WEEKBLAD vis des HELDER es det MElffEDIEP. M 42. MAANDAG Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwechep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 12 OCTOBER. De BURGEMEESTER der gemeente Helder vestigt bij deze de aandacht der belanghebhenden op de heden gedane publicatie ten aanzien der Quarantaine-maatregelen, welke, even als vroeger, van den 16 dezer tot en met 13 April 1858, in acht behooren genomen te worden, en welke publicatie op de gebruikelijke plaatsen is aangeplakt. Helder10 October 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. 1? IS TT W S T IJ D 11T S 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 10 October 1857. Bij Zijner Majesteits besluit van den 5 October 1837 is bij vernieuwing aangesteld tot plaatsvervangend kantonregler alhier de heer A. Boomsma. Z. M. heeft benoemd bij het 6e regement infanterie tot kapiteins de le luitenants L. W. Bilderdijk en J. C. C. Thiel. De aanbesteding tot het bouwen van woningen in het fort Erfprins aan den Helder, heeft gister plaats gehad en is onder nadere goedkeuring van den minister van oorlog, aannemer geworden, de heer J. E. Janzen, (lid der firma Gebr. Janzentegen de som van f 28.720.- Door de vriendelijke welwillendheid van L. de Bruin zullen er gedurende de wintermaanden ten zijnen huize weder stichtelijke zamenkoinslen gehouden worden, welke diugsdag a.s., den 15 dezer zullen aanvangen. De begrooling voor het departement van marine voor 1858 is geraamd op 7997877,85, zijnde /"685545,55 meer dan voor 1857. Op den laatslcn September en eersten October j.1. is door de duikers uit het wrak the Lutine opgevischt: 1704 spaansche matten1 doublon en 8 louis d'or. Met goed weder zoude men de visscherij met kracht doorzetten. In den morgen van 6 dezer zag men van Harlingen, in zuidelijke rigting, een schip, dat de noodvlag had geheschen. Onmiddelijk daarna verliet een loodsboot de havenomzoo mo gelijk, hulp te verleenen. Maar voor zij het vaartuig kon be reiken, was de stoomboot Friesland, van Amsterdam komende, de plaats genaderd en nam het schip op sleeptouw. Het was het ijzeren tjalkschip de Onderneming, varende als beurtman van Amsterdam op Wildervauk, schipper F. II. Muther, dat op de Makkummerwaard was gestooten en daardoor het roer ver loren had. Door de hevige buijen bevond zich dal schip daar in groot gevaar, maar kwam nu gelukkig, door de hulp der bei de bovengenoemde booten, behouden binnen. In de vorige weck heeft te Sappemeer een brand gewoed, waarbij 10 it 11 huizen, een scheepsschuur, een nieuwgebouwde schooner, die gerepareerd werd, zijn vernield: 22 huishoudingen zijn zonder dak; al het verbrande was meest gewaarborgd. De oorzaak is niet met juistheid bekend; men spreekt er van, dat dezelve ontstaan zou zijn, doordien een pan met spek over het vuur in brand geraakte en de naastbij zijnde voorwerpen in brand slak. Een antwerpsch dagblad zegtdat de braziliaansche regering de werving van 2000 nederlandsche en bclgischc matrozen heeft gevraagd om aan boord harer oorlogschepen le dienen. De voor waarden zijn 200 francs handgeld en vrije passagie; de diensttijd is op 5 jaren. Te Rijssel wonen in de wijk Saint Sauveur twee werklieden, intieme vrienden, beiden weduwnaars en ieder vader van eene eenige dochter. De beide vaders hebben de beide dochters op denzelfden dag gehuwd, zoodat deze laalsten thans de schoon dochters hunner eigene vaders zijn, en, indien hel huwelijk met kinderen gezegend wordt, de grootmoeders der kinderen van hunne vaders, terwijl deze steeds de vaders hunner schoonmoeders blijven. Betreffende het vergaan van het linieschip Lefort van 84 kanonnen, verneemt men, dat 1147 personen omgekomen zijn. De kapitein Tsischkine had de onvoorzigtigheid begaan, het niet noodig te oordeelen vooreen zulk een klein traject, van Reval naar Kroonstad, ballast in te nemen. Een hevige wind deed het schip in de nabijheid van Reval omslaan en in eenige oogen- blikken was het verdwenen. Volgens een later, naauwkeuriger berigt bevonden zich aan boord van het bedoelde schip, behalve, den kommandant, 12 officieren, 745 matrozen, 55 vrouw en /u 17 kinderen. ƒ>',-* Volgens nadere berigten uit Petersburg is het veugaan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1