WEEKBLAD bei HELDER ex het KIEDWEDIEP. JW. 44. 1T13 "J W S T IJ D 11T O 2 XT. v»V*'vgr*het Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTEXTIEX gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. HELDER en NIEUWEDIEP, 24 October 1837. Zr. Ms. inslructiebrik de Zeehond, kommandant kapt.-luit.-ter zee M. C. van Vreeland, heeft heden morgenonder heliossen der gebruikelijke salulschotenonze reede verlatenkoers zetlende naar Cadix. Bij Zr. Ms. besluit van den 21 dezer, is de kapitcin-lui- lenant-ter-zee M. C. van Vreelandkommandercnde de inslruc tiebrik de Zeehondbenoemd tol ridder der orde van den ne- derlandschen Leeuw. Zijner Majesteits stoomschip Bali onder bevel van den lui te nant ter zee van de lsle klasse J. II. van Cupellenwas den lStlen Augustus jongstleden in de Tafelbaai aangekomen en zou vóór het einde dier maand de reis naar Üost-Iudie vervolgen. Aan boord was alles wel. Uit Napels wordt gemeld, dat de Vesuvius voortdurend een treffend schouwspel oplevert en stroomen gloeijende lava uitwerpt. De Prins van Oranje heeft den berg beklommen. Van 1G 17 dezT zijn uit het wrak the Lutinc opge- vischt5430 spaanscbe matten en 20 goudstukkenen den 20slcn 990 spaansche matten. Door een zestal der voornaamste logementhouders alhier is aau de Tweede Kamer der Slalcn-Gcneraal een adres aangeboden, met verzoek, bij de ter overweging aangeboden wet op dc per sonele belasting, dc belangen der logementhouders voor te slaan en te ondersteunen, en daartoe in aanmerking te nemen de volgende punten dat zij de verzekering hebben ontvangendat bij de wet van 1855 door dc regering is bedoeld, dat de logementhouders, wegens dc gedeelten hunner gebouwen die uitsluitend en op den duur tot dc uitoefening van hun beroep dienen, voor al de vijf grondslagen slechts in evenredigheid van de helft zouden worden belast; dat later de regering heeft erkend, dat het een abuis in de redactie der wet was; dat dit slechts op den eersten grond slag werd toegepastdaar men in den tekst van den 2den 5den 4den en 5den grondslag de bijvoeging der woorden vrijstelling a 30 pet. of belastbaar voor dc helft, voor zooveel logementhou ders betreft, enz." verzuimd had; dat dit verzuim bij de thans voorgedragen wet niet hersteld is; dat ook in art. 7, 2deu grondslag, en art. 10, oden grond slag, zijn weggelaten de woorden van art. 6, Isten grondslag; dat de logementhouders slechts in evenredigheid van de helft worden belast;" dat volgens art. 15, 4, de uitwonende bedienden, hoe ook gebezigd, zoo als kruijers, pakkendragers, enz.volgens den 4den grondslag worden belast; dal het beroep van logementhouder lot de zoodanigen behoort waaraan bij de bedoelde wet bepaalde vrijstellingen, wegens ge bouwen en bediendenzijn toegekend. Op een feestmaaltijd, door den graaf van Hardwicke aan zijne onderhoorigen gegeven ter gelegenheid van de meerderjarig heid zijns oudsten zoonswerden o a. geconsumeerd1500 ponden vlccsch, 600 ponden brood, 200 pruimkoeken40 plumpuddings, GO vleeschpastijcn300 gallons bier (1 gallons 5£ ned. kan nen) en 100 flesïchcn wijn. Te Latidau heeft een ongehuwde SGjarige landman, in eene vlaag van krankzinnigheid, des nachts, zijne moeder ver wurgd en den trap afgeworpen, hetgeen onmiddelijk den dood ten gevolge had. Ilij verbeeldde zich in de hel le zijn geweest, en wilde zijne moeder van den duivel verlossen. De dader is in de krankziunigenzaal der gevangenis, ccnige dagen na het voorval, overleden. In eenige groole fabrieksteden van Frankrijk heerscht tegen woordig eene zonderlinge geldkrisis. Te Elbeuf, Rouaan en in andere sleden is gebrek aan zilveren en koperen munt om de werklieden te betaleu. Men moet hun groepsgewijze voldoen, d. i. aan verscheidene te zamen hun loon in goud uitbetalen, dat zij vervolgeus zelf moeten laten wisselen. De groole etablis sementen koopen het kopergeldeven als vroeger hel goudmet agio op. Van eene geloofwaardige zijde worden bijzonderheden mede gedeeld van eene belangrijke uitvinding, welke zekere rijke fabri kant H. Binden, te Troy, in den staat New York, gedaan heeft. Dit nieuwe werktuig dient om in korten tijd een groot aantal hoefijzers te maken. Ilct beslaat eene uitgebreidheid van slechts 3 vierk. voelenweegt omstreeks 70Ü0 en werpt dc voltooide hoefijzers met eene snelheid van GO stuks in eene minuut uit. Een man en een jongen zijn voldoende om dit werktuig le be dienen en daarmede kunnen met gemak 20,000 stuks hoefij op een dag vervaardigd worden. Het aldus vervaardigde kaat heeft volgens het oordcel van amtrikaanschc desku

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1