WiERINGERMEERBODE 11e JAARGANG ZATERDAG 14 MAART 1942 No. 25 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NAAR HET LICHT. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Onafgebroken zonneschijn doet de plant verwelken, gedurige voorspoed doet de menschelijke ziel verkwijnen. Tegen twee dingen is 't zwartste pessimisme niet bestandtegen een schoone lentemorgen en een vroolijken kinderlach. Geloof, Hoop, Liefde is het driedubbele gouden koord, dat de aarde hecht aan'den hemel. Merkwaardig Nauwelijks wor den de zonnestralen krachtiger en dringt het licht 's morgens steeds vroeger toi het aardrijk door of alles herleeftde mensch, het .dieren- en plantenrijk, ja de ge heele schepping. Is het ons niet of we een ver nieuwing hebben ondergaan, of we de duisternis van ons afschud den en krachtiger en gelouterd tot het licht te voorschijn treden. Niets lijkt aan ons oog en oor te ontsnappen, dat kan duiden op nieuw leven. Met vreugde aan schouwen we de crocusjes als len teboden, en luisteren we gespan nen als daar hoog in de lucht een leeuwerik haar lied zingt, we zoe ken naar het nieuwe leven, omdat we daar behoefte aan hebben. Juist, om dat zoovele zorgen ons drukten, omdat in het donkeré jaargetijde zooveel kommer en leed werd medegemaakt, is ons hart* opener, en zijn we des te dankbaarder voor het lentelicht, dat we tegemoet mogen treden en is het als een openbaring dat de Eeuwige Schepper steeds zorgt en kracht geeft bij het zwaarste kruis. Wij zijn in de lijdensweken en we denken er aan, hoe Jezus in Gethsemané, daar neerknielde en bad Mijn Vader indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan,' tenzij dat Ik hem drin- ke, Uw wil geschiede Zoo moest Christus ook door het zwaarste heenworstelen, om voor ons het eeuwige Licht te bereiken. Voor ons Laten we dit vooral bedenken en ons hart openstellen voor dat Groote Licht, dat. in het geloof aan Hem, nimmer van ons wijken zal. C. J. B. den bodem. En dat trots de ach ter ons liggende jaren, waarin de Nederlahdsche Boerenstand door jodendom en kapitalisme op de ergste wijze is uitgebuit, om indien het mogelijk geweest ware den Nederlandschen Boer tot de koelie der samenleving te ma ken. In de toekomst zal de Boer een nieuw Nationaal-Socialis- tisch Europa inderdaad de plaats innemen welke hem toekomt. Hij zal, zijn aard getrouw, zijn plicht verstaande, zijn plaats kunnen ontvangen in het Nieuwe Europa, door zijn kennis en 'zijn arbeids kracht medewerkende aan de ont ginning en weder in cultuurbren- ging van de groote gebieden in Oost-Europa. De eerste pioniers zijn reeds eenige maanden geleden vertrokken. Velen zullen nog vol gen en daarmede de plaats vrij maken voor het nageslacht. Dat beteekent dus WERK VOOR HET HEDEN, WINST IN DE TOE KOMST voor den Nederlandschen Boer en voor zijn nageslacht. En daarom strijden wij mét "Mussert voor Nieuw Nederland in Nieuw Europa. A. J. SPELT. BINNENL NIEUWS. steld. Laatstgenoemde bleek zijnjk inkoopen te hebben gedaan bi$H een Edeschen winkelier, die reeds eerder wegens prijsopdrijving was geverbaliseerd. Bij dezen hc, veIiromven werd nu weer een partij koffie y ei loven is RECHTZAKEN. ECONOMISCHE RECHTER. een getuige en cacao in beslag genomen. Van hieruit leidden diverse sporen naar Veenendaal. Lunteren en Garderenbroek. Een reiziger te Veenendaal bekende, cacao te hebben verkocht aan den winke lier. Een soortgelijke bekentenis werd afgelegd door een kaashan delaar te Garderenbroek, ^ie de koffie bleek te hebben geleverd a 25 gld. per-pond. De sigaretten bleken afkomstig van een kap per te Ede en de zeep van twee handelaars, beiden -te Lunteren. Alle genoemde personen werdén aangehouden en geverbaliseerd wegens prijsopdrijving, terwijl de weer een slachter ver oordeeld. 't Was een vreemd geval, dat zich Woensdag voor den economi- schen rechter afspeelde. Een stu dent uit Hoorn, G. A. Brieffies ge naamd, was er van beschuldigd, dat bij clandestien boter verkocht had aan den zoo langzamerhand al te be kend staanden J. de Boer. Heele-* maal onmogelijk was deze verkoop wel niet, omdat de vader van den verdachte een zuivelhandel heeit, maar het geval deed zich voor, dat de verdachte zeer, zeer positief ont kende. En dan te weten, dat een derge- goederen in beslag werde-n geno-' hansactie wel drie keer zou Prachtige saamhoorigheiil. WERK EN WINST IN HET NIEUWE EUROPA. OOK VOOR DEN NEDERLANDSCHEN BOER. Welke plaats, zal de Nederland- sche Boer innemen in het Nieuwe Europa zal het een vooraanstaan de of zal het mindere plaats zijn Naar mijn vaste overtuiging het een bevoorrechte plaats zijn dimmers factoren zijn daarvoor aanwezig. De Nederlandsche Boer kan er trotsch op zijn de eerste plaats in de geheele wereld in te nemen voor wat zijn theoretische en prac- tische kennis betreft en deze plaats kan hij behouden, indien hij de teekenen des fcijds verstaat en zich niet isoleert en afzijdig houdt van den geest van vernieuwing en revolutie, welke de wereld beroert. De Nederlandsche Boer zal door drongen moeten zijn van het be wustzijn der roeping, welke hij in het nieuwe Europa te vervullen heeft, namelijk dat hij is DE VOORTBRENGER VAN HET AL LERNOODZAKELIJKSTE van het geen de mensch noodig heefthet voedsel. Dat op den Boer de plicht rust aan den bodem te ontwoeke ren wat noodig is voor instand houding ,en onderhoud van ons Volk. De Boerenstand is ook de bloed bron van het Volk. In hem slui meren de krachten, welke het voortbestaan van ons Volk moge lijk maken. De Nederlandsche Boe renstand kan er fier op zijn, dat hij nagenoeg over de geheele-li nie nog# kerngezond is^ dat de boer nog niet vervreemd ls van ACHTDUIZEND KAMMEN IN BESLAG GENOMEN. Ook haarkammen trekken de belangstelling der smokkelaars. Eenige dagen geleden hebben de ambtenaren te Putte een groote partij van zevenduizend haarkam men, die frauduleus van België uit waren ingevoerd, in beslag genomen, terwijl de marechaussee twee smokkelaars arresteerde, die duizend haarkammen vervoer den. KROPGEVAAR IN ARNHEM. Naar aanleiding van een mede- deeling van den gezondheidsraad, dat het voor de gemeente Arnhem noodig is maatregelen te treffen ter voorkoming van krop door middel van toevoeging van jodi um aan het broodzout, heeft de burgemeester voor het jaar 1942 een bedrag van 5700 gld. voor dit doel beschikbaar gesteld. TEGEN, BANDELOOSHEID TE MAASTRICHT. De burgemeester van Maastricht heeft bij politieverordening voor schriften uitgevaardigd, waarbij het vrouwelijke minderjarigen is verboden 's avonds na zeven uur eafé's te bezoeken, tenzij de meis jes vergezeld zijn door een harer ouders, voogden of verzorgers. Bo- vendien heeft de burgemeester aan meisjes beneden 18 jaar ver boden zich e.en half uur na zons ondergang op of aan den openba ren weg te bevinden, tenzij zij vergezeld zijn door een harer ou ders, voogden of bloedverwanten tot en met den derden graad. Deze voorschriften werden geno men ter bestrijding van de ban deloosheid en zedeloosheid, welke te Maastricht hand over hand toenamen en in vele gevallen ook een publieke ergernis werden. De verbodsbepalingen zijn Woensdag 11 Maart ingegaan en op de overtreding van deze bepa lingen is een maximumstraf van twee maanden hechtenis of f 200 boete gesteld. OOK AL PRIJSOPDRIJVING. Een persoon te Alkmaar die met kleine zakjes thee en peper langs de huizen ventte en deze artikelen veel te duur verkocht, is wegens prijsopdrijving gever baliseerd, terwijl deze artikelen in beslag werden genomen. KETTINGHANDELAARS OP HET SPOOR GEKOMEN. Een reeks van arrestaties op de Veluwe. De politie hield een vertegen woordiger te Ede aan, die koffie, thee, zeep, sigaren tegen te hoo- ge prijzen van de hand deed. De koffie ging „de deur" uit tegen 36 gld. per pond. Ook de leverancier, een kantoorbediende, werd opgespoord en in arrest ge hébben plaats gehad De getuige 'De Boer, thans gede tineerd, deed een uitvoerig verhaal over den koop en uit dat getuigen- Aan de Emmer Courant", ïerhoor moesl blljkmi dat' de Bocr wordt uit Dalen Beschieten e,rs, ,0 Kj bot„ a 7 ,.Wy hebben hier Zaterdag een p0# keer 15 Kg 4<.kocht had paar prachtige staaltjes van boe van een 2ekcren Convert d,t rensaamhoorigheid beleefd. In die bol„ gowikte,d papic, Wachtum was een jonge vrouw, dcn hicrbovm genocmden *„i- die naar het ziekenhuis te Coe- velhandelaar. De zaak was dus zoo vorden moest. Echter, de weg k|aar als een klontje, was zoo onbegaanbaar, dat ,ef| Maar de vader van den verdach- geen auto door kon. Ook de te, als getuige gehoord, beweerde, tram reed niet. Geen nood !dat zijn zoon nooit in de zaak hielp Met 47 man pakten d£ Wachtu- en dat er nooit sprake was geweest, mer boeren aan en maakten den van eenigen verkoop buiten de dis- weg vrij, niet alleen van Wach- tributie om. tum naar Dalen, doch ook van De Officier, mr. de Brueyes Tack, Dalen naar Coevorden. Een tra- vond het een twijfelachtige zaak tatie van den burgemeester van en f'roèg vrijspraak, waarna mr, Ub Dalen naar Coevorden. Een trac- bens den verdachte vrijsprak, ook van Coevorden, die hun waardee- „omdat hij niet het minste ver- ring op deze wijze toonden, werd trouwen meer had in de verklarin- dankbaar aaiivaard. In Dalerveen moest Maandag een begrafenis plaats hebben, doch ook de weg van Dalerveen naar Dalen zat hopeloos vast. Hier trokken niet minder dan 60 Dalerveensche boeren met den schop gewapend er op af en maakten den'weg vrij. Ook zij werden door Dalen's burgemees ter, mr. Ten Holte, getracteerd. Goede gevallen van kameraad schap en ouderwetsche dorps- saamhoorigheid OEKRAÏNE KRIJGT PAARDEN UIT NEDERLAND. Mijnwerkers uit de streek van Kriwojrog naar het Ruhr-gebied. Kaunas (Kowno), 11 Maart. Het aantal paarden in de Oe- kraine is door den oorlog aanzien lijk verminderd. Het Duitsche Rijkscommissariaat- voor de Oe- kraine heeft in verband daarme de in Duitschland en in Neder land hengsten aangekocht, die reeds in het voorjaar als dekheng sten zullen worden gebruikt. Tot dusver werden reeds 364 hengsten voor de Oekraine aangekocht „Europapress" meldt verder, dat dit jaar voor het eerst arbeiders uit de bezette Oostelijke gebieden in Duitschland tewerk worden ge steld. waarbij het voorname lijk arbeidskrachten betreft uit de Oekraine en Wit-Roethenlë. De Duitsche autoriteiten voor de arbeidsbemiddeling hebben in dej bezette gebieden in het Oosten bijzondere wervingsbureaux inge licht, waardoor de belangstelling van de zijde der bevolking opval lend groot is. Er worden slechts vakarbeiders aangenomen, die in de Duitsche industrie en in den mijnbouw tewerk zullen worden gesteld. Uit het mijnbouwgebied van Kriwojrog zijn de eerste arbei ders reeds in Duitschland aan gekomen zij zullen in de mij nen van het Ruhr-gebied wor den tewerk gesteld. Ook de werving van vrouwelij ke krachten voor den landbouw is aan den gang. Vrouwelijke ar beidskrachten komen vooral' in aanmerking voor de kleinere boer derijen mannelijke arbeids krachten worden slechts in groo tere groepen bij groote landbouw bedrijven tewerk gesteld. gen van de Boer." Schaap geslacht Heel wat minder goed bracht P. Mosk uit Texel het er af. Deze had een schaap geslacht en beweerde, dat hij het vleesch dringend noodig had voor zijn zwakke vrouw en zijn even zwakke acht kinderen. Dat was een motief, maar. Mosk had een dergelijk grapje eens eerder uitgehaald en kreeg daarvoor 4 maanden. Thans vroeg de officier IC maandeii en nadat de verdediger, mr. Schplten, gepleit had voor de minimumstraf van zes maanden, veroordeelde mr, Ubbens den verdachte tot deze minimumstraf Schapendiefstal in de Rijp P. Reuzenaar uit de Beemster had vier schapen verkocht aan den slager Deckwtiz uit de Rijp a 107-50 per stuk. Wat deze met die schapen doen wilde, wist de verdachte niet, maar de officier meende dat wel te kunnen raden en vroeg daarom f 300 of 40 dagen, tot welke straf ver dachte ook werd veroordeeld. P, A. Langendijk uit de Beemster had aan denzelfden slager eveneens vier schapen verkocht a f 85 en werd - omdat ook hier de uiteinde lijke bedoeling duidelijk was - ook ai tot dezelfde straf veroordeeld. Tenslotte kwam F. J. Deckwitz voor het hekje. Hij zou de schapen gekocht hebben van een derden per soon, u?t Utrecht afkomstig,, maar aangezien ook hier „de zwarte han del" er dik boven op lag, vroeg de officier hetzelfde latief als boven en mr. Ubbens kon zich met dien eisch best vereenigen. GEMEENTE "WIERINGEN. FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN Zaterdag en Zondagavond en Zon dagmiddag 3 uur de film DE GASMAN Een film met Heinz Ruhmann en Anny Ondra in een totaal nieuwe gedaante, even charmant als voor heen, doch nu als gelukkig huis moedertje, dat dól is op haar kinde ren en haar man. Heinz Ruhmann is vanzelfspre kend het middelpunt, waarom alles draait, maar hij is ditmaal niet ko ning één-oog in het land der blinden en bijzienden, het geheele ensem ble draagt steenen bij tot het suc ces, Er moge dan slechts één Heinz Ruhmann zijn, er is ook slechts één Carl Froelrch, en wat er uit artis- ten kan worden gehaald, laat deze regisseur zien bij de vreemde avon turen van dezen gasman, aaneenge- rijgd tot een <filmklucht, maar niet gespeend van menschelijke trekjes. Dit gegeven zit ióï met fijne trek i.... De Gasman is een aardige film geworden en ziet men er be halve de twee bovengenoemde hoofd vertolkers der film, ook nog goede rollen van Hans Leibelt, Will Dohm en Wal ter Steinbeck, Verfrisschend oorspronkelijk is dit scenarioeen oolijk sprookje over de dwaasheid van he^ geld, dat menige lachpartij verwektaipu santé geschiedenisrijkelijke fantasie. AANBESTEDINGEN. Het hoofd van den dienst der Zuiderzeewerken heeft aanbe steed den aanleg van aardeba- nen met gewalste verhardingen voor -wegvakken, samen lang 7,1 Km. ten Westen van de keer sluis nabij Kadoelen (Kadoeler- weg t3) in sectie van den Noord- Oostelijken polder, met bijko-, mende werken. Laagste inschrijver Y. Dikker-' boom Jzn., te Eten Oever, voori f 59.395. POLITIE. Gevonden een portemonnaïe, inh. sleuteltjes. Verloren een zwart wollen hee renhandschoen. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Predikbeurten Wieringeo. ZONDAG 15 MAART. NED. HERV. GBMEENTB. H.-hoef IO'/ï u. Ds. v. Beek. Den Oever 2Vt u. Ds. v. Beek. Donderdag 19 Maart 'sav. 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef. DOOPSGBZ. GEMEENTE. GEEN DIENST. Wegens ziekte Ds. Lugt deze week geen catechisatie. EVANGELISATIE. Kapel Den Oever Den Oever 10.30 uur Dr. W. C. van Unnik. Doop. H.-hoef Ned. Herv. Kerk H.-hoef 3 u. Dr. W. c. v. Unnik. H. Avondmaal. De kerkdienst der Evangelisatie te Den Oever zal a.s. Zondag om 10 30 uur gehouden worden in de KAPEL, en niet, zooals eerst werd vermeld, in de kerk te Oosterland. CHR. GEREF. KERK Zondag v.m. 10 uur Land in Zicht (wegens ruiling). Nam. 5 uur in de Kapel, a.s. Dinsdag 7.30 u. Dr. Kampman. Biddag voor het gewas. Hoofdredacteur Corn. J. Bosker, Wieringen. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Middenmeer. Tel. 23. PROVINCIAAL NIEUWS. Burgerlijke Stand Anna Paulowna. Geboren Adriaan Hendrik, zoon van M, K. Cornelisse en K. N. Goud Antonius, zoon van A. Hui- berts en E. J. Leek Iefje Petro- nella, dochter van J. Sohouwenaar en T. Hollander Jifke, dochter van P. R. H. Noorman en J. J. Mulder; Roelie, dochter van O. Jansma en D. Tuinstra Adriana Margaretha Maria, dochter van J. L. Captein en M. M. Onderwater Pieter, zoon van J. Broers en K. Kaaij Cornelis Hendrik,zoon van A. Paardekooper en M. Ootjers Maria Theresia, dochter en Hendrikus Wilhelmus Jozef, zoon van L. F. Schlaman en H. M. Staring Joannes Nicolaas, zoon van J. N. van der Plas en C. Schabhing Hendricus Petrus Jo zef, zoon van C. M. Brouwer en C. Ran Jan, zoon van H. van der Tuin en F. van der Wal Pietertje, dochter van T. Braaf en A. van Sti- priaan Jacobus Franciscus, zoon van L. P. Looijesteijn en H. M. Ver- bruggen. Ondertrouwd S. F. Duijzer en M. Kruithof P. Koster en P. S. Everhardus G. Slabbekoorn en C. M. Haverhoek. Overleden L. Kootstra, oud 82 jaar P. Dekker, oud 80 jaar Wed. G. Boerman-Wit, oud 74 jaar. OP HET DRIETAL. De heer C. A. Korndörffer, voor ganger bij de Herv. Gem. te Zuid- scharwoude en Koedijk, komt voor op het drietal voor eenzelfde ambt bij de afd. Harderwijk van den Ned. Protestantenbond. Duitschland strijdt voor Europa. Wederom 19 schepen tot zinken gebracht. Zeventien koopvaarders, een patrouillevaartuig en een duik- bootjagèr in Amerikaansche wateren vernield. Duikboot dringt door in haven van Santa Lucia. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 12 Maart. (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt het volgende ex tra-bericht bekend. De operaties van Duitsche duikbooten in de wateren van Noord- en Midden-Amerika heb ben opnieuw tot groote succes sen geleid. Zeventien vijandelij ke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 109.000 b.r.t., alsmede een groot patrouillevaartuig en een duik bootjager zijn tot zinken ge bracht. Een duikboot is doorgedrongen tot in de binnenhaven van Port Castries op het Britsche eiland Santa Lucia en heeft twee groo te, aan de kade liggende sche pen, tot zinken gebracht. Een derde schip werd in de omgeving van het eiland tot zinken ge bracht. VIJF BRITSCHE KRUISERS BESCHADIGD. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 12 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend Ook gisteren bleven de her haalde aanvallen van den vijand in verschillende sectoren van het Oostelijk front zonder succes. Bij eigen aanvallen en acties van. stoottroepen werden ver scheidene plaatsen veroverd. De vijand leed zware verliezen. Op 10 Maart versloeg het 17e re giment infanterie door een aan val numeriek vele malen ster kere vijandelijke strijdkrachten, welke gereed stonden voor een aanvaL De luchtmacht onder steunde met succes de gevechten te land, deed onophoudelijke aanvallen op de ravitailleering van de Bolsjewisten en bombar deerde de havenwerken van Se- bastipol en Kertsj. In Noord-Afrika geslaagde ge vechten met Britsche verken ningstroepen in het gebied ten Oosten van Mechin. In het oostelijke deel van de Middellandsche Zee leed een Britsche vlootformatic -zware verliezen. Italiaansche' torpedo vliegtuigen plaatsten treffers op drie Britsche kruisers, Duitsche gevechtsvliegtuigen op één. Een andere kruiser werd door twee torpedotreffers van een Duit sche duikboot, zwaar beschadigd. Vervolgens wordt het hierbo ven afgedrukte extra-bericht herhaald, waarna het weer- machtsbericht aldus verder gaat In het Kanaal -hebben torpe- domotorbooten een krachtig be schermd vijandelijk convooi aan gevallen en twee schepen met een totalen inhoud van 5.000 bj-.t. tot zinken gebracht. Voor de Schotsche Oostkust beschadigden gevechtsvliegtui gen een koopvaardijschip van middelbare grootte door bom men. Bij de acties in de Ameri kaansche wateren hebben de duikbooten onder bevel van de luitenant-ter-zee eerste klasse Achilles en Niko Clausen zich bijzonder onderscheiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1