WEEKBLAD van den HELDER en det MEDWEDIEP. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij G. BAKKER Bz.f te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert 7.inh bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. MAANDAG VIJFTIENDE JAARGANG. A 18-57. ADVERTENT1EN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags tles middags ten 1 2 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is Ü0 centen- voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 7 DEC E M B E li. 1TIS "J TT S T IJ D 11T E 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 5 December 1857. Naar wij vernemen, zal deze gemeente binnen kort door gas verlicht worden. Ter vervanging van den gepensioneerden majoor der artillerie Bomberg is alhier overgeplaatst de majoor J Burgers. Jongstleden dingsdag heeft aan het raadhuis aan den Burg op Texel, de openbare aanbesteding plaatsgehad, van hel leggen van ccnen grindweg, van den Burg naar de Cucksdorp, uil- makende eene lengte van 15455 ellen, waarvoor <le minste in schrijver bleek te zijn de lieer J. van Eindhoven te Werken dam voor de som van fo8,455. Z. M. heeft tegen 1 Januarij 1858 eervol ontslag verleend aan den heer Forstner van Damhenoy als minister van oorlog onder dankbetuiging en hein levens benoemd tot minister van slaat. Uit bcriglen hij liet departement van marine ingekomen blijkt, dal Zr. Ms. scliroefsloonischip Bali, onder bevel van den luilcnanl ter zee le kl. J. tl. van Cupellenwelke bodem den 18 Augustus jl. aan de Kaap de Goede Hoop was aangekomen den öOslcn daaraanvolgende zijne reis naar Batavia heeft voortgezet. Men houdt liet voor mogelijk, dat dc aangelegenheid van de doorgraving der landengte van Sncz lol eene nieuwe scheiding lusschen Frankrijk en de Porte aanleiding zal geven, niettegen staande Reschid-Pacha zich veel moeite geeft, om in goede ver standhouding met den gezant de Thouvencil tc blijven. Reeds wordt verzekerd, dat de gezant inlast hoeft om te verklarendat, indien de Porte niet ophoudt, aan deze onderneming, op aan sporing van lord Redclifle, belemmeringen inden weg le leggen, keizer Napoleon zijne zedelijke ondersteuning aan Turkije zal onttrekken. Als een voorbeeld van het beheer der tuiksclic financiën wordt medegedeeld dat aan Omer-Pachatoen hij dezer dagen naar Bagdad vertrok om de betrekking van gouverneur dier land streek le aanvaarden, voor de reiskosten eene som van 100,000 gulden uit de schatkist is toegelegd. Den 29 November 's nachts hoorde men in het fort van Vincenncs een knalalsof cr eene kruidonlploiïïng plaats had. De walgang van den toren rcgls benevens twee gewelven waren ingestort, waarvan het eene zich hoven crue gevangenis en hel andere zich hoven eene wachtkamer bevond. In dc eerste zaten drie gevangenen van het 85s!e rcgenienl van linie; in de wacht kamer een officierdrie oiider-oificieren en achttien soldaten. Dc officier was wakker en vlugtle, zoodra hij hel gekraak ver nam, in allerijl uit het fort nog vijf soldaten en een korporaal redden hun leven; de sergeant werd bedolven, doch ua vijl'uren opgegraven eu nog in leven gevonden. Den volgenden morgen ten 10 ure werden reeds drie lijken uil hel puin te voorschijn gehaald; nog lagen er vijftien personen onder bedolven, waarvan men echter reeds met zekerheid weeldal zij niet meer in leven zijn. Bcriglen uit New-York melden, dal sedert lang aldaar allerlei vertelsels in omloop waren van eene moordenaarsbende, waarvan de leden uil meisjes zouden beslaan en aan welke geweldena rijen van den wonderlijkste» aard toegeschreven werden. Velen twijfelden aan het werkelijk beslaan van zoodanige bende. Doch onlangs heeft ren meisje zich vrijwillig hij het geregt aangegeven en verklaard een lid van de zoogenaamde Lctenbcnde (Chain Gang) te zijn. Hel doel derzelve is, volgens de opgaaf van dal meisje, om kleedingslukkcn door middel van zwavelzuur te verbranden en nu en dan ook een moord of eene andere schanddaad te plegen. Zij vertelt eens een kind vermoord te hebben door boomwol in diens uensgalen te stoppen cu zegtdal. de bende nachtelijke bijeenkomsten houdt en do ir andere ineuschcii dik wijls tot het plegen van misdaden overgehaald wordt. BURGEKLIJSE STAND. Van 28 November 5 December 1857. GEHUWD: L. F. Gcill en J. E Denijs. BEVALLEN: C- G. Spigt D. G. Nicrslrasz geb Taylor D. J. C. II. Mackaij gcb. Chappuijsi D II. Klik geb. Schoenmaker D. T. H. Eggen geb. Kiers D. N. Rensma geb. Budt Z. J. Bijl geb. Lastdrager Z. N. Duit geb. Kruk D. II. van Waart gcb. Huhheling D. J. Jordans geb. Ticman Z. G. Kuomcu geb. Johannis D. W. F. F. van Sprang gcb. D'Harvant Z Levenloos aangegeven: 1. OVERLEDENC. Tcrwec 58 j. - H. C. Evers 9 d. -A>- Klijn 41 j. A. E. van Leeuwen 48 j. A. Metten\JÈnu M. 31. de Klerk 28 j. W. G. Zwart 51 j. 31. JKooi FF j. S Karreman 4 j. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1