WEIBLAD m den MELDER ES det MEEÏÏEDiEP. M 40. BEKENDMAKING. Inspectie over de Verlofgangers der Nationale Militie. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nicuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongczegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG. 28 SEPTEMBER. De BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt bij deze aan alle de daarbij belanghebbenden bekend, dat de voljaars-patenlbladen over de dienst van 1857/38, aan de Secretarie der gemeente te bekomen zijn van Maandag den 28 dezer tot Dingsdag den 6 October 1857, van des mor gens 9 tot 1 en des namiddags van 4 tot 6 ure, den in vallenden Zondag uitgezonderd. Helderden 26 September 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. De BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt bij deze bekenddat de inspectie over de verlofgangers in deze gemeente, door den heer Luitenant Kolonel Militie Com missaris zal plaats hebben, voor het raadhuis op MAAN DAG DEN VIJFDEN OCTOBER AANSTAANDE DES VOOR MIDDAGS TEN NEGEN URE, en gelast mitsdien de milicien verlofgangers dezer gemeente en van andere gemeenten die alhier verblijf houden en behooren tot de liglingen van 1855, 1854en 1855, en van 1856 zij, die tot heden met onbepaald verlof zijn gezonden, z'ch op bovengenoemde tijd en plaats ter inspectie te laten vindengekleed in de uniform en voorzien van de verdere kleeding en equipe- mentstukken welke hun bij vertrek van het korps zijn gelaten. Bij afwezigheid, insubordinatie of verwaarloozing van equipementstukkenzullen de wettelijke bepalingen worden toegepast. Helder25 September 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. 1TI3 TT TT S T IJ D 11T C- 3 1T. HELDER en NIEUNVEDIEP, 26 September 1857. Bij besluit van Z. M. van 19 dezer is benoemd tot majoor bij het 6e regement infanterie de kapileiu-adj. A. II. Adam en op non-activiteit gesteld de majoor A. H. Lieshout, van dat regement. Z. M. heeft benoemd tot kantonregter Ic Schagen jhr. mr. D. van Foreestregter-plaatsv. in de arrondissements-regtbauk te Alkmaar. Uit een bijzonderen brief, geschreven aan boord van Zr. Ms. stoornfregat Admiraal van Wassenaer, en gedagleekend Barcelona 20 September, blijkt, dal men den volgenden dag naar Valencia zou onder zeil gaan. Van daar zou incn aclUervoigens naar Malta, Port MahonPalma en Napels stevenen. Omstreeks de helft der maand November hoopte men in bet vaderland tc zijn terugge keerd. (Zoo als men weet, wordt de Groningen, aan boord waar van zich Z. K. H. de Prins van Oranje bevindt, reeds in bet begin dier maand in Nederland terug verwacht.) Sedert de laatste opgavezoo meldt men van Vlieland zijn den 14n nog uit de Lutine geborgen li spaausche matten en 1 Louis d'or en den 15n 144spaansche matten, 4 Louis dor, 1 gninje, 2 doublons (a f 40 ieder) cn doublon, behalve eene partij ijzer, enz. Den I9n cn 20n dezer was men weder bezig op bet wrak, en men kan onderstellendat er nog eene hoeveel heid goud en zilver zal zijn bovengekomen. Op Terschelling is men vol ambitie voor de berging cn men droomt van te ver wachten millioenen. Als eene zelzaamheid, en tevens als een bewijs van de bijzonder groole boeveelheid muizen in de provincie Groningen, meldt men uit Weiwert, dat zeker landbouwer aldaar, op een stuk land, groot 4j bunder, bezaaid met koolzaad, in 8 dagen tijds 6700 muizen in half met water gevulde aarden polten, ge plaatst in ronde galen, van p. m. y ried. cl diep, heeft ge vangen. Nadat op 24 Julij jl. de woning van een arbeider in het gehucht Sleenhoven, met al bet zich daarin bevindende huisraad, klecderen en vee door brand werd vernield, hetgeen alstoeu aaR™ kwaadwilligheid werd toegeschrevenen de woning uit giftep<fan eenige liefdadige ingezeten was herbouwd, werd zij den 2lï dezef-*»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1