WEEKBLAD van den HELDER E\ nET MEEWED1EP. M48. MAANDAG 23 NOVEMBER. 1T X E TT 77" S T IJ D IIT Gr E 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. VIJFTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Ditgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 00 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. HELDER en NIEUWEDIEP, 21 November 1857. Naar wij vernemenzullen in dezen winter eenige concerten worden gehouden door de vcreeniging, die zich daartoe heeft ge vestigd en welke reeds een niet gering aantal leden telt. Wal de muziek betreftdeze zal zoowel door het muziekkorps van het wachtschip de Kortenaer, als door andere lieeren liefheb bers worden uitgevoerd. Volgens particulier berigl van Cadix, van den 1slen dezer, ligt Z. M. fregat Admiraal van W a s s e n a e raldaar op order te wachten. Er is een koopvaardijschip uit het Nieuwediep naar Cadix gezeild met victualie voor Z. M. fregat de R u ij t c r, hetwelk aldaar van Madera wordt verwacht. Bedoeld koopvaar dijschip heeft, ook eene nieuwe vin voor de machine van eerst - genoemden bodem. Men dacht, dat beide schepen eerst in het begin van het aanstaande jaar zullen repatriërenwaarna het sloomfregat Wassen aer voor Oost-Indic zal gereed worden gemaakt. Z. M. heeft den officier van gezondheid 2de kl. W. Kraake, met 1 December a.s.bevorderd tol officier van gezondheid 1ste kl. bij 's rijks zeemagl. Bij een dezer dagen door den Koning genomen besluitis bepaald, dat de koninklijke academie voor de zee- en landmagt ie Breda, voortaan weder den naam zal dragen van koninklijke mi litaire academie. Het berigt, dat de factorij der ncdcrlandsche handelmaat schappij betrekkingen heeft aangeknoopt met Siam, is met be langstelling vernomen. Niet alleen zal hierdoor nieuw voedsel gegeven worden aan den handel van nederlandsch Iudie, maar ook het vooruitzigt is geopend, dat een voor handel en nijver heid belangrijk artikel naar nederlandsch Indie zal worden over- gebragt. Men bedoelt de tsaiof zoogenoemden groenen indigo. De factorij beeft hare hnlp toegezegd, om zoo mogelijk van deze plant eenige exemplaren naar Java over te brengen. In de buskruidfabriek van de gezamenlijke buskruidfabrie kanten in Noordholland, nabij Muiden, heelt jl. woensdag eene ontploffing plaats gehad, waardoor groote schade aan een der hoofdgebouwen is te weeg gebragt en waardoor de fabriek tol stilstand is gedwongen. Men verneemt, dat het geruimen lijd zal duren, eer men de werkzaamheden zal kunnen hervallen. Bij dit ongeluk is een jong man omgekomen. Het volgende zonderlinge gedrag verdient wel vermelding. Eene ongehuwde vrouw, sedert jaren te (ironingen wonende, verdiende steeds haar kost als arbeidster,- door zuinigheid en spaarzaamheid had zij voor eenige jaren een huisje voor plus minus ƒ1500 gekocht. Ofschoon de dagloonen van 40 centen niet meer uoodig hebbende, hield zij zich loch aan hare gewoonte, tot dat haar voor eenigen tijd door twee huisvrouwen werd aan gezegd dal zij hare hulp niet langer verlangdenwijl zij zoo hooge jaren had. Nu verbeeldde de vrouw zich, dal zij niet meer onbekommerd door de wereld komen konde, weshalve zij zich naar haren broeder te Zuidbroek begaf. Noch met geweldnoch met goede woorden kon men haar zoo ver krijgen, dat zij iets nuttigde. Na drie weken overleed zij eindelijk van hongerbe halve haar huis, nog een kapitaaltje van achttien honderd gul den aan haren broederdie koperslager isnalatende. Beriglcn uit Afrika (van de Kaap 26 Julij en van de Congo- rivier 25 September) bevestigen de in Engeland reeds bestaande bezorgdheiddat ten gevolge van dc door de fransche regering genomen proeven tot landverhuizing van negers, de slavenhandel op dc kusten aldaar weder zeer levendig geworden is. Hel brit- sche oorlogsvaartuig Alecto nam onlangs vier slavenhalers in be slag en de britsche sloep Sappho heeft een vierde slavenschip op de kust gejaagd en aan 550 zwarten dc vrijheid weder gegeven terwijl 150 negers, die op het zelfde vaartuig waren geladen, vermist of verdronken waren. In het stadsgedeelte nabij de admiraliteit te Petersburg heeft een hevige brand aan vele personen het leveu gekost. Een 1 Ojarig meisje beschermde, nadat hare moeder in vertwijfeling hot venster was uitgesprongen, haar eenjarig broertje; toen een spuitgast tot haar doordroug wilde zij niet gered wordenvoor dal bare beide kleine broeders uit de vlammen waren geborgen tweemaal drong de man door de vlammeu heen en eerst toen hij voor de derde maal terug keerde, kou hij de iumiddcls bewusteloos geworden Maria Moltschanow redden. De redder ontving van den keizer eene eere-medaille en eene gratificatie, terwijl hel meisje, de dochter van een behanger, van Z. M. 100 zilveren roebels ten geschenke bekwam. Een rijk bankier te Parijs trad voor eenige dageiymi een vischwinkcl en vroeg naar den prijs vaneen moot zalm. /Vijftien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1