WEEKBLAD van DEN 1837, jw. MAANDAG igvn HELDER EN DET N1EDWEDIEP. 21 D E C E M 13 E IE Schouwing van Stookplaatsen enz. 1T S "J W S 7 IJ D I 1T. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKER Bz., te Nicuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. ADVERTEXTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 00 centen, voor eiken regel meer 3 5 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIEND E JAARGANG. l)c BURGEMEESTER der gemeente Helderbrengt ter kennis van de Ingezetenen, dat op Maandag den 21 dezer, en volgende dagen door Brandmeesters de gewone Schou wing over de Sclioorsleenen k'agchels cn Stookplaatsen zal gehouden worden en noodigt ieder uit die Ambtenaren in de gelegenheid te stellen, zich te overtuigendat de schoor- steencn behoorlijk geraagd en de kagchels en stookplaatsen zoodanig zijn ingerigtdat er gcene vrees voor brand beslaat. De verkoopers van water en vuur worden herinnerdom de brandstollen op een behoorlijken afstand te houden van de stookplaatsen en geene glimmende kolen al' te leveren dan in welgesloten potten. IIeldér 16 December 1837 De Burgemeester voornoemd S TAKMAN BüSSE. Ta HELDER en N1EUWEDIEP, 19 December 1857. De hofmcckanicns BAMBERG zal aanstaanden dingsdag avond hier eene soiree amusante geven. Onze lezers zullen dit zeker met genoegen vernemen, daar wij met regt mogen ver wachten dat Neerlands kunstenaar zich door zijne toeren in de hoogc goochelkunst ook hier dien bijval zal verwerven, welke hem door liet gehcele rijk en nog laatstelijk te Amsterdam is te beurt gevallen. Hebben wij tol ons leedwezen den lieer BAMBERG in de laatste jaren op onze kermis gemist, zoo veel te meer be langstelling zal zijne komst in de gemeente verwekkenwij durven voorspellen dat zijne voorstelling door een uitgelezen talrijk publiek zal worden bijgewoond. Het wetsontwerp tot afstand van rijks-grond aan deze ge meente is in de zitting van de Tweede Kamer der Slalen-Generaal van den 12 dezer, zonder discussie, met algemeene stemmen aangenomen. Z. 31. beeft den kolonel C. T. van Meurs benoemd tot minister van oorlog en bevorderd tot generaal majoor. Z. 31. heeft den kapitein ter zee II. Wip ffcommandant van bet Koninklijk Instituut voor dc Marine alhier benoemd tol Hoogstdeszelfs adjudant in buitengewone dienst. Z. 31. beeft met ingang van 1 Jan. 1838 tol provinciaal inspecteur van bet lager ouderwijs in Nuoidholland benoemd den beer A. Beeloothans secretaris der prov. commissie van onder wijs en schoolopziener in bet 1ste en 10de district. Tol ontvanger van dc directe belastingen in- cn uitgaande regten en accijnsen te Wieringeo is benoemd de heer L. A. Cronimelin Ie Middelburg. Een bemiddeld weduwenaar te Parijs beeft onlangs reu meisje gehuwd zonder fortuin, dal door bare moeder, de weduwe van eenen officierin dit huisgezin gevolgd werd. Dc jongge huwde lelt 16, hare moeder 52 jaren: maar niettegenstaande dal verschil in jaren zou men ze voor zusters houden. De zoon des weduwenaars ziel dat verschil voorbijde moeder behaagt hein bij bemint haar en wordt bel wederkeerig door haar en binnen korten tijd zal de afkondiging der huwelijksgeboden volgen. Dus wordt deze jonge man de schoonvader van zijnen vader, die op zijne beurt de schoonzoon van zijne schoondochter woidt. Eene zamcngcsleldc familiebetrekking In de vorige week is te Lyon een jeugdig paar getrouwd, waarvan de man terstond na bel trouwen zijne mouw verliet. Tol deze zonderlinge handelwijze bad de omstandigheid aanleiding ge geven, dal de bruid gedurende de toespraak van den leeia.ir i;i de kerk in slaap gevallen was Toen dc bruidegom dit bij liet. verwisselen der ringen gewaar werd, wilde bij in de kerk geen opschudding veroorzaken, doch verklaarde terstond aan zijn schoon vader, dat hij ten gevolge van dit onpassend gedrag zulk een af keer van zijne vrouw bad gekregen, dat bij liever de bij 'l hu welijkscontract bepaalde 2ÜU0 IV. wilde betalen dan zijne vrouw te houden. Alle pogingen om den jongen man van zijn voorne men te doen afzien, waren vruchteloos. De herigtcn uit Jc engelsehe fabriek-districtcn blijven on gunstig. Overal is er stilstand of verllaainviiig in dc bedrijvigheid de fabrieken werken slechts ecnige dagen van de week en een groot aantal arbeidslieden is zonder werk. Ten gevolge daar worden vele gelden uit de spaarbanken opgevraagd, bvlgewi^lure besturen uoodzaakt om fondsen té verkoopcu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1