WEEKBLAD ïas des HELDER e\ dei mWEDlEP. AANBESTEDING. Vg«n M 47. MAANDAG 1857. 16 NOVEMBER. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nicuicediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 6 0 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Op Donderdag, den 19 November 1857, des namiddags ten ure, zal, onder nadere approbatie, door den Com missaris des Konings in de provincie IS oordhollandof bij deszelfs afwezen door een der leden van de Gedeputeerde Statenin bijzijn van den heer Hoofd Ingenieur van den Waterstaataan het Gouvernements gebouw in de St. Jans straat te Haarlem voor rekening van Kerkvoogden worden aanbesteed Het uitvoeren van eenige herstellingen aan het KERKGEBOUW der hervormde gemeente te Oudorp. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek, waarnaar de uitvoering dier werken zal plaats hebbenzal boven en behalve aan het Gouvernementsgebouw te Haarlembij Kerkvoogden te Oudorp en op het Raadhuis aldaar op de gewone plaatsen ter lezing worden gelegd. Zullende drie dagen vóór den dag der aanbestedingen alzoo op Maandag den 16 November e.k.in plaats van Zaturdag den 14 dier maand, de noodige aanwijzing wor den gedaan, terwijl bij Kerkvoogden de vereischte inlich tingen te bekomen zijn. 1T 5 E 'J W S T IJ D Z 1T G E IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 14 November 1857. In de vergadering van den gemeenteraad op jl. dingsdag den 10 dezer, waren de heeren J. Haremaker en E. J. Verweijde afwezig. De vergadering werd door den burgemeester voorgezeten. De notulen van bet verhandelde in de vorige bijeenkomst wer den gelezen en goedgekeurd. Na het afleggen der bij de wet gevorderde eeden, werd door het jongst gekozen lid, de heer J. Strootmanzitting genomen. Tot leden der commissie voor de onderhoudswerken werden benoemd de heeren JanzenLastdragerBeets en Strootman de drie eerslgenoemdeu bij verkiezing, en de laatstgenoemde ter vervanging van het afgetreden raadslid den heer Metselaar. Aan de onderwijzeresse mejufvrouw Hoekstra werd over dit jaar eene toelage van f 50 verleendter gemoelkomiug in de kosten voor het aanschaffen van een geschikt schoollokaal. Naar aanleiding eener daartoe gedane vraagwerd besloten het aanwezige toestel voor het geslaglkosteloos in gebruik en onderhoud, op den bestaanden voet, aan de administratie van 's rijksbelastingen aftestaan, zoomede, tegen eenen geringen huurprijs, het gedeelte van hel huis, waarin de weging en branding van bet vee tot heden plaats vindt. De beschikking op een adres van den heer mr. C. Bosch Reitz, omuithoofde van onvoorziene beletselenontheven te worden van de toepassing der boelen voor de te late invoering der gaz- verlichling, werd lot na die invoering verdaagd. Aan de vergadering werd mcdedeeling gedaan van de navol gende ingekomene stukken a. Eene resolutie van Z. E. den heer minister van financien, houdende, dat Z. E. zich bezwaard acht medelewerken tot de ge vraagde vrijstelling van zegelregt der registers van den burgerlijken staud bij koninklijk besluitdoch dal de regering voornemens is een wetsontwerp inlcdiencntot wijziging van sommige bepalin gen der zegelwet, en daarbij de bedoelde vrijstelling opteuemen. b. Eene missive van heeren gedeputeerde statenten geleide der goedgekeurde begrootiug dezer gemeente, voor de dienst van 1858. c. Eene missive van bestuurderen der plaatselijke teekcnschool houdende kennisgeving eener wijziging der instructie van den teekenmeesler, omtrent eene verandering in de uren van ouder wijs. d. Een afschrift van een adres van de kamer van koophandel en fabrieken, te Breda, aan de slaten-generaalbevattende be schouwingen, omtrent het nederlandsche spoorweg-stelsel, in ver band tot de daaromtrent bij de hooge regering en de volksverte genwoordiging aanhangige vraagstukken. Laatstgemeld stuk gaf een der leden aanleiding voorlestcllen het benoemen eener commissie, ten einde den raad te dienen van advies, omtrent het aanwenden van pogingen ter bevordering van den aanleg van eenen spoorweg van deze gemeente op Am sterdam. Na eenige beraadslaging werd dit voorstel aangenomen en tot leden dier commissie benoemd de hceren C. Bakker Bz J. Schoon en J. Strootman. Daarna werd de vergadering gesloten. De afgeloopen zomer was bijzonder rijk aan voorbepMcn van buitengewone groeizaamheid. Ónze dag- en weekbladen le-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1