WEEKBLAD ra de\ BEIDER e\ dei NIEUWEDIEP. bekendmaking. AANBESTEDING. MAANDAG 1T 2 E TT W S IJ D I1T E 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTEXTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van l tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter openbare kennisdat door het alhier garnizoen houdende bataillon Infanterie ook gedurende het vvintersaizoen naar de Schijf zal worden geschoten en wel tweemalen per maand op het terrein in de duinen bezuiden het fort Kijkduin hetwelk alzoo tot op ongeveer 15 a 20 minuten onveilig zal zijn; dat voor die oefeningen gcene bepaalde dagen kunnen worden aangewezen als hangende het al of niet plaats vinden daarvan, geheel af van de weêrsgesteldheid. Even als vroeger zullen gedurende die oefeningen twee mode vlaggen op de duinen geplaatst en eenige schildwachten uitgezet worden. Ter voorkoming van ongelukken wordt een ieder ernstig gewaarschuwd zich niet in de nabijheid van gemeld terrein te begeven. Heldero November 1857. De Burgemeester voornoemd STAKMAN ROSSE. Op Donderdag, den 19 November 1857, des namiddags ten 2^- ure, zal, onder nadere approbatie, door den Com missaris des Konings in de provincie IS oord hollandof bij dcszelfs afwezen door een der leden van de Gedeputeerde Statenin bijzijn van den heer Hoofd Ingenieur van den Waterstaataan het Gouvernements-gebouw in de St. Jans straat te Haarlemvoor rekening van Kerkvoogden worden aanbesteed Het uitvoeren van eenige herstellingen aan het KERKGEBOUW der hervormde gemeente te Oudorp. Deze aanbesteding zal geschieden hij inschrijving en opbod. Het bestekwaarnaar de uitvoering dier werken zal plaats hebben, zal boven en behalve aan het Gouvernementsgebouw te Haarlembij Kerkvoogden te Oudorp en op het Raadhuis aldaarop de gewone plaatsen ter lezing worden gelegd. Zullende vijf dagen vóór den dag der aanbesteding, en alzoo op Zaturdag, den 14 November e.k. de noodige aan wijzing worden gedaan terwijl bij Kerkvoogden de verciscbte inlichtingen te bekomen zijn. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 November 1857. De bccren E. Janzen cn D. de Langezijn in de ver gadering van kicsgcregligdcu op den 4 dezer maand, lot leden der alhier gevestigde kamer van koophandel en fabrieken herkozen. Naar wij vernemen, zullen de inwoners dezer gemeente zich reeds in bel begin (Ier maand December in de gazvcrlicli- ting kunnen verheugen. De gebouwen zijn reeds onder de kap de pij peil gelegd cn de ovens gereed,- wat er verder tot vollooi- jiüg van bet werk benoodigd is, is bereids aangevoerd en kan men dus op weinige dagen na den avond der verlichting bepalen. Op dingsdag den o November werd in bet lokaal Tivoli alhier de eerste buitengewone wintervergadering der rederijkers kamer Olympia, onder de zinspreuk «Niet Volmaakt" ge houden. Ecu zeer talrijke opkomst der leden met hunne dames getuigde op nieuw van de onverdeelde belangstelling door bet kunstlievend publiek aan de zaak der rederijkers geschonken. Om die belang stelling levendig te hondenmoeten de buitengewone vergade ringen door eeue schoonc voordrag! worden opgeluisterd. Deze vergadering voldeed aan de vcrcischlcn. Er werden voorgedragen 1. De kleine Savoijaardvan J. J. L. ten Kale2. Het graf onder den meidoorn, dramatisch gedicht van 11'. J. Hof dijk- en o. Vrije verkiezingendramatisch gedicht, in drie lafcreelcn. De uilvoering van bet tweede stuk werd ondersteund door de hulp van de liedertafel: Arti et Amicitiac alhier, die een koor, gecomponeerd door den heer C. A. Dekker, met lof uitvoerde. De voordragt der verschillende stukken mogt, hoewel niet volmaakt," toch zeer verdienstelijk hcelen cn over bet geheel smaakte bet talrijk auditorium een genotvollen avond, waarvoor w allen, die daaraan iels hebben toegebragt, warmen danL^fóe- komt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1