WEEKBLAD van den M 32. MAANDAG 1TXE "JVfSTIJB I1TÖS1T. 18. 17. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKEIt Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. HELDER en NIEUWEDIEP, 1 Augustus 185 Wij zijn thans in slaat gesteld onzen lezers iets naders mede te deelen omtrent den uitslag der stemming voor 5 leden van den Gemeenteraad, op dingsdag den 21 Julij 1857. Er zijn ingeleverd 195 stembriefjes, waarvan 2 van onwaarde zijn verklaard, omdat zij niet ingevuld waren, zoodat het getal geldige stemmen is geweest 191. Hiervan hebben bekomen J. Schoon A. Boomsma S. Lastdrager J Strootman J. Papineau J. Graat D. de Lange B. R. de Breuk W. J. Maalsteed L. M. van Gelder 20. Herkozen. In herstemming. Jb. Koorn J Goedkoop En 41 anderen op wie een minder aantal stemmen zijn uit- gebragt. Naar men verneemt zal de dienst in het kerkgebouw der evangelisch luthersche gemeente alhier, op zondag 9 Augustus, vervuld worden door den hoogeerwaarden hooggeleerden heer F. Domela Nieuwen/mis, professor te Amsterdam. Bij de regimenten infanterie is thans eene aanschrijving van het deparmeut van oorlog ontvangen, waarbij aan de le lui tenants der infanterie, beneden den ouderdom van 27 jaren, de gelegenheid wordt aangebodenom op de zelfde voorwaarden als de 2e luitenants, te welen, met eene gratificatie voor uilrusting a /T500, zich voor vijfjaren naar Oost-Indien te begeven, om aldaar bij het leger le dienende promotie volgende van bet leger hier te lande. Te Ilarlingen is in de vorige week in hechtenis genomen de gezagvoerder van het kofschip II. Als oorzaak wordt het vol gende medegedeeld. De kapitein en de vorige bemanning der kof, hadden, na terugkomst der vorige reis, de verklaring afge legd, dat de stuurman op den 22 Augustus 1856 in de middc- landschc zee over boord was geslagen en verdronken. Thans evenwel moet, door den toenmaligen scheepsjongen, de vreeselijke beschuldiging tegen hen zijn ingebragtdat 'zijna gemeen over leg en onder cede van geheimhouding, den stuurman geweldig hadden mishandeld en daarna over boord geworpen. De gezag voerder is naar Amsterdam getransporteerd, alwaar zich reeds een paar der medebeschuldigden in hechlenis moeten bevinden. Het eiland Schokland zal gesloopt worden. Reeds is men bezig de woningen te waarderen, en even als van de vroeger bestaan hebbende Middenbuurtzal men spoedig van dit eiland kunnen zeggen: daar stonden woningen, daar woonden menschen. Velen zijn tegen de verhuizing, maar de meesten haken er naar, hel ellendige bedelaarsoord te verlaten en zich op het vaste land te vestigen; men begrijpt, dat met de som van /60Ü of meer, benevens een behoorlijk vaartuig en want daar beter for tuin te maken is dan op het zedelijk bedorven eiland. Gister morgen zijn van Amsterdam per 1slcn spoortrein naar Rotterdam vertrokken een veertigtal kinderen, die met het koopvaardijschip Joan, kapt. C. Laseurmet de eerste gunstige gelegenheid naar de Kaap de Goede Hoop zullen vertrekkenom aldaar, onder de zorg en leiding eener commissie, in verschil lende betrekkingen te worden geplaatst. De beriglen, die men hier le lande van de jongelieden der eerste expeditie heeft ontvaugenhebben bij zoovele ouders den lust opgewektom hunne kinderen daarheen te zenden, dat slechts een betrekkelijk klein gedeelte der sollicitanten is kunnen worden aangenomen, zoodat het te wenschen is, dat spoedig weder eene derde aan vrage de begeerte van nieuwe sollicitanten bevredige. Den 2den Junij jl.des middags ten 12 ure, ontstond er brand in het achterruim van het te Batavia op de buitenreedc liggende nederlandsche barkschip Valparaiso, gczagvocider El- lerman. De brand wordt toegeschreven aan broeijing van koflij- zakken, waarmede dat schip gedeeltelijk was geladen. Niettegen staande alle mogelijke hulp en het aanwenden van brandspuiten, van Zr. Ms. oorlogschepen Boreas, Medusa en Celebes, enpia het nederlandsche koopvaardijschip Walvisch, heeft men den Erand - niet kunnen blusschen. Slechts een gedeelte van den invÉii|3ra" is gered.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1