WEEKBLAD van den MELDER en bei MEEWEDIEP. MAANDAG 17 AUGUSTUS. 1TIBTT1T S TIJ D 11T 3 E 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuioediep. De prijs is 80 cents in de,drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Ditgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middagt ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. HELDER en NIEUWEDIEP, IS Augustus 1837. Iu de vergadering van den gemeenteraad op Dingsdag den 11 Augustus 1857, waren afwezig de hoeren C. Bakker BzJ. van Herwerden, J. HaremakerJSchoon eu J. Sevenhuijsen. De Burgemeester opende de vergadering en de aanteekeniugen van het verhandelde in de vorige bijeenkomst werden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter bragt ter tafel de bij hem ingekomene geloofs brieven van de nieuw gekozen leden, de heeren .4. Bootnsma, J. Schoon, S. Lastdrager eu D. de Lange. Nadat deze stukken door eene daartoe benoemde commissie waren onderzocht eu in orde bevonden, werd tot de toelating dier leden besloten. Na voorlezing van het eindverslag der commissie van rappor teurs, betrekkelijk het onderzoek der rekening van de onkosten en uitgaven der gemeente over 185G, werd het bedrag der ont vangsten voorloopig vastgesteld op eene som van 119380.92 en dat der uitgaven op 97905 54. En alzoo het goed slot op 21677.38. van welk goed slot bij suppleloire begrootiug voor 1857 reeds is beschikt over eene som van 7000.00- Zoodat bij de begrooling van 1838 als eerste post van ontvang behoort verantwoord te worden f 14677.58. Daarna werden goedgekeurd de rekeningen en verantwoordingen vau het algemeen Weeshuis en het Burgerlijk Armbestuur over 1836, en het bedrag der ontvangsten en uitgaven vastgesteld, van het Weeshuis: de ontvangsten op f 10004.77. en de uitgaven 8679.055. Saldo 1525.756. van het Burgerlijk Armbestuur: de ontvangsten op 15429.17. en de uitgaven 11580.805. Saldo f 2048.565. Op voorstel van het dagelijksch bestuur, werd besloten aan hel liooger bestuur magtiging te verzoeken, de concessie lot het hou den der Bank van Leening in deze gemeente weder met drie jaren te mogen verlengen. Aan de vergadering werd voorlezing gedaan eeuer ingekomene circulaire van de heeren J. Ravhisc. s. te 's Gravenhage en daarbij gevoegde stukken, betrekkelijk de door HEd. gevraagde voorloopige concessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg, Ioopcnde van het Nieuwediep langs Alkmaar en Be verwijk naar Haarlemin verbinding niet den hollandschen ijzeren spoorweg op Amsterdam: welke stukken voorloopig vooi kennisgeving werden aangenomen. Ten verzoeke van het bestuur vau het departement Helder der maatschappij tot Nut van 't Algemeenwerd toegestaandat de Teekenschool in de Werkinrigting voor behocfligen, mede wordt gebezigd tot eene lagere industrie-school, tot welker daarstelling door voornoemd departement is besloten. Deze vergunning werd verleend onder voorwaarde dat de uren van onderwijs en het on derwijs zelf op die school zoodanig geregeld wordendal het aan het onderwijs op de teekenschool niet hinderlijk zij. Werd gelezen eene missive van de Gedeputeerde Staten dezer provincie, houdende kennisgeving dat het Z. M. heeft behaagd, hoogslderzelver beslissing op het raadsbesluit, tot helling van be- grafenisregtente verdagen tot aan het einde van het Ioopcnde jaar 1857. Naar aanleiding van dit hesluit, werd goedgevonden, in afwachting van de door Z. AI te nemen beslissing, den be noemden opzigter over de begraafplaats met den 13 dezer maand in functie te doen tredenten einde bet toezigt op de begraaf plaats te regelen. In verband lot deze aangelegenheid werd be sloten heeren Burgemeester en Wethouders te magligeneen onderzoek iutestellenin hoeverre de bestaande weg naar het kerkhof voor verbetering vatbaar is, dan wel of het wenschelijk is eenen nieuwen weg aanteleggen. Vermits daartegen van de zijde van den Waterstaat geene be zwaren beslaanwerd beslotende bcrmslootloopende beneden langs den zeedijk, achter de bebouwing van het heldcrsch kanaal, door een sleenen riool te doen vervangenen tot dat eindezoo spoedig mogelijk, eene aaubesleding te houden. Daarna werd de vergadering gesloten. In het vorige jaar werd in de maand Augustus door de rederijkerskamer Olympia alhier het tienjarig bestaan dier kamer feestelijk gevierd. Groot was de bijval aan dat feest geschonken. Dit gaf aanleiding dat ook nu tot het houden eener buitengewone zomervergadering werd besloten, Door het heerlijkste zomerweder begunstigd, werd die vergade ring jongstleden woensdag-avond den 12den Augustus houden. De ruime zaal van Tivoli was voor deze gelegenheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1