WiERI 11e JAARGANG WOENSDAG 4 MAART 1942 No. 22 WAARIN OPGENOMEN W1SRINGER COURANT van 1S09 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Slag langs de Noordkust van Java. Het front heeft een lengte van 960 km en een diepte van onge veer 60 km. Japanners zijn van Indramajoe uit ongeveer 50 kilometer naar voren gerukt. GROOTE VERNIELINGEN IN IN HET NOORDEN. Stockholm, 2 Maart. (.D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst uit Baftdoeng meldt, woedt langs de Noordkust van Java en op de vruchtbare vlakte, die zich van Batavia tot het gebied van hfct Oosten van Soerabaja uitstrekt, een slag. Het front heeft aldus een leng te van 960 Km. en een diepte van ongeveer 60 Km. Onder ver wijzing nakr het feit, dat de be richten over de gevechten van Maandag zeer spaarzaam binnen komen, meldt de Britsche berich tendienst verder, dat de Japan ners van de kust uit, waar zij in de nabijheid van Indramajoe de voornaamste landing hadden on dernomen, ongeveer50 Km. naar voren zijn gerukt. Overal in de vlakte van Noord Java, waar de belangrijkste plaatsen Semarang, Tsjeribon. tavia en Soerabaja liggen, staan vernielings- en pioniertroepen ge reed om havenwerken, pakhui zen, fabrieken en bruggen, we gen en spoorlijnen op te blazen. Wegens het groote aantal der door de Japanners gelande troe pen en het aangevoerde materi eel kan er nauwelijks aan wor den getwijfeld of de Japanners zijn voornemens de invasie op Ja va met de snelheid van een bliksemoorlog ten uitvoer te leg gen. NIEUWE PLAATSEN OP SUMATRA BEZET. Tokio. 2 Maart. (D.N.B.) Japansche troepen, die den marsch van Palembang uit Westelijke richting voorzetten, Europa zal geen oorlog meer mo gelijk zijn. Economisch zal het nieuwe Eu- rcpa niet meer afhankelijk zijn van Engeland of van Amerika. En als men dan vraagt naar onze onafhankelijkheid dan antwoordt spr. sedert de dagen van De Ruy- ter zijn wij niet meer onafhanke lijk geweest, maar waren wij af hankelijk van Engeland. Die onaf hankelijk, die een fictie was, zul len wij verliezen, maar wij zullen onze taal. onze zeden, kortom on- geheele cultuur behouden. De f'ührer heeft verzekerd, dat, Ne derland niets zal worden ontno men. En als men vraagt hoe het in de toekomst met Indië zal gaan, dan wijst spr. op de verklaring hebben naar Domei meldt, eenj van minister Tojo, dat de tradi- verrassenden aanval ondernomen ties van Ned.-Indië zullen worden op Soeralangoen, 200 Km. ten' geëerbiedigd door Japan, mits Westen van Palembang gelegen. Ned.-Indië bereid is mede te wer- Zij rukten vervolgens in Noord' ken aan de totstandkoming van westelijke richting op en bezet-' de welvaartsruimte in Oost-Azië. ten den 28sten Febr. Moeratebo,' Die verklaring heeft een basis om 80 Km. ten Noordwesten van' voort te werken, zij het een smal- Soeralangoen gelegen. I le basis. Spr. besloot met een be- De tegenstander bood geen' ioep op allen om vol vertrouwen weerstand en zette den terug- mede te werken aan de komst van De op- thans over ons volk. Laat men eens de bovengenoemd tijdvak gevei. denken aan de groote voedselver- de met „generator-turf derde pe- nietiging van vroeger, toen per riode" gemerkte bonnen recht op jaar 90 millioen kg groenten wer-j het koopen van 50 stuks bagger den vernietigd en aan de honderd-; turf. duizenden werkloozen van toen. Niet de N.S.B. maar zij, die toen legeerden waren daarvoor verant woordelijk. Door Europa en door de geheele wereld gaat thans een revolutie als nooit te voren. Deze revolutie heeft een geestelijke en een staat kundige zijde. In dit verband wees spi\ op de grondslagen van het nationaal socialisme de bloeds- verbondenheid der Germaansche volken, de liefde tot den bodem, het socialisme van de daad, de so lidariteit van alle bevolkingsklas sen. Twee- werelden botsten tegen elkander en liet gevolg daarvan is de huidige oorlog. Thans blijkt, dat het kapitalisme en het com munisme loten van denzelfden stam zijn. Als Engeland dezen oor log zou winnen, zou het bolsje w-isme de werkelijke winnaar zijn en dat zou bij Winterswijk geen halt houden. Wij zijn d^n ook grooten dank verschuldigd aan de Duitsche weermacht, die thans verhoedt, dat het communisme Europa overstroomt. Wij hebben het geloof, de hoop en het ver trouwen, dat het bolsjewisme zal worden vernietigd dank zij de ge- UITREIKING VAN BIJZONDERE BONKAARTEN. Tocslagkaarten voor zwarcn arbeid en melkkaarten in de z.g. volle-melkgebieden. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat het tijdvak van 9 tot en met 21 Maart a.s. de tocslagkaarten der volgende distributieperiode voor bij zonderen arbeid zullen worden uitgereikt Aan hen, die zeer zwaren arbeid verrichten, zal worden uitgereikt een bonkaart m 101, aan hen, die zwaren arbeid verrichten, een bonkaart m 201 en aan hen, die langdurigen of nachtarbeid ver richten, een bonkaart m 301. De uitreiking zal geschieden door den distributiedienst der gemeenten, waai- de betrokkene zijn werk zaamheden verricht. De bonkaar ten m 101 en m 201 zullen wordep verstrekt aan hen, die bij de vo rige uitreiking overeenkomstige kaarten hebben ontvangen thans nog dezelfde soort arbeid verrichten, tenzij de inspectie der distributie heeft beslist, dat be- Êen flinke lap spek en twee schou- vijandelijke uitlatingen, is door derhammen werden meegenomen, het Duitsche Landgerecht ver- In Sambeek werd bij een land- oordeeld tot een tuchthuisstraf niale leiding van Adolf Hitier. In paalde arbeiders niet meer ir het van het bolsjewisme bevrijde aanmerking komen voor een toe- tocht voort. De totale verliezen der Japansche troepen tijdens de oorlogshandelingen tusschen Palembang en Moeratebo, bedra gen slechts tien gewonden. het nieuwe Europa. Met het zingen van het zësde couplet van het Wilhelmus werd de bijeenkomst gesloten. BINNENL. NIEUWS. MUSSERT OVER NEDERLANDS TOEKOMST. Onze taal en onze zeden zullen wij behouden. Japan zal d« tradities van Ned-Indië eerbie digen. In een.zeer druk bezochte open bare bi:eenkomst van de N.S.B. in het gebouw „Musis Sacrum" te Arnhem heeft de leider der N.S.B. ir. IJussert verleden Donderdag het woord gevoerd. In zijn rede wees ir. Mussert al lereerst op het dreigende verlies v.'m Ned.-Indië en legde er den nadruk op, dat niet Japan aan Ned.-Indië den oorlog had ver klaard, maar dat de gevluchte re geerders in Londen den oorlog aan Japan hadden verklaard. De dag, dat geheel Ned.-Indië door Japan bezet zal zijn, zal een der zwartste dagen in onze historie sinds 150 jaren zijn. Het verschrikkelijkste van alles is echter, dat dit niet noodig was, maar dat het anders had kunnen zijn. Spreker ging vervolgens de gebeurtenissen dei- laatste jaren na en wees er op, dat niet de N.S.B. voor de cata- strophe van Mei 1940 verantwoor delijk was. Een Godsgericht gaat FIETSEN OP DEN BON. Veertien dagen lang zal de verkoop stil staan. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, dat ter voorbereiding van de distributie van rijwielen het koopen, verkoopen en afleveren van allerlei toerrij wielen, sport en racerijwielen, invalidewagens, transportrijwielen, carriers, derstellen van carriers, alsmede van frames voor genoemde soor ten rijwielen, invalidewagens ei carrires gedurende het tijdvak van Maandag 2 Maart tot en met Zon dag 15 Maart verboden is. BON VOOR GENERATOR BRANDSTOF. Derde periode deze maand geldig'. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van Zondag 1 Maart tot en met Dinsdag 31 Maart de met „gene rator-anthraciet derde periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van één hectoliter fmax. 75 kg) anthracietnootjes of 5 of 50 kg turf cokes. Geduren- bouwer een partij rogge ontvreemd, die gereed stond voor levering aan dc regeering. Het nauwkeurige on derzoek dat onmiddellijk door rijks- en gemeente-politie werd ingesteld had resultaat. De daders zijn reeds gearresteerd. Voorts bereiken ons vaoral uit verschillende grensplaatsen, met name uit Baarle-Nassau, Riel, Hil- varenbeek. Hooge en Lage Mierde, Uiicot en Haseldonk, Nispen, Huy- bergen, Ossendrecht enz. berich ten over diefstallen en inbraken. Voor het meerendeel was het hier te doen om levensmiddelen. Men vermoedt dat sluikhandelaren en Belgen, die wellicht in den nacht kans zagen om illegaal de grens te passeeren, hiér veelal de hand; in hebben. STRENGE ACTIE TEGEN PRIJSOPDRIJVING ROOKGEREI. Sigarenfabrikanten en -han delaren zwaar beboet. Nadat in November j.L vijf si garen- ,en sigarettenfabiikanten wegens het overtreden der prijs- voorschriften tot groote boeten in totaal ruim f 150.000 - waren veroordeeld, hebben de prijsbe— heerschingsautoriteiten ook op dit terrein niet stilgezeten. Ten einde ook de kleinere beurzen van tijd tot tijd nog eens in de gelegenheid te stellen om wat rookgerei te bemachtigen, is een voortdurende controle op de pro ductie van en den handel in ta bakswaren uitgeoefend. Zooals wel te verwachten was, werden bij deze controle ook telkens .weer overtredingen geconsta teerd. Inzonderheid het prijsklassee voorschrift, dat de fabrikanten verplicht, behalve de duurdere soorten ook bepaalde hoeveelhe den van lageren prijs te fabricee ren. werd herhaaldelijk overtre den. Een groote sigarenfabriek in het Zuiden van het land zag Voorts zullen in het tijdvak van zich wegens het niet naleven de- 2 tot en met 21 Maart a.s. in die zer voorschriften door den In- gemeenten, waar de verkoop van specteur voor de prijsbeheer- volle melk is toegestaan, nieuwe sching tot f 150.000 boete ver- melkkaarten worden uitgereikt.oordeeld. Kleinere boeten van De nieuwe kaarten zijn bestemd I 4500. f 1000 en f 500 werden om te worden gebruikt gedurende; nog opgelegd' aan fabrikanten, drie distributieperioden -van vier. die hetzelfde voorschrift hadden weken en zijn daarom samenge- overtreden, steld uit drie groepen van bon- Dat ook tegen knoeierij nummers. Voor de hierbedoelde prijsopdrijving in den handel kaarten komen in aanmerking: krachtig wordt opgetreden, be- personen van veertien jaar en wijzen twee vonnissen tegen een ouder. Belanghebbenden wordt' grossier-kleinhandelaar en een verwezen naar de bekendmaking; vertegenwoordiger, beiden te Til- slagkaart. Voor hen, die thans in het bezit zijn van een toeslagkaart voor langdurigen of nachtarbeid moet opnieuw een aanvraag worden in gediend. Ten behoeve van hen, die nog geen toeslagkaart voor den hierbedoelden arbeid bezaten, Qoch in de plaats hiervan rant soenbonnen hebben ontvangen, zal slechts een toeslagkaart wor den uitgereikt, indien sedert het tijdstip der uitreiking van deze rantsoenbonnen dertien weken zijn verloopen. Belanghebbenden dienen hun distributiestamkaart aan den uit- reikenden ambtenaar te toonen» Zelfverzorgers kunnen geen aan spraak maken op een toeslagkaart. van den distributiedienst in de gemeente hunner inwoning, DIEVEN STROOPEN BRABANTS BOERENHOEVEN. Tal van inbraken en diefstallen op liet platteland. Levensmiddelen en brandstoffen zeer geliefd. Onderscheidene dieven of die venbenden opereeren thans op het Brabantsche platteland en pnt- vreemden alles wat van hun ga ding is. Niets is veilig. Brandstof fen en vooral levensmiddelen van allerlei soort zijn hun in handen gevallen. Veelal ging het gepaard met inbraak. In Udenhout voelt men dit kwaad wel heel erg. In één nacht- werd er nJ. bij vier landbouwers ingebroken, bij Van Lier, Van Piggen, Brekelmans en Verhoeven. In totaal werden er drie rijwielen, wat brandstof en een flinke partij tarwe, rogge en meel ontvreemd. Voorts maakte men hier eenige zijden kostbaar spek en ham buit. Ook in Loonopzand had men last van deze ongewenschte gasten, evenals trouwens in Tilburg, Vlij men, Drunen, Giersbergen, Sprang. Ook hier werden tarwe, rogge, spek, rijwielen, hout en vleesch ontvreemd. In de Houtschestraat te Tilburg moest de landbouwer van O. het ontgelden. Door het uitnemen van een ruit verschafte men zich toefang tot de woning. burg. De eerste werd door den in specteur voor de prijsbeheer- schin tot een boete van f 10.000 de tweede tot f 750 boete ver oordeeld. Van den vertegenwoordiger werd tevens een groote partij si garen, ter waarde van ca. f 3.000 verbeurd verklaard. Beiden werd tenslotte verboden gedurende een jaar voor eigen rekening of voor rekening van anderen han del te drijven in tabak of tabaks producten. TUCHTHUISSTRAF VOOR HET LUISTEREN NAAR EEN VERBODEN ZENDER. 's-Gravenhage, 2 Maart De Ne derlander J. Gr. heeft in zijn wo ning herhaaldelijk naar een ver boden zender geluisterd. Bovendien heeft hij zich schuldig gemaakt aan het ver spreiden van vijandelijke radio berichten, doordat hij eenige an riere personen in de gelegenheid stelde, vijandelijke radiouitzen dingen mede te hooren. Hij is door het Duitsche Landgerecht veroordeeld tot anderhalf jaar tuchthuis. Een ander beklaagde, die zich aan hetzelfde strafbare feit heeft schuldig gemaakt en bo vendien zich nog schuldig heeft gemaakt aan voor Duitschland van twee en een half jaar. DUIZEND KILO KAAS TE KOOP. Twee groentenhandelaren te Maastricht boden Zaterdag 1000 Kg. kaas te koop aan voor dén niet geringen prijs van f 5.50 per Kg. De politie had van deze transactie lucht gekregen en ar resteerde de kooplieden, terwijl zij bezig waren hun waar aar» den man *te brengen. Bij het on derzoek bleek, dat. zij reeds 90 Kg. kaas hadden verkocht aan een winkelierster. De kaas, welke in beslag werd genomen, was bestemd voor den smokkelhandel naar België. Prijsovertreders te kust en te keur. Nog altijd te dare groenten en fruit. Amsterdam, 28 Februari. De Inspecteur voor de Prijsbeheer- sching te Amsterdam is nog da gelijks gedwongen groenten er fruithandelaren detaillisten en grossiers te bestraffen, omdat zij de bestaande prijsvoor- schriften niet of slechts ten dee- le nakomen. In de afgeloopen week zijn we derom niet minder dan 18 klein handelaren en 6 groothandelaren gestraft met boeten, welke vari eerden tusschen f 25.en f 500 alsmede sluiting van het bedrijf gedurende geruimen tijd. Bovendien werd een uitgebrei de clandestiene handel in onge sorteerde aardappelen te Bloe- mendaal berecht, waarbij acht particulieren betrokken waren er. boeten tot f 125.werd opgelegd Ook is het nog altijd droevig gesteld met de naleving van het Prijsaanduidiftgsbesluit 1941. Hier tegen werden 21 overtredingen ge constateerd en berecht. De opge legde boeten bedroegen f 20, f 25 f 40 en f 50. Rijwielbanden en bruine booneq. Frijscptlrijvers streng gestraft Amsterdam, 28 Februari. We lig tiert nog steeds de clandestie ne handel in rijwielbanden daarbij stijgen de prijzen tot soms tienmaal het bedrag, waarvoor in Mei 1940 een rijwielband kon wor den gekocht. De Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Amster dam heeft een aantal inwoners van Middelie, te weten den smid K. V., den machinist P. L. en den veehouder M. J. H. die in ketting- handel in lij wielbanden betrokken waren, hiervoor gestraft met res pectievelijk f 12.—, f 400.- f 20.—. De vierde man in het complot, de Amsterdamsche arbeider T. V. die evenals P. L. tot de hoofd schuldigen behoorde werd beboet met f 125.—. Te Spanbroek kwam korten tijd geleden een onrechtmatige handel ir» bruine boonen aan het licht. De drie betrokkenen, de mole naar J. B., de timmerman R. K. en cie beurtschipper A. M. kochten en verkochten de boonen voor f 0.95 en f 1.per K.G. Zij zijn respectievelijk door den Inspecteur voor dc Prijsbeheer sching te Amsterdam veroordeeld tot boeten van f 100.f 40.en f 75.—. PROVINCIAAL NIEUWS. Inschrijving Handelsregister. Nieuwe Zaken Winkelfa. Keetman en Zonen, Dorpsstraat A. 60, handel in- en het verhuren van automobielen enz. Wijzigingen Anna Paulowna „Veerburg", Lagedijk 1, hotel café restaurant;' benoeming procuratiehouder. Den Helder H. F. de Grijs, Keizerstraat 78, handel ln stoffen; verplaatst naar Sneek, Galiga- straat 20. \V. H. KLUITMAN OVERLEDEN. Op 62-jarigen leeftijd is te Alkmaar overleden de heer W. H. Kluitman, een der gebroeders, die algemec-n bekend zijn gewor den door het uitgeven van jeugd lectuur. Nadat de vader van den over ledene in 1913 was gestorven, hebben de beide broers de zaak groot en alom bekend gemaakt. De heer W. H. Kluitman heeft zich steeds het meest aangetrok ken gevoeld tot den technischen kant van het bedrijf. Hij genoot zijn opleiding by een chemigra- Xische inrichting te Amster dam, volgde te Lc-ipzig een jaar het Technikum fur Buchdrücker en daarna 3 jaren de Akademie fur Grafische Künste und Buch- gewerbe, waarna hij verscheidene bedrijven in Noord-Amerika be zocht. De thans overleden heer W. H. Kluitman was sihds geruimen tijd door ziekte verhinderd zijn werkzaamheden te verrichten. Na een afwezigheid van eenige maanden had de heer Kluitman zijn arbeid hervat, maar den laat sten tijd was zijn gezondheids toestand van dien aard, dat hij zich weer geheel uit zijn werk moest terugtrekken. Een bekend en gezien burger en uitstekend patroon voor zijn personeel is door zijn overlijden Alkmaar ontvallen. FILM VERLOREN GERAAKT EN TERUG GEVONDEN. De vorige week zou in Alkmaar de kleurenfilm „Kleur en Glorie onzer Tropen" vertoond worden, en film, welke de Maatschappij „Nederland" heeft laten opnemen. Op reis van Roermond naar Amsterdam waren de film en haar apparaten in acht koffers verpakt verzonden. Zeven van deze kof fers kwamen onbeschadigd in de hoofdstad aan, de achtste, welke de film zelf bevatte, bleek verdwe nen te zijn. Het betrof hier een xilmwerk met een waarde van meer dan f 30.000, een film van welk slechts van eenige deelen een copie bestond het is dus te be grijpen, dat alle pogingen in het werk werden gesteld de rolprent terug te vinden. De Nederlandsche Spoorwegen adverteerden het verdwijnen en vroegen tegen belooning inlichtin gen te verstrekken door ieder, die haar zou kunnen geven. Tot nu ioe bleven alle opsporingspogingen tevergeefs en men had zich reeds met de gedachte vertrouwd ge maakt, toen ccn stationsambte naar te Alkmaar in een ledigen derde klascoupé een opengebroken koffer ontdekte, welke de verdwe nen film bleek te bevatten. Blijk baar heeft de dief in dit koffertje heel wat anders dan een film ver wacht en heeft hij na de teleur stellende ontdekking het openge broken valies in een coupé gezet, welke later naar Alkmaar werd gedirigeerd. Te Alkmaar heeft men de film opgezonden naar Utrecht bureau gevonden voorwerpen van waar de belanghebbenden be richt van de vondst hebben gekre gen. Hoofdredacteur Corn. J. Bosker, Wieringen, BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, MIddenmeer. Tel. 28. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30. Ons nieuw Feuilleton moet helaas wachten tot ht volgend nummer. Red.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1