knapen, die op kosten van den groolen heer gelijktijdig zullen besneden wor denbedraagt 10000 De vioolspeler Essexdie onlangs te Londen een concert gaf, werd reeds bij den aanvang uitgefloten. Hij bleef echter be daard en wachtte tot het fluiten bad opgehouden, gaf toen het tempo tot het adagio aan, maar legde zijn strijkstok weg, en be gon zijn solo te fluiten, terwijl hij zich hierbij met piccicato op de viool begeleide. De toehoorders waren over dit zonderlinge concert zeer verwonderd, maar barstten eindelijk in een luid ge lach uit, klapten in de handen en riepen bravo! bravissimo! Toen de storm bedaard was, boog Essex voor het kunstminnend publiek en sprak: Verontschuldigt mijne vrijmoedigheid; daar ik bemerkte, dat eenige van de vergadering liefhebbers van het fluiten zijn, hield ik het voor mijnen pligtmij naar uwen smaak te schikken en u wal voor tc fluiten; de meerderheid houdt echter meer van vioolspel en daarvoor zal ik nu het derde gedeelte voor dragen." En hiertoe ging hij thans over en speelde werkelijk zoo fraai, dat hij volledigen en algemeencn bijval verwierf. Bij Bergenin Henegouwenheeft in eene steenkolenmijn eene gasontploffing plaats gehad, waardoor 15 werklieden ernstig zijn gewond. Twee hunner zijn reeds aan de gevolgen overleden. Een geleerd genootschap te New-Orleanszoo verhaalt een amerikaansch blad, had in liet vorige jaar 10Ó dollars uitgeloofd aan het best gekeurde antwoord op de vraag: welke zijn de zekerste middelen om de muizen uit te roeijen?" Het heeft thans den prijs toegewezen aan dr. Francaslots (van St. Louis), die hierop het volgende laconische antwoord had ingezonden: Door het aantal katten te vermenigvuldigen." De examiner schrijft het volgende over den opstand in en- gelsch Indie: Het geregelde iiilandsche leger van Beugalendat de helft der geregelde inïandsche armee van Indie uitmaakt, be staat niet meeren waren daarbij niet zooveel onzer landgenooten gruwelijk om het leven gekomen, dan behoefden wij dit verlies niet te betreuren; want dal leger was uil de gevaarlijkste en we- derspannigste elementen zamengeslelduit eene klasse van men- schendie te ijdel en te verwaand zijnom te werken of te gehoorzamen. Van de 74 regemenleu infanlcfie zijn 28 in opstand gekomen, terwijl deze verhouding nog grooler is bij de geregelde kavallerie, die tot niets nut is en verreweg het kostbaarste ge deelte van het leger uitmaakt. Het is zeker, dat men zich op geen enkel regement van het geheele geregelde leger van Benga len kan verlatenwant de opstandelingen behoeven zich slechts te vertoonen, en regementen, die tot dusver trouw waren ge bleven, gaan, althans grootendeelstot hen over. Onder de bevolking heeft men van geen afval vernomen. Eenige weinige dweepzieke Mahomedanen in Delhidie zich bij de oproerlingen aansloteneenige stammen der roofzuchtige Goojwis in de na buurschap, die de omliggende dorpen plunderden, zijn uitzonde ringen die naauwelijks der vermelding waardig zijn. Het grootste, ja, het eenigste bezwaar, is de Cnanliële toestand. De tegen woordige inkomsten van engelsch Indie bedragen ongeveer 56 en de uitgaven 28 ïnillioeu BURGERLIJKE STAND. Van 18 23 Julij 1837. GEHUWD: J. D. van Hemert en B. G. II. Boomsma. G. II. Buers en C. E Jonker. C. J. Duunk en J. L. Geilman. A. M. Sant en C. J. Slinger. BEVALLENJ. Wolffram geb. van Rijn Z. N. Ver schoor geb. van Dam Z. J. C. Kamp geb. Braakhaan I). A. Verberne geb. Rotgans D. L. C. V. A. Flaes geb. van Brussel Z M. J. Brizee geb. Meerens Z. T. Mors geb. Bakkum D. D. L. Drost geb. Heslerman Z. M. Torbeek geb. Bakker Z. A. Verberne geb Wildeboer D. Levenloos aangegeven2. OVERLEDEN: C. Moot 25 j. D. Heukelom lj. J. van Thefelen 5 m. C. Kamer 1 m. J. van Exter 59 j. G. T. van den Bosch 47 j. N. Moerlant 42 j. J. A. Smit 40 j. D. de Lange 36 j.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 2