WEEKBLAD m dks M43. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nicuwediep. De prijs is Sö cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Door den Raad dezer gemeente besloten zijndetot de aanstelling van eenen Onder Opzigter over de gemeente gebouwen, straten, wegen enz., provisioneel voor den tijd van drie jaren, op eene jaarwedde van ƒ700, worden degenen, die voor die betrekking in aanmerking weuschen te komen, uitgenoodigdzich vóór den 15 November e k., met overlegging van bewijzen van bekwaamheid, te adres seren aan den Burgemeester der gemeente. Ilelder17 October 1857. STAKMAN ROSSEBurgemeester. L. VER11EIJ, Secretaris. WIE UW S T IJ D 11T C- B 1T. HELDER en NIECWEDiEP, 17 October 1857. Z. Exc. de Minister van Marine is jl. woensdag, vergezeld door zijnen adjudant, in het hotel den Burg alhier afgestapt, heeft den volgenden dag de werkzaamheden aan het drooge dok het koninklijk instituut voor dc marine en Zr. Ms. oorlogschepen geïnspecteerd en is gister vertrokken. In de zitting van den Gemeenteraad op jl. Dingsdag den 15 October 1857, waren de beeren S. Lastdrager en D. de Lange afwezig. De vergadering werd gepresideerd door den Burgemeester. De notulen van bet verhandelde in de vorige bijeenkomst wer den gelezen en goedgekeurd. De geloofsbrief van bet nieuw gekozen lid, dc heer J. Stroot- manw'erd onderzocht en in orde bevonden en tot toelating van dien beer besloten. Ter vervanging van wijlen den heer B. Verheijwerd met algemeene stemmen, lot Regent van bet algemeen Weeshuis be noemd de heer K. Metzelaar. Tot Ambtenaren van den Burgelijkcn Stand, werden, nevens den Burgemeester, herbenoemd de beeren Wethouders A. Booms- ma en C. Bakker Bz. De heer J. Schoonop nieuw tot lid van den Raad benoemd, werd herkozen tot lid der Commissie voor het ontwerpen der strafverordeningen. Bij monde van den beer Reeringli, werd mededeeling gedaan vau hel rapport betrekkelijk het onderzoek der bcgrooting van de inkomsten en uitgaven der gemccnle voor bet jaar 1858, welk stuk daarna in ontvang en uitgaaf werd vastgesteld op ecu be drag van ƒ110857,15. Daarna werden goedgekeurd, de begrootingen voor 1858, voor liet algemeen Weeshuis en liet burgerlijk Armbestuur, en wel in ontvang en uitgaaf, die voor bet Weeshuis lot een bedrag van ƒ9275,755 en die voor het Armbestuur lol een bedrag van ƒ14450. Dc Voorzitter bragt ter tafel een concept-acte tot den onder- handschen aankoop voor de gemeente, van de zoogenaamde Nieuwstad. Na korte deliberatie werden dc voorwaarden daarin vervat, goedgekeurd, en besloten tot dien aankoop dc goedkeu ring vau beeren Gedeputeerde Staten aantevragen. Voorts werd mededeeling gedaan van de navolgende ingekomene stukken a. Het contract van overdragt der gazvcrlichting op den heer Mr. C. Bosch Reitz. b. Het besluit vau beeren Gedeputeerde Staten tot vaststel ling van het bedrag der ontvangsten en uitgaven van de gemeente over de dienst van 1856. c. Het proces-verbaal der op den 5 dezer maand gehoudene verificatie van de boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger. En d. Een afschrift van een Koninklijk besluit houdende inag- tiging op den Gemeenteraad, tot het voor 5 jaren verlengen der beslaande vergunning tot liet houden der bank vau lccning. Daarna werd de vergadering gesloten. Z. M. heeft den kapt. ter zee II. Wip ff, kommanderendc bet wachtschip Kortenaer, met ingang van den lsten dezer maand tevens benoemd tot kommandant van bel koninklijk instituut voor de marine. Z. M. heeft aan den opperstuurman der 1ste klasse in bet vaste corps dek- en en onderofficieren E. Luitsz tijdelijk opge dragen de betrekking van opzigter over de kust verlichting te Eg- mond aan Zee. Genoemde persoon is mede belast met bet toe- zigt over de loodsdienst te dier plaatse. De brandspuitfabrikant II7. van Oste Amsterdam, beeft voor het in aanbouw zijnde nieuwe drooge dok alhier eene zuigpomp vervaardigd van 5 palmen breed, welke in een uur 45000 kannen water geeft. Om haar in volle kracht te ^n werken zijn 6 of 8 man bcnoodigd. Door den minister van financien is aan de Tweedtf Kamer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1