WIERI 11e JAARGANG WOENSDAG 4 FEBRUARI 1942 No. 14 Wi&ikmm OPGENOIVIEN W1ERIMGE1 COURANT van 1SOS NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WiERINGEN EN OMSTREKEN. ONWRIKBAAR VERTROUWEN. Hitiers rede. Wereldomvattende worstelingen als de huidige en de voorafgaande wereldoorlog, gescheiden door nau- welijks een kwart eeuw „wapen stilstand", zijn uiteraard langdu rig. Hetgeen er bij op het spel staat raakt zóózeer de levensbe langen der strijdende volken en is zóó beslissend voor de toekomstige ontwikkeling van geheele wereld- deelen, dat het ondenkbaar is, dat zij niet dan na inspanning van alle krachten zouden kunnen wor den beslist. Desondanks he$ft Aöolf Hitier getracht, om hetgeen de Europeesche volken vereent, te stellen boven wat hen scheid. Doch daarbij moest hij vaststel-! len, dat het Engeland van thans, evenzeer als het Engeland van twee en drie eeuwen geleden zich zelf niet rekent te behooren tot Europa, en» met de Europeesche volken niet solidair kan zijn. Engeland is groot geworden ten koste van Europa, het heeft in' een zoogenaamde evenwichtspoli- tiek het middel gezien, om zichzelf te bevorderen boven na burige volken in den strijd om de koloniale gebieden, en het heeft zich thans ten tweede male opge maakt tot vernietiging 'van het Duitsche Rijk, dat liet als een even gevaarlijken concurrent voor eigen parasitaire machtspositie is gaan beschouwen als indertijd de voor afgaande concurrenten, welke het den een na den ander in langduri ge oorlogen heeft uitgeschakeld, verlamd, ja, vernietigd als ter zee souvereine volken Spanje en Por tugal. Nederland, Frankrijk. Terwijl het Europeesche vaste land de eeuwen door het strijdtoo- neel vormde van mede door En geland aangestichte oorlogen, maakte Engeland zich meester van een kwart der aardeoppervlakte en vestigde, door een machtige oor logsvloot te onderhouden, met steunpunten op alle vitale strate gische kruispunten en aan alle zeeverkeerswegen, het fundament voor het „dominium maris", de heerschappij ter zee, die trotsch bezongen werd in het „Rule Bri tannia rule the waves." ADOLF HILTER. als Führer van de Duitsche natie, leidt dit volk thans door een worsteling voor een vrij, onafhankelijk, souverein be staan, beveiligd tegen aanvallen uit het Oosten en Westen, welke worsteling slechts een voortzettin; is van den strijd van 1914'18. In zijn Vrijdag gehouden rede heeft Adolf Hitier er terecht op gewezen, dat de Duitsche staat van 1914 een monarchie was, met democratisch parlementair staatsbestel, in geen enkel opzicht dus vergelijkbaar met den nationaal-socialistischen staat van 1939. zoodat dus niet de staatsvorm het motief kan zijn voor den huidigen aanval op Duitschland Het Britsche impe rialisme heeft alle machten ter wereld gemobiliseerd tegen Duitschland, niet omdat het nati- onaal-socialistisch is, maar omdat het op weg was zonder strijd naar dat vrije, onafhankelijke, souvereine èn veilige bestaan, dat Engeland niet wil toestaan uit vrees voor eigen machtspositie in Europa. Dat is de ware reden voor den huidigen, door Engeland bedoelden en ontketenden oorlog, wanneer men de nuchtere feiten analyseert, ontdaan van alle pro pagandistische franje. Het Duitsche Rijk van 1914 heeft dien strijd verloren, omdat het Duitsche volk geloof schonk aan de bedriegelijke leuzen der Ameri- kagnsche politici. Het Duitsche Rijk van thans wint den strijd, omdat het Duitsche volk gestaald en gehard is door de lessen van 1918 en 1919 door hongerblokkade nog na den wapenstil stand, door zwarte bezetting, door inflatie en anarchie, door bolsjewistische ondermijning en zooveel meer ellende. Wanneer het Duitsche volk thans wèl de over- j winning zal behalen, dan zal het ïot zijn mannen. Met een levendig^a^n band der germaansche broe- r\crio to rfinl-cn hnhhpn 9ün ripn ophaar nr*ppntnpf»rt. hii Vtpf fp; f - "Volken automatisch versterken man, die het zijn zelfbewust zijn terug gaf. Niét het Duitsche volk, hoonend door Britsche arro gantie op een lageren trap van beschaving gesteld, doch de En- gelsch-sprekende wereld, welke slechts eerbied heeft voor de macht van het goud, verdient de benaming „parvenu." Het Ger- maansclfe Rijk in het begin der Middeleeuwen bouwde zijn cul tuurmonumenten, toeny Engeland nog in duister was gehuld. HETGEEN het Duitsche volk in simpele arbeidzaamheid doch ook in den loop der eeuwen door geni ale mannen aan de ontwikkeling der beschaving heeft bijgedragen, vormt de kern der Westersche, der Europeesche cultuur. Maar de po litieke machteloosheid, waarin het Duitsche volk door de verdeeldheid zijner heerschers, die slechts dy nastieke belangen zagen, doos godsdienstoorlogen, door de listen van naijverige buurvolken werd gehouden, stond aan een erken ning der cultureele prestaties van het Duitsche volk steeds in den weg. Nadat echter een groot Duitsch staatsman, Bi s m a r c k, de politieke eenheid en daarmede de macht voor het Duitsche volk veroverde,, vereenigden zich zijn naijverige vijanden tot vernieti ging dezer „bedreiging". Thans heeft een man, gróóter nog dan Bismarck, het Duitsche volk opge heven uit nood en verdeeldheid en het politieke eenheid en militaire macht doen herwinnen. Maar een nóg grootere taak heeft de wereldgeschiedenis opge legd aan den Führer van het Duit sche volk, n.1. de bevrijding van Europa van de Britsche verdeel- en heersehpolitiek en van het bolsjewistische gevaar Opdat het einde van dezen oorlog voor alle Europeesche volken kan worden het begin van een tijdperk van onderlingen vrede, van veiligheid en welvaart, van opbloei en voor uitgang. Met onwrikbaar vertrouwen in de heilige noodzaak van eigen taak, en daarmede in onwrikbaar dat deze jonge vrijwilligers met De Duitsche taal, die in de Noord- hun Duitsche kameraden tot een sche landen uit overwegingen van frontgemeenschap aaneengesmeed werkelijkheidspolitieken aard me- zijn, die in eik opzicht voor beide c.e in de eerste plaats onderwezen deelen de beste ervaringen ge-'werd, zal de voorkeur krijgen. De bracht heeft. Uit hen ontstaat een belangrijke Noorsche dichters en voor Noorwegen volkomen nieuw componisten voelden zich in type mensch, die na zijn terugkeer Duitschland reeds immer thuis, van de fronten niet alleen de bes-eens Ibsen en Björnson, tegenwoor- te militaire opleiding gehad heeft' dig Hamsun en Sinding, die zich en bewezen heeft tot de beste sol-' beide onvoorwaardelijk tot de daten te behooren, maar ook een'Nasjonal Samling bekennen. Ook beproefde drager der idee is. Zoo de uitwisseling in de kunst wordt onaangenaam het ook is, meent! stelselmatig geïntensiveerd. Quisling, deze jonge strij - j In Vidkun Quisling gelooft een ders op het cogenblik in Noorwe-jman fanatiek aan de kracht van gen bij liet moeilijke werk der het Noordsche ras en aan de ger- Nosjonal Samling te moeten mis-1 maansche gemeenschap, waarin sen, van zoo uitermate groote hij om een plaats voor zijn Noor- waarde zullen zij na hun terug-1 sche vaderland strijdt, keer zijn. "\^>or alles zal de groote j "gr""" RJNNENL. MFUWS. germaansche verbondenheid door dezen gemeenschappelijken strijd tegen het bolsjewisme in hen zoo diep verankerd zijn, dat zij sterk en gedragen door hun geloof ook den binnenlandsche politieken strijd tot een goed einde kunnen brengen. ORKESTEN ENZ. MOETEN PROGRAMMA'S INZENDEN. Het departement van Volksvoor- en Kunsten maakt be- zullen lichtin. l:end Vidkun Quisling' betoogt vrijuit, De groote orkesten en muziek- wanneer hij over de gebeurtenissen vereenigingen hebben de goede komt te spreken, die Noorwegen gewoonte aangenomen, om gerui- in den oorlog voerden. Toen de men voor de. uitvoeringen het, Europeesche oorlog uitbrak, be- programma ter kennisneming aan vond Noorwegen "zich, niettegen- het departement op te zenden,! staande een zekere materieele dat deze gegevens gebruikt voor welvaart, in een ernstige binnen- 'ie^ verkrijgen van een overzicht landsche en buitenlandsche crisis. en voor samenstellen van sta- Engeland en de Noorsche Engel- tistieken. j schen en hun bolsjewistische bond- Er zUn echter tal van vereeni- genóoten speelden in Noorwegen Énigen, die niet bekend zijn met een duidelijk spel. De positie van dezen gang van zaken en uitvoe- .Noorwegen als sleutel tot de rinSen voorbereiden waarby geen Noordsche ruimte dreigde den Tekening wordt gehouden, met het Eritten voor zeer doorzichtige dat er muziekstukken zijn, doeleinden toegespeeld te worden, waarvan het spelen of zingen on- Het lot heeft het anders gewild, Sewenscht is, met het gevolg, dat De verbinding met het rasbewus- ,:ort V001' de uitvoering soms iets te nationaal-socialistische Duitsch van programma moet worden land zal, de nationale vernieuwing geschrapt. in Noorwegen aanmerkelijk bespoe- Het is derhalve noodzakelijk dat digen. Er zal een nieuw Noorwegen al degenen die muziek -uitvoeren worden opgebouwd, dat op het na- doen uitvoeren, tijdig de pro- tionaal-socialisme. de Noordsche gramma's met vermelding van den levenswetten en een nauwe samen- componist en bewerker opzenden werking- met het Duitsche broe dervolk berust. De Noorsche vrij willigers zijn .de beste bevestiging vertrouwen gewettigd door den van deze doelstelling. „Wij geloo- politieken en militairen loop van den oorlog leidt Adolf Hitier het Duitsche volk, en roept hij de vol ken van Europa tot medestrijden, opdat het Europeesche vasteland een veilig bolwerk der beschaving kan worden QUISLING NOORWEGEN IN HET NIEUWE EUROPA. Schouder aan schouder met Duitschland. Opbouw in Nationaal- Socialistischen geest. ven, dat het ons op deze wijze ge geven zal zijn, politiek en zedelijk een der belangrijke deelen van het nieuwe Europa te worden," zoo zeide Quisling onlangs. Bij iederen zin, die Vidkun Quisling spreekt, voelt, men, hoe zeer hij al die jaren onder zijn kansloos schijnenden strijd en on der het gelach van den pro-Engel- schen burger moet geleden hebben. Slechts enkelen luisterden naar zijn waarschuwende stem. En deze enkelen hadden geen invloed. Hij heeft tot aan de laatste critieke uren in Aprl 1940 als een harts tochtelijk en om zijn land bezorgd Vaderlander voor de waanzinnige neutraliteitspolitiek gewaarschuwd, doch deze toch niet kunnen ver hinderen. Het Duitsche bestuur gaf de Noorsche instanties i eenige maanden na de bezetting gelegenheid, de binnenlandsche toestanden te regelen. Toen dat in en indien gezongen wordt, tevens de teksten. Muziek welke geregeld tijdens kerkdiensten wordt gespeeld en gezongen, valt hier niet onder. TIJDELIJK VERKOOPVERBOD DAMESVILTHOEDEN. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 1 Februari tot en met 15 Sep tember a.s. het koopen van de- mcsvilthoeden door het publiek, alsmede het verkoopen en afleve ren van deze hoeden aan het pu bliek, verboden is. OOK IN BRABANT WOEKERT DE SLUIKHANDEL. Tengevolge van de activiteit, welke de Boxelsche politie ontwik kelde. vertoont het politiebureau in deze stad veel overeenkomst met een naamhuis, waarin ook de le vende have niet ontbreektEen controleur van den C.C.C.D. slaag de er, in samenwerking met de politie in. vier varkens en een koe aan den clandestienen handel te onttrekken, echter niet dan na het heftige verzet van den boer en zijn gezin te hebben overwonnen. Voorts ging de Boxelsche poli- tie tot de arrestatie over van een kippenkoopman en twee slagers knechts. die een aantal kalveren op illegale wijze om hals hadden gebracht. 1400 kg rogge en tarwe, 400 pak- Men gelooft een man uit onze landstreken voor zich te hebben. De hooge gestalte, het uitdruk-1 elk °Pzicht mislukte, kwam de dag. kingsvolle maar toch gesloten ge-js'aar0P Quisling het program van zicht, blond haar en blauwe oogen,1 Nasjonal Samling als richtlijn daarbij de terughoudende aard. v00r den Noorschen arbeid kon 1 dat alles verraadt het Noorsche. afkondigen. karakter. Ook de vastberaden taai-Quislings bijzondere belangstel heid behoort daartoe, waarmee hng gaat uit naar het cultureele Vidkun Quisling het eens als juist werk, dat naast de politieke en erkende doel nastreeft, om daar-'economische her-oriënteering het voor door de geheele pers der de-; belangrijkst voor het contact met mocratie tot prototype van denDuitschland is. landverrader gestempeld te wor- De Leider der Nasjonal Samling jes Shag en ruim 100 blikken snert den. De Noorsche politiek werd legt speciaal den nadruk op het ^et kluif, kennelijk bestemd voor: gedurende tientallen jaren bijna feit, dat de oude tradities en de <jen sluikhandel, werden nog in uitsluitend door cqnjunctuurbe-trots op het onvervalschte germa-i i^es]ag genomen wuste parlementariërs bepaald, die nendom in Noorwegen altijd le- het volk opvoedden tot grof mate- vend zijn gebleven. Zij waren D j j j slechts door den tijd van het libe-, UrUIIl mosterdzaad te dlllir ralisme overwoekerd. Een groot( verkocht deel van het volk was er zich niet meer voldoende van bewust. ,Wij Amsterdam, 31 Jan. De vee- zullen het juist in dit opzicht niet handelaar M. J. te Waterveen, de moeilijk hebben, aan de overleve-j graanhandelaar M. de J. te Edam ring aan te knoopen,' zegt Quis- en de zaadhandelaar P. P. te( ling* Ook hiervoor zullen de vrij- Hoorn hadden bruin mosterdzaad willigers, die hedèn aan het Oost-, ge- en verkocht tegen prijzen, welke front staan, de beste schakel vor-J de toegestane verre te boven gin- men. Daarenboven zal de meer. gen. Zij zijn door den Inspecteur rialisme, tot een met zichzelf in genomen burgerlijkheid zonder ee- nig nationaal gevoel. Geen won der, dat een man, die strijd en of fers verlangt voor een nationale en sociale vrijheid, voor een Ger maansche gemeenschap, zelfs in het eigen land een in het begin bijna bovenmenschelijke taak te vervullen heeft. Met kennelijken, trots bekent de Leider der Nasjonal Samling zich intensieve uitwisseling der jeugd'voor de Prijsbeheersching te Am-| sterdam veroordeeld tot boeten van recpectievelijk f 400.f 125.- en f 150.-. De graanhandelaar J. P. E. te Uithoorn, die zich geruimen tijd achtereen aan een soortgelijke overtreding had schuldig gemaakt en daarbij groote onrechtmatige winsten had genoten werd veroor deeld tot een boete van f 2500. Rauw rundvet op bon 09 van de boierkaart. Voor periode 1927 Februari. Bon vóór Vrijdag a.s. bij slager inleveren. Gedurende de distributieperiode van 19 tot en met 27 Februari a.s. zullen de houders van boterkaar- tcn in de gelegenheid worden ge steld op hun bonnen desgewenscht in plaats van boter rundvet te betrekken. De prijs van dit rund vet zal f 2.per kg bedragen. Dit is dus 40 cent per rantsoen van 200 gram. Degenen, die hiervan gebruik willen maken, dienen reeds gedu-j rende het tijdvak van 2 t/m 5 Fe- j bruari, dus uiterlijk op Donderdag 5 Februari a.s., den voor de peri-i ode van 19 t/m 27 Februari a.s.' geldig te verklaren bon van de boterkaart, te weten bón 09, in te leveren bij hun slager, die hun daarvoor een ontvangstbewijs dient af te geven. De slagers moeten de door hen ontvangen bonnen op V/ij dag 6, en Zaterdag 7 Februari bij den plaatselijken distributie- dienst, inleveren ter verkrijging van een toewijzing en zullen op de gebruikelijke wijze door bemidde ling van de plaatselijke toewij zingscommissies van de bedrijfsor ganisatie voor vee en -vleesch in het bezit van de hun toekomende hoeveelheid rundvet worden ge steld. Gedurende het tijdvak van 19 t/m. 27 Februari volgt dan de aflevering van het rundvet door de slagers aan de consumenten, die de bij hén met 09 genummerde bonnen van de boterkaart hebben ingeleverd. Elke bon geeft recht op 100 gram rundvet. De bonnen 09, die niet in het tijdvak van 2 t/m 5 Februari bij de slagers zijn ingeleverd, kunnen van 19 t/m 27 Februari niet eerder worden gebruikt voor het koopen van het normale rantsoen boter, dat is dus 125 gram per bon. Ter vermijding van elk misver stand, wordt er met nadruk op gewezen, dat ditmaal rundvet be schikbaar wordt gesteld op de bo terkaart en niet, zooals voorheen eenige malen is geschied, op de vetkaart. Verlenging bon 06 boter en vetkaart. De geldigheidsduur van bon 06 van de boter- en vetkaart wordt verlengd tot en met Maandag 9 Februari 1942. Bon 06 van de bo terkaart geeft derhalve ook gedu rende het tijdvak van 1 tot en met 9 Februari a.s. nog recht op het kooien van 125 gram boter zonder reductie, terwijl voorts bon 06 van de vetkaart gedurende genoemd tijdvak nog recht geeft op het koopen van 125 gram boter met reductie. Niet rauw, maar gesmolten vet. Op bon 09 van de boterkaart. Het Rijksbureau voor Voedsel voorziening in Oorlogstijd vestigt cr de aandacht op, dat. het naar keuze verkrijgbaar stellen van rundvet op bon 09 van de boter kaart niet, zooals in het op schrift van het betreffende be licht werd vermeld, betrekking heeft op rauw rundvet, doch op gesmolten rundvet. Het te distribueeren vet is ver pakt in bekers of tabletten en be staat voor honderd procent uit zuiver gesmolten rundvet. In ver band hiermede is dan ook het rantsoen gesteld op 200 gram. dit is dus het normale vetrantsoen. gelijkstaand met 250 gram boter. De nieuwe boter- en vetbon. Op vetbon margarine verkrijgbaar. Gedurende het tijdvak van Zon- Duitschland strijdt voor Europa. Tegenaanvallen aan Oostfront. LUCHTACTIES OOK BOVEN NOORD-IERLAND. Hoofdkwartier van den Füh rer,-31 Jan. 'D. N. B.j Het op perbevel der weermacht deelt mede1-: Op verscheidene plaatsen aan het Oostelijke front hebben Duit sche, Italiaansche, Roemeen- sche en Slowaaksche troepen bij het afweren van plaatselijke vij- andelijké aanvallen, alsmede bij eigen aanvals- en stoottroepac ties, den vijand' opnieuw zware verliezen toegebrachtdaarbij zijn 19 vijandelijke pantserwa gens vernield en talrijke vijan delijke stellingen verwoest. In het gebied ten N.O. van Koersk heeft een tegenaanval van Duitsche infanterie- en pantsertroepen onder bevel van generaal-majoor Breith na ge vechten van verscheiden dagen tot een volledig succes geleid. Een uit verscheiden divisies en pantserformaties bestaande vij andelijke strijdmacht, die de Duitsche linies was binnenge drongen, werd met zware verlie zen voor den vijand verslagen en naar het Oosten teruggedron gen. In het zeegebied om Engeland hebben vliegtuigen in het be stek van de gewapende verken ning een militaire inrichting aan de Oostkust van het eiland aangevallen en spoorwegdoelen in Noord-Ierland met de boord- wapens beschoten. In Noord-Afrika verkennings actie, Duitsche gevechtsvliegtui gen, duikbommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben auto mobielconcentraties der Engel- schen uiteengedreven. De aanvallen der Duitsche luchtmacht op vliegtuig- en vlootsteunpunten van Malta zijn overdag en des nachts met succes voortgezet"; de staatswerf te La Valetta werd met brisant- en brandbommen bestookt. dag 1 Februari tot en met Maan dag 9 Februari geeft de met „07" genummerde bon van de boter kaart recht op het koopen van 125 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak geeft de met „07" genummerde bon van de vetkaart naar keuze recht cp het koopen van 125 gram bo ter zonder reductie of 125 gram margarine. Brandstoffen voor kookdoeleinden. Gedurende het tijdvak van Zondag 1 Februari tot en met /50 April geeft elk der met „08 K.F." gemerkte bonnen van de bon kaarten M en N, welke aan ver bruikers zijn uitgereikt, die voor kookdoeleinden op het uitsluitend gebruik van vaste brandstoffen al dan niet in combinatie mët petro leum zijn aangewezen, recht op het koopen van twee eenheden vaste brandstoffen met uitzonde ring van anthraciet. Met deze twee eenheden zullen de verbruikers dus gedurende de maanden Fe bruari, Maart en April moeten toekomen. Van deze twee eenheden mag één eenheid worden afgeleverd in de maanden Februari en Maart 1942. De aflevering van de twee de eenheid mag echter niet plaats vinden vóór 1 April. Met ingang van 1 Mei zal een nieuwe regeling in zake de be schikbaarstelling van vaste brand stoffen of petroleum voor kook doeleinden in 'Werking treden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1