WlfERI 4 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 lle JAARGANG WOENSDAG 18 FEBRUARI 1942 No. 18 CULTUUR IS DIENST AAN HET VOLK. SINGAPORE CAPITULEERT ONVOORWAARDELIJK. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Dultschland strijdt voor Europa. DUITSCHE SUCCESSEN IN SOWJET-UNIE. Geslaagde luchtaanvallen op Malta. Hoofdkwartier van den Füh- rer, 16 Febr. (D. N. B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend In den centralen sector van het oostelijk front is een der in gesloten vijandelijke formaties vernietigd800 gevangenen en 42 kanonnen vielen in onze han den. Ook in de andere sectoren leed de vijand opnieuw zware verliezen. In den strijd tegen de Sow- jet-luchtstrijdkrachten zijn gis teren 46 vijandelijke vliegtuigen vernield wij verloren twee vlieg tuigen. In het gebied van het Kanaal maakte een versperringbreker in een kort gevecht met vijandelij ke motortorpedobooten talrijke treffers. Een Britsche motortor pedoboot is waarschijnlijk ge zonken. In Noord-Afrika verliepen plaatselijke aanvallen van Duitsch-Italiaansche strijdkrach ten met succes. Op Malta werden door bom- treffers van Duitsche gevechts vliegtuigformaties aanzienlijke verwoestingen aan militaire in stallaties en laadin richtingen aan de haven van La Valetta aangericht. Bij luchtaanvallen op vliegvelden op het eiland wer den drie Britsche bommenwer- pers op den grond" vernield en benzineopslagplaatsen in brand geworpen. In luchtgevechten- bo ven Malta en in het Oosten van Cyrenaica schoten Duitsche ja gers zonder eigen verliezen 15 Britsche vliegtuigen neer. Aan het slagen van het doorbreken onzer zeestrijdkrachten door het ïjanaal hebben de onder bevel van kapitein-ter-zee en Kom- modore Ruge staande mijnen vegers en beschermingsvaartui gen een groot aandeel gehad. komst geteekend en om tien uur werden de vijandelijkheden langs hetgeheele front gestaakt. Reeds in den middag was de positie der Britten onhoudbaar geworden. De stad, die van de landzijde volkomen was ingeslo ten, lag onder het vuur der Japan- sche artillerie en de Japanners hadden niet alleen de belangrijk ste versterkingen bezet, maar ook drie van de vier vliegvelden op het eiland, nl. Tenga, Sembawan en "Selet-ar. Om half drie 's middags nader de een groep van vier Britsche officieren onder commando van majoor Wilde van den Britschen generalen staf met een witte vlag het hoofdkwartier van het Ja- pansche leger en deelde den Ja- pansche autoriteiten .mede, dat de Britsche strijdkrachten te Singa pore bereid waren zich over te ge ven. De Japanners overhandigden daarop de Japansche eischen. Om kwart over vier verliet de delega tie het Japansche hoofdkwartier, nadat men was overeengekomen, dat de opperbevelhebbers der twee partijen zouden bijeenkomen om" den vorm der overgave te bespre ken. Om 9.40 volgde de ontmoeting tusschen luitenant-generaal Ja- masjita, den opperbevelhebber der Japansche troepen op Malakka en luitenant-generaal Percival, den Britschen bevelhebber. Volgens den correspondent vari de „Asahi Sjimboen" zagen alle Britsche of- ficieren er zeer vermoeid en ter- neergeslagen uit. Generaal Ja- j masjita reikte hun de hand er I verklaarde kort „Wanneer de door Japan gestelde voorwaarden i worden aangenomen, zal Japan j het Britsche voorstel aannemen. Wij wenschen een duidelijk' ..ja of neen". Generaal Percival nam daarop terstond den Japanschen eisch tot onvoorwaardelijke capi- 1 'ulatie aan, waarna een overeen komst werd onderteekend, die de volgende punten omvatten j zinken gebrachteen hulp kruiser, een duikboot, twee k-°-# nonneerbooten, een legger, een hulpschip er.ï&htj transportschepen, te weten I een van 30.000 b.r.t., een van 8000 b.r.t., vier van 50000 b.r.t. en twee van 3000 b.r.t. Voorts werden een Neder- landsche kruiser, een Britsche torpedojager, een torpedoboot, twee hulpschepen en tien transportschepen beschadigd. Bovendien werden een mij- nenlegger en een transport schip gedwongen aan den grond te loopen. Tot zoover de mededeelingen van het Japansche hoofdkwartier, waaraan nog enkele berichten, die via Sjanghai-werden ontvangen, kunnen worden toegevoegd. installatie van den Kuituurraad. SCHEPEN MER DAN VOL. Volgens deze berichten nam een klein Australisch oorlogsschip, dat uit Sidney kwam, op 7 mijl van Singapore 1334 man over van een in brand staand transportschip van 20.000 ton en haalde £00 an dere uit het water. Een klein gedeelte der Au stralische troepen is op Java aangekomen. Voorts kwamen daar 500 vluchtelingen aan met een klein schip, dat ge woonlijk slechts 50 personen vervoert. Volgens Zaterdag ontvangen be richten zouden de gouverneur van de Straits Settlements, Sir Shen- ton Thomas, en generaal Wavell I reeds op 1 Februari per vliegtuig 'naar Batavia of'calcutta zijn ge- viogen, aldus de frontcorrespon dent van de „Asahi Sjimboen." Voorts meldt de correspondent, dat de Britsche, Maleitsche REDE VAN PROFESSOR SNIJDER. Na de rede van Rijkscommissa-- ris sprak Prof. Snijder, die con stateerde, dat de Ned. Kultuur- :aad terecht het kultureele gewe ten van ons volk is genoemd. Hij wees op de verwijdering geduren de de laatste eeuwen tusschen het Nederlandsche en het Duitsche volk, dat van onzen aard en van ons bloed is. Deze vervreemding leidde tot een bovenmatige waar deering van het begrip „staat", waardoor de beteekenïs van het volk miskend werd. Het is daar om verheugend, dat ook de zorg voor de volkswaarden als behoo- rend tot het gebied der Ned. Kui tuurraad is aangewezen. De Ne derlander moet teruggeleid wor den tot de ruime binding aan zijn volk. De verbondenheid als volk, die tusschen het Duitsche volk en het onze bestaat, moet weer tot bewustzijn worden gebracht, v at geenszins een versmelting be teekent. Immers, de Führer wil in de menigvuldigheid en verschei denheid van de Germaansche ruimte in Europa de oude Neder landsche kuituren tot een nieu wen en hoogen bloei zien ontlui ken. Verhooging der eigen kracht op grond der volkswaarden, aldus spr., schijnt mij de taak der N. K. K. te zijn. Spr. betoogde, dat het onmoge lijk is uitsluitend uit een beschou wing' van het verleden het wezen I van het Nederlandsche volk weer Britsch-Indische troepen reeds!!e geven' Historisch bezien toont Dinsdag 10 Februari voortdurend! dp ..Nederlandsche kuituur de hebben getracht uit Singapore te ontkomen. BINNENL. NIEUWS. Zondagavond om 10 uur werden de vijandelijkheden op het eiland gestaakt, nadat zich tooneelen hadden afgespeeld, die aan Duin kerken deden denken. Verschei dene schepen werden tot zinken gebracht of beschadigd. Britsche troepen ontwapend. Brittannië's grootste vlootbasis in Oost-Azië heeft zich Zondag overgegeven, nadat de positie, der verdedigers volkomen onhoudbaar was geworden, o.a. door het feit, dat de Japanners drie van de vier vliegvelden hadden bezet. Vóór de overgave speelden zich tooneelen af, die aan de gebeurte nissen in Duinkerken deden den ken. De Britsche troepen tracht ten met schepen te ontsnappen, doch Japansche duikboot-en bommenwerpers versperden hun den weg. Aldus slaagde de Ja pansche vloot er in zeven oorlogs schepen en acht transportschepen tot zinken te brengen. Vier oor logsschepen, waaronder een Neder landsche kruiser, en tien trans portschepen werden beschadigd. Een mijnenlegger en een trans portschip liepen aan den grond. Een klein gedeelte der Austra lische troepen is op Java aangeko men, waar ook eenige honderden vluchtelingen arriveerden. Stad geleek op laaiende hel. Singapore heeft zich onvoor waardelijk overgegeven. Zondag avond om zeven uur plaatselijken tijd werd de capitulatie-overeen 1. De Britsche troepen staken hun vuur Zondagavond om 10 uur. pragen van ,lnjformen en 2. De Britsche troepen worden terstond in hun stellingen ontwa pend. 3. Ter handhaving van de orde Le Singapore kunnen duizenden gewapende Britsche politiebe ambten in dienst blijven. insignes. Van bevoegde zijde deelt men het volgende mede De onderteekening had plaats voor een motorenfabriek van Ford aan den voet van Singapore's hoogste heuvugfapijydee-ncetan de Boekit Tima, Singapore's hoog ste heuvel. Maandagochtend om 8 uur Ja pansche tijd zijn de eerste geslo ten Japansche colonnes met vechtwagenformatie „Kitajama' aan de spits, de stad Singapore binnengerukt, Op het paleis van den Britschen gouverneur en op talrijke andere belangrijke gebou wen wappert reeds de Japansche vlag. Volgens de verklaringen van gewone Britsche soldaten, die in een niet-genbemde Nederlandsch- Indische haven zijn aangekomen, teek de stad Singapore in zijn laatste uren op een laaiende hel. Terwijl alles in rook was gehuld zag men daklooze burgers op straat en in de parken slapen naast uitgeputte soldaten en offi cieren. Door een vlucht, die aan Duin kerken deed denken, tracht ten de Engelschen aan deze hel te ontkomen, doch Japan sche duikbooten en bommen werpers versperden hun den weg. Slechts enkele wisten te ontsnappen. Het Japansche Keizerlijke hoofd kwartier heeft in dit verband me degedeeld, dat de Japansche vloot bij een aanval op Geallieerde con- vooien ten Zuiden van Singapore in het totaal 32 schepen tot zin ken bracht of beschadigde. Men kan aannemen, aldus het hoofdkwartier, dat o.a. Britsche lichte kruiser „Are- thusa' (5220 t.) in den grond is geboord. Voorts werden tot Nu de N.S.B. de eenige politieke partij is die in het bezette Neder landsche gebied bestaat, kan het verbod tot het, in dienst of bij gekleed gaan in uniform, dragen van insignes van de N.S.B.van haar neven-organisaties en van oe door den Rijkscommissaris er kende lichamen, niet worden ge handhaafd. Ook het in dienst dragen van de uniformen van d- N.S.B;, van haar neven-organisa ties en van de door den Rijkscom missaris erkende lichamen dient te worden toegestaan, tenzij voor liet verrichten van den diens! ib.v. bij P.T.T. of Spoorwegen), bepaalde uniformkleeding is voor geschreven. In verband hiermede hebben de secretarissen-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken en van Opvoeding. Weten schap en Cultuurbescherming, in opdracht van den commissaris-ge neraal voor Bestuur en Justitie, beschikkingen uitgevaardigd, waarbij in het vervolg insignes en uniformen van de N.S.B.. van haar neven-organisaties en van de door den Rijkscommissaris er kende lichamen door ambtenaren, hoogleeraren, onderwijzers, enz. in dienst mogen worden gedragen. Voorts heeft de secretaris-gene raal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cul tuurbescherming bevorderd, dat het aan studenten van universi teiten en hoogescholen, zoomede aan leerlingen van onderwijsin richtingen in den uitgebreidsten zin des woords is toegestaan de evenbedoelde insignes en unifor men te dragen in de gebouwen en op de terreinen der universiteiten meest verschillende scheppingen, maar zij weerspiegelen den lijd, waarin zij vorm kregen en het bewijst juist hoe vol het antwoord van ons volk op den roep des tijds kïonk. Juist de veelheid van vor men bewijst, dat het niet op den vorm maar op het wezen aankomt. Spr. betoogde, dat wij zelf voor alles lid eener gemeenschap moe ten zijn. Wij zullen misschien moeizaam onzen weg moeten zoe ken. maar missen zullen wij hem niet. Ons volk staat thans aan een keerpunt, maar wie begrijpt, dat hier een nieuwe wereld ontstaat, beeft den plicht den nieuwen weg to zoeken en te helpen banen. „Moeder en Kind" en de Distributie. Welke bepalingen in acht moeten worden genomen. Den laatsten tijd zijn eenige veranderingen aangebracht in de verstrekkingen van distributie- artikelen aan aanstaande en jon ge moeders, waardoor op den duur misschien eenig misverstand kan ontstaan. Ter vermijding daarvan is het nuttig een overzicht te ge ven van de extra-verstrekkingen voor deze bijzondere categorie. Uit dit overzicht kan men tevens zien voor welke aanvragen een attest moet worden overgelegd, zoodav medicus of vroedvrouw slechts eenmaal behoeven te worden las tig gevallen Hieronder volgt bedoeld overzicht; Levensmiddelen. Ingevolge de nieuwe regeling van 17 Januari kunnen a.s. en jonge moeders gedurende 26 we ken. nl. 20 weken vóór den ver- moedelijken datum van bevalling en zes weken daarna bonnen ver krijgen voor een extra hoeveelheid van 3"e liter melk per week, be nevens, naar keuze: 1000 gram havermout per week óf 1000 gram gort per week óf 1000 gram brood per week óf 750 gram brood en 125 gram boter per week. De uitreiking van deze extra bonnen geschiedt door den plaat- en hoogescholen en inrichtingen! selijken distributiedienst voor de van onderwijs j geheele periode van 26 weken te- Wij zien de gebeurtenissen niet als „veranderde tijdsomstandighe den", maar gelooven aan een hoo- gere leiding, die zich daarin ver werkelijkt. Wij zullen, aldus spr. steeds doen wat ons dienstig schijnt tot het hoogere doel en in overeenstemming met de richting van het geheel. Spr. noemde het verheugend, dat ook de Rijkscom missaris overtuigd is, dat voor he; nieuwe Europa een zelfstandige Nederlandsche kuituur een waar devol en onontóeerlij k bestanddee zal zijn. Vervolgens richtte spr. zich in bet bijzonder tot de leden van de eind 1940 door hem opgerichten Ned. kuituurkring en zeide,dat men de Duitsche leiding in het nieuwe Europa te gereeder kan aanvaarden, omdat onze kultu reele zelfstandigheid is toegezegd. De N. K. R. is allereerst een Nederlandsche instelling, die een waarschuwende stem laat hooren, wanneer onze kultuurbelangen worden bedreigd. De taak vans den N. K. R is taadgevend in alle opzichten, maar anderzijds zijn maatregelen ge troffen, dat zijn raad niet licht vaardig terzijde wordt gelegd. Over de samenstelling van dei: N. K. R. zeide spr., dat deze niet volgens het evenredig kiesrecht is samengesteld, maar dat men daarbij rekening heeft gehouden met de toekomst en niet met het verleden. Spr. had hier gaarne en kelen gezien, die zich uit persoon lijke overwegingen aan hun taak onttrokken, maar juist tc meer waardeerde hij de bereidwilligheid der anderen. Op den duur zal het "aantal leden worden uitgebreid Allen moeten openstaan voor de verlangens en wenschen die in ons volk leven. De medewerkers van den Ned. Kuituurkring, die des tijds den moed hunner overtuiging bezaten, nemen een bijzondere plaats in. Spr. eindigde met verzekering, dat zij in het bijzon der steeds een open oor voor hun gedachten en wenschen in d( N. K. R. zullen vinden. De redevoeringen van den Rijks commissaris en vaVi prof. Snij dei- werden n\et grooten bijval ont vangen. wieg of kinderledikantje kunnen ,peciale punten worden verstrekt, terwijl voor bekleeding van de wieg eveneens punten kunnen worden afgegeven. Indien ae bevalling thuis ge schiedt, kunnen ten behoeve van :ie moeder speciale punten voor beddegoed worden verstrekt. Voor een positie-japon worden in het algemeen geen speciale punten verstrekt Alleen indien de a-s. moeder op haar textielkaart een voldoende aantal punten meer beschikbaar heeft kunnen baar het ontbrekende aantal pun ten worden afgegeven. A.s. moeders kunnen voorts 3 a 4 maanden voor de bevalling een speciale vergunning en speciale runten verkrijgen voor een positie- 'intermaniel, een posit ie-zomer mantel ep bustehouders. Een geringe stagnatie in de af levering van kindermeel en haver- jmout werd veroorzaakt door de '/ervoersmöeilijkheden der afge- !oopen periode. De aflevering daarvan zal geleidelijk weer nor maal worden. Wat de aflevering van wol op punten betreft, kan niet worden gegarandeerd dat deze In iedere zaak, doch wel dat deze hier en daar verkrijgbaar is. JONG BIER LIGT TE RIJPEN. Het Rijksbureau voor de voed selvoorziening in oorlogstijd deelt thans mede, dat tengevolge van verschillende omstandigheden het brouwen van bier reeds zeer moest worden beperkt. In de eerste plaats zal er thans voor moeten worden gezorgd de biervoorraden tegen bederf te be- I schermen. Deze biervoorraden zijn zeer aanzienlijk. Er ligt immers steeds veel jong bier in de kelders der brouwerijen te rijpen. Teneinde deze voorraden zoo lang mogelijk te beschermen is besloten de bieraflevering door al le brouwerijen stop te zetten. gelijk op aanvraag van belangheb bende. Bij de aahvraag moet een attest van een medicus of vroed vrouw worden overgelegd. De aan vraagster kan bij de aanvraag op geven hoeveel weken zij, met in achtneming van het totaal van 26 weken, één vanbovengenoemde keuze-artikelen wenscht te ont vangen. Industrïeele artikelen. A. Toiletzeep aan a.s. moeders die op een attest van een medicus of vroedvrouw extra-rantsoenbon nen voor melk, havermout, enz. hebben ontvangen, kan één bon „een rantsoen toiletzeep" worden verstrekt, wanneer de bevalling thuis zal geschieden. B. Vaste brandstoffen Bij be vallingen kunnen sedert 27 Octo- ber vorig jaar, extra-brandstof fen worden verstrekt op vertoon van de distributie-stamkaart van d.e(n) jongeborene. De extra-ver strekking kan ook plaats hebben indien het kind levenloos ter we reld komt of wel kort daarna over lijdt. Inplaats van vaste brandstoffen kan ook een extra-rantsoen gas of electriciteit worden toegestaan, waarvoor door den distributie- dienst een verklaring wordt afge geven. C. TextielVoor den baby-uit zet kan tegen overlegging van een schriftelijke verklaring van een geneeskundige of vroedvrouw aan de a.s. moeder een' baby-textiel- kaart worden uitgereikt. Voor het benoodigde beddegoed voor een PROVINCIAAL NIEUWS. BRUTALE DIEFSTAL. Texelsche ingezetene werd in den trein van haar tasch beroofd, maar de dader werd herkend. o De Tex. Crt. doet het volgende verhaalHet zou een detective verhaal kunnen zijn Het „be gon" bij Den Helder. De trein min derde vaart en de reizigers pak- j ten hun spullen bij elkaar De reis zat er op. Onze plaatsgenoote mw. Buis-Krampe greep naar haar tasch, majr nauwelijks was de trein tot staan gekomen en het portier opengegaan, of een mede reiziger maakte zich van die tasch meester en verdween ijlings tus schen de menigte op het overvolle perron. Door deze drukte kon de dief niet meteen worden achter haald. en bovendien lag aan de buitenhaven de Texelsche boot al onder stoom. Maarmw. Buis v.ist „hoe-ïe er uitzag De weers omstandigheden waren er nu niet naar om „even" naar Den Helder terug te. keeren en bij het station de waclit te houden. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet Eergisteren begaf mw. B. zich in gezelschap van een der leden van de brigade der Texelsche mare chaussee naar Den Helder, waar de politie van de zaak op de hoog te was gesteld. Weer komt een trein het station binnenrijden. Weer spoeden reizi gers naar de uitgang „Die „Neen!" „Die?'" ..Neen!" „Ja, die klinkt het meteen kordaat „die moet het zijn De man wordt ingerekend en dank zij haar per tinente zekerheid, valt hij spoe dig door de mand. De tasch wordt bij hem thuis opgespoord. De por- temonnaie met geld was /echter zoek, alsmede enkele ander^' voor werpen. Ook ontbraken do' stam kaart en de textielkaart. Die wa ren inmiddels „eerlijk" in de bus van het distributiekantoor te Den Helder gedeponeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1