WEEKBLAD m m HELDER ey het MWEDIEP. MAANDAG 14 SEPTEMBER. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nicuwediep. De prijs is 80 cents in do drie maanden en voor do buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De herstelling aan de straat, langs het Ileldersch Kanaal afgeloopen zijndekan dezelve weder door rijtuigen worden bereden lleldcr12 September 1857. De Burgemeester STAKMAN BOSSE. 1TIE "J W S IJ D Z IT E IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 12 September 1857. Bij de herstemming voor een lid van den gemeenteraad op den 11 September 1857, zijn ingeleverd 194 stembriefjes, van onwaarde verklaard 2 alzoo uitgebragt 192 geldige stemmen. Hiervan hebben bekomen de heer J. Strootman 117 stemmen en de heer IF. J. Maalsleed 75 Zoodat de heer STROOTMANals de meeste stemmen bekomen hebbendede benoemde is. Z. M. beeft met ingang van 1 October a.s. benoemd tot adelborsten der 1ste kl. bij de ncdcrlandscke zcemagt, de navol gende adelborsten der 2de kl.: E. L. E linieJ.A. Waldeck, C, L. van WoelderenP. KoningJ. M. A. van Muiken A. J. DumontII. A. M. SwellengrebelA. L. K. graaf van Limburg Stirum, F. II. CoblijnJ. C. JuelcesD. J. Weys en C. A. Le Bron de Vexela. De amerikaansclic oorlogskorvet Plymouth, kommandanl kapt. luit. Ier zee Dahlgreenbeeft den 10 dezer onze reedc verlaten, koers zettende naar Southamplon. Men zegt, dat eene hollandsche maatschappij den spoorweg van Frankfort naar Homburg zal aanleggen. In de eerstvolgende weken zal met liet werk een begin worden gemaakt. Men schat het aantal openbare onderwijzers in ons land die boven de 65 jaren oud zijn, m van welke de meeslcn ook reeds 40 jaren dienst tellen, op 150. Al deze onderwijzers zullen na 1 Januarij 1858, bij bel in werking treden der wet op bet lager onderwijs, volgens art. 25 tot 50, aanspraak hebben op pensioen. Op eene verkooping van slavenwelke onlangs in de Ver. Staten te Eilmer gehouden werdzijn negers van 55 jaren met 1254 dollars, van 24 jaren met 1200 d., van 22 jaren met 1400 d., van 8 jaren met 906 d.van 6 jaren met 715 d. en eindelijk negerinnen van 4 jaren met 501 d. betaald. Uit Cliristiania dd. 4 dezer, wordt gemeld, dat te Dram men iu den nacht van 1 dezer, weder 40 huizen door een brand vernield zijn. Men meende de oorzaak aan brandstichting le moeten toeschrijven. Met bet doel om de aanwerving van manschappen voor de landmagt te bevorderenbeeft bet engelsche gouvernement niet alleen bet minimum der vereischte ligchaamsgrootlc lager gesteld maar ook bepaald dat hecren, welke in de krijgsdienst wenschen te tredenoiliciersposten bij de linielroepen kunnen verkrijgen door honderd recrulen te leveren. Deze toezegging is echter aan eeuige bedingen gebondendegene welke langs dien weg naar den officiersrang streeft, moet niet jonger dan 18, en niet ouder dan 25 jaren zijugeenc gebreken hebben die hem ongeschikt voor de dienst makenen door getuigschriften bewijzen dat hij behoorlijk godsdienst-onderligt beeft ontvangen en niet van onze delijk gedrag is. Wanneer bij gebleken is die vereischten te bezilten, bekomt hij verlof om in eene bepaalde landstreek re- crulen te werven. De maatschappij van den oostelijken spoorweg beeft thans voor het bijzonder gebruik van den keizer en de keizerin een specialen trein doen vervaardigen, die uit acht wagons bestaat. Al deze wagons staan met elkander in verband, zoodal men binnenwaarts van de eene in de andere kan wandelen. De eerste dient tot berging van bagage, de twee volgende voor het gevolg des keizers, de vierde is eene eetzaal, de vijfde is een terras voor de wandeling en om op te rookende zesde vormt een salonde zevende eene slaapkamer en de achtste een salon voor de hofdames der keizerin. Elk dier wagons is weder in ver scheidene afdeelingcn verdeeldo.a. bestaat de wagondie voor slaapkamer dient, uit twee slaapvertrekken en eene toiletkamer. Men kan zich bezwaarlijk een denkbeeld vormen van de prachtige inrigling dier wagons. In Engeland wordt, gelijk men weet, op kosten cencr par ticuliere maatschappij een stoomschip van ongemeene grootte, de Great E aster ngebouwd, hetwelk naar het plan der onlwefpërs" in snelheid van vaart de beste stoomschepen overtreffen inctefv 1 en zooveel steenkolen te gelijk zal kunnen innemen, dat hei lang

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1