WEEKBLAD vis des HELDER es det MEWEDIEP. AANBESTEDING. M 36. >f het Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zijn voornemensonder nadere goedkeuring, op Vrijdag den II September 18S7, des namiddags ten één ure, aan het Raadhuis, in het openbaar, alleen bij inschrijving, aan te besteden HELDER en NIEUWEDIEP, 29 Augustus 1857. De uilslag der stemming voor een Lid van den gemeenteraad op Vrijdag den 28 Auguslus 1857, is geweest als volgt: Ingeleverd 154 stembriefjes, van onwaarde verklaard 5 AIzoo 151 geldige stemmen. Hiervan hebben bekomen W. J. Maalsteed 55 J. Strootman 25 B. li. de Breuk 21 L. M. van Gelder 10 Graat '10 C. v. d. Sterr 5 Koorn 5 en 6 andere personen elk edn stem. Zoodal herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Maalsteed en Strootman. De ringsteking in de Oude Tuintjes, welke jongstleden Zondag 25 dezer plaats bad Ie Huisduinen, is iu de besle orde afgeloopeu. Er dongen G paarden naar de prijzendie eindelijk werden be haald door J. Noot te Koegras een bierglas met zilveren voel P. Kindt te Huisduinen een zilveren borologieketliiig en II. Noot te Koegras een zilveren mes en vork. Met muziek en dans werd bet feest besloten. De Zangvereeuiging Nut en Genoegen alhier hield op Maan dag den 24sten dezer, na een vierjarig bestaan, weder eene buitengewone vergadering. De jaarlijksche vergaderingen worden iu den regel in bet voorjaar gehouden en daarom bad men thans lot afwisseling, dit feest in den zomer bepaald, opdat de zang in den Tuin van Tivoli kon geschieden. Een groot aantal ge- noodigden woonde deze vergadering bij. Door vrij goed weder begunstigd, was de tuin fraai verlicht., en werden de zangstukken niet onverdienstelijk uitgevoerd, terwijl zulks door muziek werd afgewisseld. De overige tijd werd in de zaal genoegelijk doorgebragt en met verscheidenheid van uitspanningen werd bet geheel besloten. De concessie van de stoomsleepdienst langs liet noordhol- I landscb kanaal gaat in met den 15 Sept.en niet den lslcn. De opgave iu ons vorig uo. is onjuist. Zr. Ms. stoomschip Cycloop, kommandant luitenant ter zee Ie kl. de Gierdeis jongstleden dingsdag van Hellevoetsluis hier binnengekomen en zal voorloopig in de haven gestationeerd blijven. Uit Lissabon werd bij de V. C. ontvangen bet volgende schrijven, van den lGden dezer, aan boord van Zr. Ms. fregat Admiraal van Wasseuaer, per mailboot naar Rotterdam. Wij zijn gisteren avond ten 8 uur alhier ter reede geankerd, derhalve vijf dagen na ons vertrek uil Plymoulh. Een gebrek aan de machine beeft ons ruim 24 uren enkel zeil doen voeren doch daar de gelegenheid gunstig was beeft dal geen groot opont houd veroorzaakt. Met de machine werkende en eene fiksche bramzeilskoeltc, liepen wij meer dan elf mijlen. Wij vonden alhier ter reede Zr. Ms. fregat Admiraal deRuijter, kommandant kapitein ter zee van Maldeghemwelk schip bier reeds drie weken ligt, Zr. Ms. stoomschip Groningenkommandant kapitein-luitenant ter zee Woltcrbcekaan boord hebbende Z. K. II. den mJfrs van Oranje, eene amerikaanschc korvet en een paar portytjescli# t oorlogschepen. De prins was naar Cintra, waar de koninklijke Het maken van een steenen RIOOLvóór de be bouwing langs de binnenzijde van den Zeedijkachter het Heldersch Kanaalter vervanging van de daar aanwezige Bermsloot. Het bestek dezer besteding ligt acht dagen te voren ter lezing aan de Secretarieterwijl nadere inlichtingen bij den plaatselijken Opzigler te bekomen zijn. Helderden 29 Augustus 1857. STAKMAN ROSSE, Burgemeester. L. VERHEIJ, Secretaris. NX33 "OT w S T IJ D I H O- 81T.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1