WEEKBLAD vax dex v*VB<3*11 het HELDER EX het MEEWEDIEP, MAANDAG 28 D E G E M B E 1\. NATIONALE MILITIE. NIETTTrSTIJDIITGElT. Jtë 53. 18.57. Dit Weekblad wordt eiken maandag-morgen uitge geven bij C. BAKKEK Bz.f te Nitttwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkantoren zijner woonplaats. 4* r A DVEKTF.N'Tll'N gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten li ure; de prijs van 1 tot 4 regels is CU centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. VIJFTIENDE JAARGANG. liet nommer van 1 Januurij e k. zul even als de Iste j nonimers van vorige jaargangen zijne kolommen openslellen voor ecnen heilwensch aan Verwanten, Vrienden, Bekenden en Begunstigers, onderleekend door eene alphabelische lijst der Personen, welke daartoe vooraf hunne namen en kwa- j liteiten aan den Uitgever van dit Weekbladof aan de HU. L. Verheij en iV. Vroon zullen hebben opgegeven. Van eiken onderteekenaar wordt gevorderd de vooruitbe taling van vijftig centen, ten voordeele van de algemeene armen dezer plaats. Wij hopen op eenen rijken oogst voor de behoeftigen dezer gemeente. Men wordt verzocht de namen op te geven vóór 1)1 AGS- DAG den 29 dezer, des middags 12 ure. De BURGEMEESTER der gemeente Heldervestigt hij deze de aandacht op de bekendmaking betrekkelijk de oproeping ter inschrijving voor de Nationale Militie welke heden heeft plaats gehadmet herinnering aan zoodanige mannelijke personen, welke in het jaar 1839 zijn geboren, dat de inschrijving op den 20slen Januarij I85S wordt ge sloten en de nalaligen de daaruit voortvloeiende nadeelige gevolgen aan zich zeiven zullen te wijten hebben. Helder, den 24 December 1837. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 26 December 1837. Z. M. beeft, met ingang van 1 Januarij 1858, tot school opzieners benoemd de heeren J. Schoon aan den Helder, en Mr. W. Bokte Texel. Hoewel de mahomedaanschc godsdienst het drinken van wijn verbiedt, wordt er evenwel veel wijn naar Turkije uitge voerd. De Turken hebben bij den laatslen oorlog den smaak van den wijn beet gekregen en drinken dien thans even zoo goed als de beste Franschman, eclUer niet onder den naam van wijn, maar onder dien van medecijn. Het schijnt dus, dat zij vroeger meer tegen de etïquettendan tegen den inhoud van de flesschcn hadden. Een lianscli officier verhaalt, dal bij, in Konslanlinoprl zijnde, bij een Muzelman dineerde en hem daar een drank voorgezet werddie hem aan zijn geboortegrond herinnerde Op de etiquette stond: «mineraal water van Chalean-Lafille. In Turkije dus, zoo als elders, tran sigeert men met den hemel. In de Rue du Faubourg tc Parijs kan men dagelijks voor het zelfde magazijn van bronsvverken cenc prachtige equipagie zien stilstaan. Het is die van een engelsellen lord, die het baar komt kappen van de dochter van dea winkelier. De Engelsclunau bad onlangs iets in het magazijn gekocht en was in bewonde ring opgetogen over het schooae blonde haar van het meisje. Hij vroeg den vader verlof, haar iedcren dag te mogen kapj eu eu bood aati daarvoor telkens een guiuje te betalen. Na \ele tegenkantingen mogt het hem eindelijk gelukken. De lord is les gaan nemen bij eenen kapper, eu komt thans iedercu dag op het zelfde uur, gaat zwijgende naar de kamer, maakt zwijgende het haar op, geniet het voor hem hoogste genot zwijgende, legt zwijgende een guiuje op de toilettafel eu vertrekt zwijgende. Men moet er een Engelsehmaii voor zijn. Voor eenige dagen wan lelde een lieer, die den overjas over den arm geslagen had, den lombard tc Munchen voorbij, toen hem door eene vrouw, die aldaar op dc wacht stond, ge vraagd werd of hij dien jas kwam verpauden. De aangesprokene reikte werkelijk het kleedingstuk over en ontving later een bewijs van ontvangst benevens 10 11. in kontanten, waarvan de vrouw eene kleinigheid voor hare moeite aftrok. Hoe groot was echter niet hare verwondering, toen dc heer haar het geheele bedrag schonk en zich als koning Lodewijk kenbaar maakte! De 72jarige vorst verliet haar terwijl fchij lagcheud zijn eerste lombardbriefje hekeek. Een zonderling regtsgeding is tc Berlijn aanhangig. Ecu rijk bankier was aan de pokken lijdende; zijn barbier en zijn be hanger, die ten zijncnl verkeerden, werden kort daarna ook door deze ziekte aangetast en vorderen thans schadevergoeding voor geneesheer, geneesmiddelen, verzuim enz. omdat zij niet do,y een hij dc wet voorgeschreven uithanghordje«Hier zijn <lc ken", gewaarschuwd werdenden door eene bcsmelelijLc ziekt*' aangetasten lijder niet te naderen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1857 | | pagina 1