WEEKBLAD va den BELOER en het MENYFMP. ^•s'tgcn 30 NOVEMBER. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. A DVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aari den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG, 11 im °J TT S T IJ D 11T g B 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 28 November 1857. In de zitting van den gemeenteraad op jl. Maandag den 25 November waren afwezig de lieeren A. J. van Ke lek hoven J. Haremaker en D. de Lange. Nadat de vergadering door den burgemeester was geopend werden de notulen van het verhandelde itt de vorige bijeenkomst gelezen en goedgekeurd. Door de commissiein de vorige vergadering benoemd om den raad te adviseren nopens het aanwenden van pogingen bij de hooge Regering of de volksvertegenwoordiging ter bevordering van den aanleg van eenen spoorweg van deze gemeente op Am sterdam werd bij monde van haren rapporteur verslag uitgebragl houdende voorstel lol het inzenden van een adres aan de Tweede Kamer der Stalen Generaal bevattende gronden om aantetoouen dat ecne spoorwegverbinding niet de haven het Nicuwediep in het belang van onzen handel van veel meer nut is dan die met de haven van Vlissingcn of Harlingeu. Na voorlezing van dit adres werd met eenparige stemmen tot do verzending van het zelve besloten onder bepaling dal daarvan in druk incdedceling za! worden gedaan aan elk der Leden van de Tweede Kamer eu aan eenige gemeentebesturen en kamers van koophandel en fabrieken. Ter voldoening aan eene circulaire van den heer commissaris des Konings in deze provinciewerden tot het teekenen en afgeven der attesten en certificaten in zake der nationale militie gedurende het jaar 1858 aangewezen de hccren A. Boomsma eu C. Bakker Bzn.en tot derzelver plaatsvervanger de heer J. Sevenhuijsen Sr. Ten slotte werd ter tafel gebragt het door de commissie voor de strafverordeningen ontworpen reglement voor het brandwezen in deze gemeenteen besloten nadat door de leden inzage is genomen hetzelve in de eerstvolgende bijeenkomst in behande ling te brengen. Daarna werd de vergadering gesloten. Jl. Maandag namiddag, omstreeks 4 ure, is hij mistig weder en hol waterop de Noorderhaaks gestrand en verbrijzeld het ned. barkschip Nijverheid, met steenkolen van Northshields naar Cadix bestemd. De bemanning is zeer waarschijnlijk omge komen op Texel zijn aangespoeld 6 lijken eene boot en ecu naambord met de letters S. P. De stoomboot de Jonge Marie is in den nacht van 22 op 25 dezer in aanraking geweest met eene cngelsche kolenbrik. Een gedeelte der equipage van dit schip is overgesprongen op de stoomboot en den 25 hier aangebragtvan de brik heeft men verder niets vernomen. Volgens particulier berigt van Cadix zal Zr. Ms. fregat deRuijter, na nog voor vier maanden victualie te hebben ingenomen van daar naar Port Malton en vervolgens naar Sinirua zeilen aan boord was alles wel. Zr. Ms. brik dc Zeehond, onder bevel van den kapl.- luit. ter zee M. C. van Vreelanddie den 24 Octobcr jl. onze rcede heeft verlaten is den 12 dezer te Cadix aangekomen en zou den 18 zijne reis vervolgen naar Malta; aan boord was alles wel. In de zilting der Tweede Kamer van den 25 dezer is in gekomen een wetsontwerp lot den afstand van rijksgrond aan deze gemeente en eene missive van de heeren van IS is penvan Akerlaken, Huiler tHeemskerkMeelissenvan Hoe teil Poortman Sloet en van Zuijlenbegeleidende een voorstel tot afschaffing van den accijns op het geslagt. Dc minister van oorlog heeftop een daartoe strekkend aanzoek van den inspecteur der geneeskundige militaire dienst de militaire autoriteiten aangeschreven er voor te zorgendat de bestaande verordening, tol het aankoopen van minstens twee en een half once vleesch voor elk onder-officier eu minder mili tair per dag stipt gehandhaafd worde en niet overtreden niet de bedoeling, om den militair meer zakgeld te verschaffen. Het totale verlies van menschcnlevens bij het ongeluk te Mainz bedraagt tot dusver 56. Het lijk van den oostenrijkschen vuurwerker Wimmer, die verdacht wordt, dal hij den kruidtoren in brand heeft gestoken, is in den Rijn opgevischt. Hij moet vroeger, bij vermeende achteruitzetting bij avancement dikwerf gezegd hebben dat bij zich zou wreken en dat men na honderd jaren nog van hem zou spreken. In Cannock (Engeland) werd onlangs eene zeer moeijelijke operatie het overbrengen van bloed met den gelukkigste» uitslag volbragt. Zekere dame was ten gevolge van bloedverlies op het punt om te bezwijkentoen haar geneesheer ongeveer twee pond bloed uit de aderen van haren man in die der, tienle overbrugt. Binnen weinige minuten keerden hare Jduus- geesten lenig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1