11e JAARGANG WOENSDAG 11 MAART 1942 No. 24 WAARIN Ol GENOMEN WIEfiINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland Europa. Zware afweergevechten in zuidelijken sector van oostelijk front. Vliegtuigfabriek te Ribinsk gebombardeerd. Uil het Hoofdkwartier van den Fuhrer, 9 Maart. D.N.B. Het op perbevel van de weermacht maakt bekend In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front zijn nieuwe zware afweergevechten aan den gang. Ook in de overige sectoren van het front zette de vijand zijn vergeefsche aanvallen voort bi- gen aanvalsaclies leverden plaat selijke successen op. Bij luchtaanvallen op vijandelij ke ravitaillleeringslinies werden alleen in het Waldai-gebied 36 transporttreinen zwaar getroffen. Gevechtsvliegtuigen plaatsten tij dens nachtelijke aanvallen op Ki- binsk bomtreffers van het zwaar ste kaliber op de vliegtuigfa briek aldaar. In de periode van 6 tot 8 Maart verloren de bolsjewisten 62 vechlt wagens. In Noord Afrika werden Brit- sche verkenningstroepen terugge slagen. Doeltreffende luchtaanval len waren vooral gericht op de havenwerken van Tobroek. Up het vliegveld Gamboet werden vier Britsche vliegtuigen op deti grond vernield. Vijandelijke vliegvelden op Mal ta werden overdag en 's nachts gebombardeerd. In dan strijd legen Groot-Brit- tannië werden in den afgelocpen nacht havengebieden aan de Hum ber en de Tyne met brand- en brisantbommen bestookt. Duitsche jagers vernielden aan de Engel- sche Zuidkust zes versperrings ballons en schoten met de boord- wapens een klein koopvaardijschip in brand. Bij de aanvallen van de Brit sche luchtmacht op de bezette g'e bieden in het Westen, o.a. ook op Parijs, werden gisteren overdag in luchtgevechten en door de lucht doelartillerie acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers vie len in den nacht van 8 op 9 Maart enkele plaatsen in West- Duitschland aan. De burgerbevol king leed' geringe verliezen. Ver scheidene openbare gebouwen werden beschadigd. Vier d.ïr aan- vallend.e vliegtuigen werden neer geschoten. Nedcrl.-In'jisch leger vraagt om wapenstilstand. Luitenant-gouverneur-generaal Van Mook en veertien andere leden der Ned.-Indisclbe regee ring per vliegtuig in Australië aangekomen. Overgave der troepen zou on voorwaardelijk ziyn. Tokio, 9 Maart. D.N.B. Volgens nog niet officieel bevestigde be richten heeft het Nederlandsch-lndi- sche leger Zaterdagavond wapenstil stand gevraagd en onder zekere voor waarden capitulatie aangeboden. De onderhandelingen daarover met hef Japansche opperbevel schijnen nog gaande te zijn. Aangenomen wordt, dat van Ja- pansche zijde, zooals -bij Singapore, onvoorwaardelijke overgave wordt geëischl. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Aleida in Australië meldt, zijn dr. Van Mook, luitenant-gou verneur generaal van Ned.-Tndië, on veertien andere leden van de Nei 'erlandsch- Indische regeering per vlie gtuig uit Bandoeug aldaar aangekom en, Volgens Radio Mundial zou Van Mooks gezelschap bestaan ai t 14 le den van den Raad van Ned. -Ind'ië. Intocht der Japanners in Ba taviia, Tokio, 9 Maart, D.N.B. De corres pondent van de „Asiha Sjimboen" geeft zijn eerste bericht uit Batavia den intocht der Japanners op 3 Maart. Volgens dit bericht werd de hoofdstad van Nederlandsch-lndië door de Japanners bezet, zonder dat een schot werd gelost, daar de Nederlandscbe stedelijke ambtena ren, nadat de Nederlandscbe strijd krachten zich hadden teruggetrok ken, waren achtergebleven om de controle over het stadsbestuur aan de Japanners over te dragen. De Ja- pansche strijdkrachten rukten om 20.30 \j ur, precies een uur en twintig inuten nadat de Japan&che voor hoede in de Noordelijke buitenwij ken der stad was aangekomen. Bata via binnen, nadat de Nederlanclsche ambtenaren hadden medegedeeld, dat Batavia tot open stad was verklaard Vervolgens geeft de correspondent een beschrijving van den intocht der Japansche troepen in de hoofdstad van Ned.-lndië. Hierin zegt hij o.a. 'het volgende Toen wij bij hel kleine riviertje on geveer 7 Km. ten Noorden van Bata via waren aangekomen, ontmoetten wij een klein troepje menscken, die plotseling aan gene zijde van den oever bij een opgeblazen brug ver schenen en met witte vlaggen zwaai den. De Japansche commandant liet hen bij zich brengen, waarop zij me dedeelden, dat zij vertegenwoordi gers van den provincialen gouver neur van Batavia, alsmede van bevolking waren. Zij zeiden te zijn gekomen om den Japanschen troe pen persoonlijk de mededeeling van overgave te overhandigen. Toen de Japansche commandant vernam, dat Batavia tot open stad was verklaard en dat alle Geallieerde troepen wa ren teruggetrokken, gaf hij bevel de stad binnen te rukken. Wij vergezel den de Japansche troepen dooi straten. Toen wij in de stad aankwa inen, bevond de commandant zich reeds bij den burgemeester en den provincialen gouverneur met wie hij onderhandelingen voerde over middelen om in de door de Japan ners bezette gebieden de rust en or de te handhaven. Deze besprekingei werden gevoerd in de woning var. den Nederlandschen ambtenaar, die aan hel hoofd had gestaan van de apenstilstands-delegatie. Amerikaansche critiek op verdediging van Java Stockholm, 9 Maart. D.N.B. Vol gens een bericht van den Brilschen berichtendienst uit New York, gepu bliceerd in „Stockholm Tidningen" levert de „New York Herald bune" critiek op de strtegische maatregelen der geallieerden op Java. Het blad constateert, dat het let van Java in de lucht is beslist. Letterlijk wordt het volgende ge zegd De beslissing is voor de Ame rikanen vernederend. Op Java wa ren bommenwerpers, doch geen ja gers. Bommenwerpers zonder ja gers zijn slechts schietschijven. Men kan zich moeilijk voorstellen, dat de geallieerden drie maanden na het uitbreken van den oorlog de verde- dibing van een zoo belangrijk punt als ,Java hebben geïmproviseerd, door heel eenvoudig het materieel, dat toevallig aanwezig was, in den strijd te werpen zonder rekening te houden met een inschakeling van dit materieel in een verstandig oor logsplan. De Amerikaansche open bare meening heeft zich getroost met de hoop, dat iedere tegenslag in Oost-Aziè den dag nader zal bren gen, waarop de macht van de Ver- eenigde Staten zal blijken. De val van Java heeft aan dezo hoop den bodem ingeslagen. Rangoon door Japansche troepen bezet. Britsche hoofdmacht in omgeving der stad vernietigd. -- Voornaam ste doel der operaties in Birma door Japanners bereikt. Birmaweg op twee punten afgesneden OOK .PEGOE VEROVERD. Sjanghai,- 8 Maart. D.N.B. Radio Saigon meldt Nadat in Birma ster ke Brijtsche strijdkrachten in de provincie Pegoe waren verslagen, hebben de Japanners Zondagochtend Rangoon bezet. vestigt, dat op 8 Maart, des och- ieuw grenzenloos naief.i on stem aan die sluwe en domme ;enummerden (kiest nummer 1 van lijst nummer 1), die zoo gaar ne de in hokjes opgesloten en in hokjes denkende massa des volks vee „regeerden" Waarom schonken wij ons vertrouwen aan hen, die het Gezag weerhaalden, onze Weermacht afbraken, onze cultuur verbolsjewiseerden Waar om geloofden wij hen, die ons be zwoeren dat wij ons hier en in üe koloniën zouden verlaten op den „bondgenoot" Engeland hetzelf de Engelahd, dat altijd er op uit was onze macht te breidelen ens aanzien te verminderen, dat reeds vroeger Nederlandsche kolo niën kaapte, dat ons in bloedigen. gemenen strijd tegen weerlooze vrouwen en kinderen Zuid-Afrika afhandig maakte Waarom kwa men wij tegen deze lieden, tegen deze VERRADERS, niet &n op stand Omdat wij terugschrokken voor dat woord REVOLUTIE Omdat wij slechts één zaligheid kenden en slechts één zekerheid wilden rust. Omdat wij brave, nette burger- mannekes waren RUST Ik veracht de rust. Zij behoort den dooaen. Rust roest. Leven is strijd, rustelooze strijd. Geen leven zonder strijd. Zon der strijd geen leven. Mocht dit besef doordringen tot de besten uit de massa dat wij STRIJDBARE MENSCHEN moeten zijn. nu en in de toekomst meer dan ooit tevoren. Wenden wij ons vol afschuw af van de volksmis leiders, die den1 ondergang van ons imperium hebben bewerkt. Maar daarbij blijven het niet. De zee, over-zee, heeft ons voor- loopig niets meer te bieden. Het baat ons niet als wij met het ge laat naar de zee gewend blijven staan. Het imperium is verbrijzeld. Wij wenden ons om, naar de nieu we toekomst voor> ons Volk, naar het nieuwe Land, naar Europa. Nieuw Europa. Ons lot is thans nauw verbonden met het lot van Europa. Dit is het uur van" den grooten nood, welke ons tot den strijd dwingt. Wij hebben een gevecht te leveren, een strijd om LEVENS RUIMTE VOOR ONS VOLK. Het is een kwestie van leven of dood. Indien wij willen leven cn ons Volk heeft geen andere wil als te leven, menschwaardig, welvarend te leven dan is het ons ALLER plicht alles daarvoor in te zetten. Geen offer mag, geen offer kan te groot zijn. Wij allen moeten bereid zijn onze arbeidskracht-, öhs zweet en ons bloed te geven voor de toe komst van ons Volk. Dat zijn wij verplicht aan onze vaderen, wier erfenis wij hebben verspeeld, dat zijn wij verplicht aan onze kinderen, voor wier le vensmogelijkheid wij hebben te zorgen. Of moeten wij straks met I ieege handen staan als zij ons vra gen: wa^r moeten wij leven, waar is ons Volk, waar is ons Vader land tends 10 uur Rangoon geheel was bezet, nadat de hoofdmacht der Britsche troepen in de omgeving van de hoofdstad was vernietigd. Dienzelfden dag des middags :rd Pegoe, 8 Km. ten Noorden van Rangoon veroverd. NED.-1ND. STRIJDMACHT- OP JAVA GEEFT ZICH OVER. Hoe de capitulatie in haar werk ging Tokio, 9 Maart. Domei. Omtrent hetgeen aan de capitulatie van het Nederlandséh-Indische leger vooraf ging, meldt Domei nog de volgende bijzonderheden De gouverneur-generaal, Jhr. Ijar da, was op 8 Maart des middags om 3 uur per vliegtuig op het vliegveld Kalidjati aangekomen. Hier had de ontmoeting plaats tusschen den gouverneur-generaal en den Japanschen opperbevelhebber vergezeld van zijn staf, ongeveer terzelfder tijd op het vliegveld was ngekomen. De gouverneur-gene- al was in gezelschap van generaal ter Poorten en vier andere vooraan staande personen. De Ned-Indische onderhandelaars aanvaardden aanvankelijk alleen de irgave van den sector Bandoeng. maar stemden ten slotte in met een olledige overgave van het Ned.-lndi sche leger. De Japansche opperbevelhebber, zoo vervolgt Domei, eischte de vol ledige overgave van het Ned.- indische leger en beloofden per dio last te geven tot het staken der ijandelijkheden vóór 9 Maart des ochtends om 10 uur. Soerabaja geheel bezet. Tokio,. 9 Maarl. Domei, hen deet van de in Oost-Ja va gelande Japan sche troepen is op 8 Maart aes mïd dags om 15.50 uur Soerabaja binnen getrokken en heeft de stad geheel bezet. Denzelfden dag gingen de Ned.- Indische strijdkrachten te Soerabaja over tot de capitulatie. Macht, Arbeid en Veiligheid voor eiken Nederlander, Ruimte voor ons Volk de schaterlach macht, arbeid, Het klinkt als van een dwaas veiligheid 20 October 1941 Curagao door Amerikaansche troepen bezet. 24 November 1941 Suriname door Amerikaansche troepen be zet. 12 Februari 1942 Aruba door Amerikaansche troepen bezet. Nederlandsch West-Indië door een emigrantencomité in Londen verkwanseld. Het rijke Oost-Indië verradellijk aan zijn lot overgela ten en daarmede door eigen schuld misschien voorgoed voor ons verloren. Het is gedaan met ons koloni- le Rijk, met ons imperium, dat na den ondergang van het eens zoo machtige Britsche wereldrijk bet eerste imperium ter wereld had kunnen zijn. Jaren lang hebben wij zonder ophouden gewaarschuwd ons im perium is in gevaar. Het heeft niet mogen baten. Wij staan thans voor de harde werkelijkheid Nederlands koloniën door vreemde mogendheden onder den voet ge- loopen de Nederlanden bezet ge bied Macht, veiligheid Machteloos zijn wij getuigen van het uiteenvallen van ons Rijk. Onbeschermd en onveilig waren wij in het uur van den grootsten nood ombeschermd en onveilig gevoelen zich op dit oogenblik ook onze landgenooten in de In- diën. Er is geen weg terug. Wat ge beurd is kan niet ongedaan wor den gemaakt. Wel moeten de ge beurtenissen van de laatste maan den ons tot leerring strekken. Het is alles onze eigen schuld. Waarom lieten wij hier een olie (dus een duiten) koning heer- Het keizerlijke hoofdkwartier be-'schen? Waarom gaven wij telkens Europa Nederland kan bieden, daarover in. volgende artikelen meer. Reeds nu staat ons echter -hel der voor den geest dat de levens kans voor ons Volk, al om het bloote feit dat het de éénige kans ie. ons allen verplicht te strijden met Mussert voor 'Nieuw Neder land in Nieuw Europa ANTON BOIN. BINNENL. NIEUWS. Veemarkt te Haarlem. De Voedselcommissaris voor Noordholland maakt bekend, dat, in verband met de te verwachten aanvoer van nuchtere kalveren, tot nader bèricht wederom iederen Donderdag gelegenheid wordt ge geven om slachtvee te Haarlem ter levering aan te bieden. Uitgebreide sluikhandel aan het licht gebracht. Strenge straffen opgelegd. Amsterdam, 7 Maart. Ambte naren van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogs tijd zijn eenigen tijd geleden een uitgebreiden sluikhandel in le vensmiddelen in de omgeving van Enkhuizen op het spoor gekomen, De hoofdpersoon in deze affaire was de vischventer J. d. B. te Enk huizen, die daarin terzijde werd gestaan door den stucadoor B. H. A. K. eveneens te Enkhuizen. Bei de mannen legden zich er op toe bij verschillende winkeliers particulieren uit de omgeving voorraadjes cacao, vét, slaolie, koffie, thee e.d. op te koopen. Zij boden er flinke prijzen voor et het lag in hun bedoeling de goe deren met een fiksche winst in den zwarten handel te laten verdwij nen. Deze opzet is dank zij het optreden der ambtenaren verij deld. De Inspecteur voor de Prijs- beheersching te Amsterdam heeft strenge straffen opgelegd ook aan degenen, die d. B. en K. de goederen leverden zoodat voor- loopig de lust om een nieuwen sluikhandel op touw te zetten wel voorbij zal zijn. Er werden boeten opgelegd van f 25.tot f 100.verschillende partijen levensmiddelen werden verbeurd verklaard, terwijl v de bedrijven van den slager J. F. S. te Venhuizen, den kimidenier G. J. H. te Enkhuizen, den kruidenier G. V. te Enlihuizen en den slager K. d. W. te Venhuizen, die even eens hierin betrokken waren, voor een week gesloten werden. De Prijsaanduidingsvoor schriften niet nagekomen. Hoofdredacteur Corn. J. Bosker, Wielingen. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Midden meer. Tel. 23. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30. de banden plotseling te zijn verdwe nen, maar de man wilde daarvan om begrijpelijke redenen geen aangifte doen. De levendige handel in nieu we rijwielbanden trok echter de aan dacht van de recherche, met het ge ■olg dat de dieven, een 40-jarige man en een 16-jarige jongen, beiden 'onende te Delft en zeer goede be kenden van de politie, konden wor den aangehouden. Ook de heler kon worden opgespoord. Tegen den eigenaar werd ook pro- :s-verbaal opgemaakt wegens over treding van de Distributiewet. NOORD-OOSTPOLDER Wegenaanleg. De Secretaris-Generaal van het Amsterdam. 7 Maart. De melkslijter J. C. B. te Grootebroek behoort tot die handelaren, die meenen dat zij het bepaalde in de prijsaanduidingsvoorschriften wel in de wind kunnen slaan. B. was reeds veroordeeld vjegens het Volk ohne Raum Volk zonder riiej. naieven van deze voorschrif- j ten, doch dit was voor hem geen aansporing geweest te zorgen, dat hij nadien wel een prijslijst aan zijn handkar had aangebracht. De gevolgen bleven natuurlijk niet uit. Hij werd nogmaals bekeurd en toen de Inspecteur voor de Prijs- beheersching hem ten tweede ma le moest veroordeelen kon deze geen clementie meer laten gelden. E. is derhalve voor het niet aan brengen van een prijslijst aan den wagen, waarmede hij melk rond bezorgt, veroordeeld tot een geld boete van f 50. ievensruimte. Maar nietVolk ohne Traum Volk zonder levens droom. Neen, dat zijn wij niet Wij hebben een droom. De droom van de nieuwe groot heid van ons Volk. Eerst moesten wij klein worden, eerst moesten wij niets zijn om tot het besef van de noodzakelijk heid van nieuwe grootheid te ko men. Eerst moeten wij vallen, diep vallen, alvorens GLORIEUS op te staan. Verwerkelijken wij nu on zen droom Het ligt in ons bereik opnieuw MACHT, ARBEID en VEILIGHEID voor ons trotsche Volk te verwer ven. Het Nieuwe Europa biedt ons, zooals Mussert op 14 December 1941 duidelijk heeft verklaard, alle mogelijkheden daartoe. Grijpen wij deze eenige levenskans met grage handen. Wat Nederland voor Europa kan Departement van Landbouw en Vis- scherij heeft met betrekking tot de ambtsgebieden van de districtshoof den van den veeartsenijkundigen dienst besloten het ambtsgebied Friesland, met ingang van 1 Janu ari j.1. te vergrooten met het voor- lalige eiland Urk en den Noord- Oostpolder. Het eiland Urk lag voor heen in het ambtsgebied Overijssel. Op het Friesche tertiair wegen plan is aangebracht een weg, loo pende van Schoterzijl, langs de Worstsloot naar den N.O.-Polder. Door deze schakel hoopt men naast den hoofdweg over Lemmer, een tweeden verbindingsweg te land tot stand te brengen tusschen Fries land en den Polder. Van Schoterzijl af leidt een bestaande weg, welke reeds op het tertiair wegenplan voor komt, naar den secundairen weg van Lemmer naar Wolvega. De gemeente Lemsterland zal den nieuwen weg aanleggen en onder houden. DURE SIGAREN. Amsterdam, 10 Maart. -- De poli tie te Hoorn kwam eenigen tijd ge leden een clandestienen handel in sigaren op het spoor, waarbij de prijsvoorschriften op schromelijke wijze waren overtreden. Het betrof een partij sigaren, welke per stuk in den winkel voor ten hoogste 8 cent mochten worden verkocht. De prijs was in den clandestienen han- del van 11 toi 15 cent en van 15 tot 20 cent gestegen. Accijns was er op deze partij niet betaald. De drie betrokkenen, de tuinder N. L. v.d. J., de sigarenhandelaar J. F. Ch. B., beiden te Hoorn en de Koster K. B. te Wognum, werden door den Inspecteur voor de Prijs- beheersching te Amsterdam veroor deeld tot ieder f 100.- boete. De nikkelen stuiver verdwijnt. Vóór 15 Maart inwisselen Bij besluit van den Secretaris-Ge neraal van het Departement van fi nanciën is met ingang van heden de nikkelen stuiver als betaalmiddel in gelrokken en buiten omloop gesteld- Zij kunnen tot en met 14 Mrt. nog worden ingewisseld bij de kantoren der Nederlandsche Bank en bij de Postkantoren, de bijkantoren en hulpkantoren der Posterijen en de poststations in Nederland. SMOKKELAAR BESTOLEN. Wonderlijke gang van rijwielbanden Een Delftenaar had in een gehei me bergplaats 32 clandestien gekoch te nieuwe rijwielbanden opgeborgen, waarmee hij in de toekomst zijn klanten, en in het bijzonder zijn por temonnaie van dienst dacht te kun- Inschrijving Handelsregister. Van 2 tot en met 9 Maart 1942 Wijzigingen Anna Paulowna N.V. Garage en Expeditiebedrijf, voorheen Gebr. Boerman, Stoomweg 66 rechts vorm gewijzigd. Wieringen J. Tijsen Dzn., Noor- derweg 21, winkel in koloniale wa ren overgegaan aan Jb. Tij sen en Co. Wieringerwaard N. P. Nieuwe- boer, Oostdijk E 27, broodbakkerij beteekenen en wat het Nieuwenen zijn, Vorige week Vrijdag bleken overgegaan aan J. A. Raspe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1