HELDER e\ det MEI'WEBIEP. AANBESTEDING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zijn voornemensonder nadere goedkeuring, op Viijdag den 11 September 1857, des namiddags ten één ure, aan het Raadhuis, in hel openhaar, alleen bij inschrijving, aan te besteden liet maken van een steenen RIOOLvóór de be bouwing langs de binnenzijde van den Zeedijkachter het Heldvrsch Kanaalter vervanging van de daar aanwezige Berm sloot. Het bestek dezer besteding ligt acht dagen te voren ter lezing aan de Secretarieterwijl nadere inlichtingen bij den plaatselijken Opzigler te bekomen zijn. Helderden 29 Augustus 1857 STAKMAN ROSSE, Burgemeester. L. VERHE1J Secretaris. 1TIE TT TT S T IJ D 11T 3 3 1T. HELDER en N1EUWEDIEP, 5 September 1857. Gisteren werd hier, in liet lokaal Tivuli, de 14de jaarvergade ring gehouden door de onderwijzers van het Ode district van Noordholland, onder het voorzitterschap van den schoolopziener, den heer J. Schoon. Nadat de voorzitter de bijeenkomst met eene gepaste aanspraak had geopend, namen de werkzaamheden ecnen aanvang. De heer H. W. Slangenhoofdonderwijzer te Schagen, vervulde de spreekbeurten hield eene uitmuntende redevoering over het verband tusschen het nederlandsche volkskarakter en de ne- derlandsche poé'zie"schelste de hoofdtrekken van ons volkska rakter: godsdienstzinvrijheidszucht en vaderlandsliefdein opkomst, bloei, verval en herstel, gedurende de verschillende tijdvakken, telkens in verband met de dichtkunst en eindigde met eene opwekking tot beoefening onzer schoone letterkunde. De hoofdonderwijzer M. Wijn las vervolgeus een volledig ant woord voor op de drieledige vraag: Welke zijn de verschillen de schrijfmethoden in ons vaderland in gebruik? Waardoor kenmerken zij zich ieder in het bijzonder Welke mag men voor eene lagere school als de beste beschouwen? ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. 7 SEPTEMBER. Daarna had de hekrooning plaats van de best gekeurde schoon schriften. Veertien hulponderwijzers hadden aan den wedstrijd deelgenomen; aan hel schrift van J. Koster werd de prijs, aan dal van D. de Wit het accessit toegekend. Een zeer fraai schrift van L. over de Lindenwas, wegens een klein gebrek in den vorm, buiten beoordeeling gelaten. Voorts werden, lol veraangenaming der vergadering, een paar dichtstukken: Watersnood en Bertha" gereciteerd. Deze en de overige werkzaamheden werden afgewisseld door vierstemmig gezang en besloten met ceucn vriendschappelijke» maaltijd. In de zitting van den Gemeenteraad op dingsdag den 1slen September 1857, waren de heercu J. HaremakerJ. Bakker C. Bakker Bz. en P. A Beetsniet tegenwoordig. De burgemeester opende de vergadering en de notulen van het verhandelde in de vorige bijeenkomst werden gelezen en goedge- keurd. Na het afleggen der bij de wel gevorderde eedenhebben de nieuw gekozen leden, de heeren A. Booms ma, J. SchoonS. Lastdrager en D. de Lange, hunne betrekking aanvaard. De heer A.Boomsma werd daarna wederom mei 9 van de 10 stemmen lot wethouder herkozen. Een slem werd uitgebragt op den heer J. Schoon. De heer A. Boomsma verklaarde zich bereid die betrekking Ie bekleeden. Overeenkomstig art. 220 der gemeentewet werd door burge meester en wethouders aan de vergadering aangebodende be- grooling der plaatselijke inkomsten en uilgaven voor het jaar 1858, vergezeld van de noodige inlichtingen eu bescheiden, en besloten, dezelve hij openbare kennisgeving, op de secretarie der gemeente voor ieder ter lezing neer te leggen en tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar te stellen. Tol hel vooiloopig onderzoek dezer begrooting splitste zich de vergadering in drie afdeclingenonder afzonderlijke voorzitting van de burgemeester en de beide wethouders. Tol leden der Ie afdeelingen werden, bij trekking van num mers, aangewezen, de heeren BeeringhSchoonvan Kclck- hoven en Beetstot die der 2e afdeeling, de heeren Verweijde Sevenhuijsen eu Haremakeren tot die der oe afdeeling, de heeren LastdragerJanzenBakker en de Lange. Naar aanleiding van een nader ingekomen adres, gaf de aröor- ziller in overweging art. 22 der politieverordening op deZraten" en wegen, omtrent de wielen der vrachtwagens te v$zig«B, D Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG YIJFTIENDE JAARGANG. 37. WEEKBLAD vu iie\' ^ysngt» k€t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1