11e JAARGANG ZATERDAG 21 MAART 1942 No. 27 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Wat God voor liefde aanneemt, is de geheele en vrijwillige over gave van het eigen ik. Harde vorst en moeilijke tijden brengen edele daden te voorschijn. Wilt gij een Christen worden in woord en daad. zoekt dan het goede en mijdt het kwade. DE RIJPENDE GEEST. Ochtend aan ochtend zien wij de dartele jeugd zich naar de school spoeden en dan treft het ons, hoe soms met aandoenlijke teederheid een ouder kind zich over een kleuter ontfermt en de kleine als een beschermend moe dertje over de straat geleid. Dat zijn de symtomen van lief de tot de naaste die veelal niet in de kleinste en rijkste gezinnen, doch in het huis der minderbe deelden in de harten der kinderen worden gelegd. Ja, zulk een kind heeft dikwijls vóór schooltijd moeder de zorgen helpen verlich ten en reeds een blik geworpen in het groote levensvraagstuk de strijd om het bestaan en de liefde tot de naaste. En de in dit milieu opgroeiende jeugd is gerijpt en gevormd om des te krachtiger de strijd om het bestaan aan te binden, want hoe wel het leven voortschrijdt en telkens andere vormen aanneemt, de structuur ervan blijft zich im mer gelijk en deze is steeds be grepen en dien eenvoudigen twee slag vanuit de veilige omheining van het ouderhuis de wereld in en te werken voor het bestaan. Doch naast het zoeken van een concreet dadenleven stuwt de hon ger van den rijpenden geest de mensch tot het aftasten en ont raadselen van de problemen eener gegeven of vermoede werkelijk heid. Het is het luisteren naar een roepstem uit het hart, een stem, die eenmaal verstaan iijnde, steeds rijker woorden zal spreken. Wee de mensch, die deze stem dreigt te smoren in materialisme of in zedelijk bederf. Zijn geest wordt afgestompt. Doch de rijpende geest, die be seft, dat het leven volle werkelijk heid wordt, indien alle roepstem men der aarde getoetst worden aan en geleid worden door de Roepstem van den Eeuwige, Welke in Jezus Christus in den tijd is ingegaan, die zal ervaren dat dit roepen is begeleid van de schoone belofte der geborgenheid voor nu en voor eeuwig. C. J. B. Bekendmaking. 's-Gravenhage, 19 Maart. Het Rijkscommissariaat maakt bekend De commisaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft op grond van art. 3 verordening no. 108/40 (vierde verordenng bestuurs rechtelijke maatregelen) benevens art. 4 eerste alinea, van verorde ning no. 3/40 over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland benoemd den veearts dr. W. P. C. Bos te Winterswijk tot burgemeester van Winterswijk en den boer G. H. Claessen te Meleck-Herkenbosch tot burge meester van St. Odillenberg. AUTOMOBILISTEN MOETEN EEN „RITTENBOEK" BIJHOUDEN Voor plken rit afzonder lijk dienen de .verschil- ilende gegevens te wor den ingevuld. RONDRITTEN Met ingang) van 1 April, 1942 a.s. zal het bijhouden van een rlttenboek voor alle houders van rijvergunningen, uitge reikt voor personenauto's geen taxi's of huurauto's zijnde. voorzien van een Nederlandsch; nummerbord, verplicht worden gesteld. Deze rittenboekjes bevatten 25 genummerde kaarten in twee voud, waarop voor eiken rit af zonderlijk verschillende gegevens behooren te worden ingevuld. Dit invullen dient dadelijk na het beëindigen van iederen rit te ge schieden, zoodat bij controle steeds de voorlaatste rit is inge schreven. Bij nalatigheid stelt men zich aan geheele of gedeelte lijke intrekking van de brandstof toewijzing of van de rijvergun ning bloot. De gebruikers van rittenboek jes, geen ambtenaren zijnde, moe ten de origineelen der ingevulde rittenkaarten maandelijks bij hun aanvragen om motorbrandstof aan den betrokken rijksinspec teur van het verkeer inzenden. De duplicaten blijven in het boekje, hetwelk steeds in de au to aanwezig moet zijn en op ver zoek van den controleerenden j ambtenaar behoort- te worden ge toond. Wanneer tot inzending der kaarten aan de rijksverkeers inspectie wordt overgegaan, dient dit in het rittenboekje te wordenj aangeteekend met vermelding van den datum, zoodat een en ander steeds uit het duplicaat kan blij ken. j De verplichting tot inschrijving van iederen afzonderlijken rit geldt niet voor hen, die in de nor-| male uitoefening van hun beroep ritten binnen de bebouwde kom' eener gemeente of aansluitende bebouwingen moeten uitvoeren. Bedoelde personen kunnen er me de volstaan, de gevraagde opga ven te verstrekken der rondrit. Begeven zij zich echter met hun wagen naar buiten dat gebied ge legen plaatsen, dan geldt deze uitzonderingsbepaling niet en zijn zij aan dezelfde verplichtingen als de overige vergunninghouders ge bonden. Het in deze alinea ver melde is vnl. van toepassing op artsen e.d. De rittenboekjes zijn verkrijg baar gesteld bij de Algemeene Landsdrukkerij. Bestelling kan door den betrokkene op de bruikelijke wijze geschieden bij de postkantoren onder opgave van het formuliernummer 118. Houders van personenwagens, welke voorzien zien van persgas- ol generatorinstallaties, worden er op gewezen, dat het boven staande ook op hen van toepassing is. SCniP MET TARWE GEZONKEN. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is ten gevolge van den mist het schip „Anovo", schipper Boersma, afkomstig uit Wormer- veer, op den berm van den Buren- polder onder Yerseke geloopen en gezonken. Het schip was geladen met 51 ton regeeringstarwe bestemd voor Deventer. De geheele lading tarwe is verloren gegaan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Men heeft getracht het schip te lichten. DE PRIJZEN VAN LEVENS MIDDELEN OPGEDREVEN. Amsterdam, 19 Maart. Een opsporingsambtenaar voor de Prijsbeheersching kwam eenigen tijd geleden een sluikhandel in uien op het spoor, welke tot ge volg had, dat de uiteindelijke winkelprijs op ongeveer drie maal den toegestanen prijs kwam De warmoezenier A. D te Beem ster verkocht deze uien buiten de'veiling om aan den warmoe zenier J. E. te Beemster en bere kende 9 cent per Kg. E. verkocht de partij op zijn beurt weer aan den kleinhandelaar D. K. te Purmerend en berekende 10 ct. K. wist in den grossier d. N- te Amsterdam voor 13 ct. een koo- per te vinden en deze laatste ver kocht de uien voor niet minder dan 25 cent per Kg. aan een kleinhandelaar. De Inspecteur voor de Prijsbe heersching heeft hun stevige boeten opgelegd. A. D. werd be boet met f 300.-, J. E. met f 150.- D. K. met f 75 en d. N. met f 200. OOK OP VEEMARKTEN MOE'< bericht gepubliceerd, waarin werd TEN DE PRIJSVOORSCHRIFTEN WORDEN /NAGELEEFD. Geiten en Konijnen te Pur merend in beslag genomen. Amsterdam, 20 Maart. - Dins dag j.L, de marktdag te Pur merend, hebben een aantal re chercheurs van den Opsporings dienst «voor de Prijsbeheer sching voor Noord Holland een prij zencontrole gehouden op de veemarkt te Purmerend. Dit had tot gevolg, dat voor een do zijn handelaren deze Dinsdag een zwarte dag werd. Over het algemeen werden voor geiten en konijnen prijzen gevraagd, cfie twee of meermalën de toe gestane prijzen bedroegen. Enkele voorbeelden van de prijzen, welke gevraagd werden toonen dit nader aan. Een koopman bood 3 geiten, welke gezamenlijk een waarde hadden te koop aan voor een Vlaam- sche Reus, die hoogstens f 6. mocht kosten werd f 20.- ge vraagd voor een bok werd niet minder dan f 180.- gevraagd een goede melkgeit, welke voor den oorlog f 25.- kostte, werd thans voor f 150.- aangeboden. De rechercheurs grepen on middellijk krachtdadig in. (Een groot aantal geiten en konijnen, welke tegen te hooge prijzen werden aangeboden, zijn in be slag genomen. De konijnen wer den onder toezicht van de poli tie tegen toelaatbare prijzen aan eenige poeliers verkocht de geiten zijn ter beschikking gesteld van den Provincialen {Voedselcommissaris. Tegen de twaalf verdachten werd proces verbaal opgemaakt. Zij zullen zich binnenkort voor den In specteur voor de Prijsbeheer sching moeten verantwoorden. De prijsvoorschrif ten dienen overal nageleefd te worden, dus ook op de markt. De handela ren, -die meenen, dat zij zich daaraan wel| kunnen ontrekken, zullen door schade en schande wijzer moeten worden. medegedeeld, dat o.m. kippen- en eendeneieren, afkomstig van pro ducenten, die geen krachtvoer krijgen toegewezen, buiten de dis tributie vallen en dus zonder bon verkrijgbaar zijn. De Gemachtigde voor de Prij zen vestigt er de aandacht op, dat dit geenszins beteekent, dat deze eieren vrij in prijs zullen zijn. i Ook deze eieren zijn gebonden aan de maximumprijzen en zoowel het verkoopen als het koopen te gen hoogere prijzen is strafbaar. De politieele instanties en het cpsporingscorps van de prijsbe heersching hebben opdracht ge kregen een nauwgezette controle toe te passen en tegen overtredin gen zoowel van verkoopers als koopers ten strengste op te treden. SLACHTOFFERS IN INDIE. Het Roode Kruis zalnaaste familieleden onverwijld inlichten.' Ten einde zooveel mogelijk de' van f 35.- voor f 325.- bestaande ongerustheid weg te nemen, welke blijkt uit den stroom van telefonische en schriftelijke verzoeken om inlichtingen omtrent verwanten in Indië, militairen zoowel als burgers, welke bij de Roode Kruis-bureaux binnenko men, wordt er hierbij de aandacht van betrokkenen op gevestigd, dat ieder bericht omtrent over lijden of vermissing van Neder- Iandsche militairen of burgers in Indië onverwijld door het Roode Kruis aan de naaste familieleden wordt medegedeeld, zooals tot dusver gebruikelijk. Dit geschiedt nimmer telefonisch en evenmin rechtstreeks per post. De ontvangst van een brief van het Roode Kruis behoeft dus nooit aanleiding te zijn voor directe ernstige on gerustheid. I Voorts wordt er met nadruk ot>. gewezen, dat de verlieslijsten, juist op grond van den hierboven' aangegeven gang van zaken niet worden gepubliceerd en evenmin' ter inzage liggen. EEN WANDELENDE WOLBAAL. Voor het vertrek van den trein naar Gronau (Dld.) werden Woensdag op het station te En schede de reizigers als gewoonlijk gevisiteerd. Een man, die er uit zag als Hollands welvaren, trok ce aandacht der kommiezen. Men noodigde hem vriendelijk uit mee te gaan naar een apart vertrek, waar hij aan een nader nader on derzoek werd onderworpen. Daar bij deed men de verrassende ont dekking, dat hij niet minder dan 48 stuks damesondergoed aan had. De man, een ingezetene van Hen gelo, had kans gezien al die da- mes-onderkleeren over elkaar aan te trekken. Hij had ze naar Duitschland willen smokkelen. STEMMEN MET BOONEN EN ERWTEN. Oud gebruik te Zundert wordt in eere gehouden. Dezer dagen heeft de harmonie „Nut en Vermaak" te Zundert haar jaarvergadering gehouden waarbij men nog een heel oud ge bruik in eere heeft gehouden. De stemming tot benoeming van be-J stuursleden geschiedde langs den gewonen schriftelijken weg, doch' de ballotage van nieuwe leden ge-1 beurde op de oude wijze. De stem mers brengen in plaats van een EIEREN ZOEKEN. De Secretaris-Generaal van Land bouw en Visscherij heeft bepaald, dat in het geheele Rijk het zoeken, rapen en vervoeren van eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes is toegestaan van nu tot en met 19 April. Het verkoopen is toegestaan tot 21 April. Het rapen van eieren van zwa nen ganzen, wilden eenden, duikers, watersnippen en goudplevieren is niet toegestaan. COMMISSIE VEE EN VLEESCH, Tot leden van de Commissie van de bedrijfsorganisatie voor vee en leesch zijn benoemd N. S. King- ma te Boxem M. van Berkel Mr. Maasland D. Kaan Nz. 5e Wieringerwaard C. P. Alkemade te Rotterdam, J. M, Makken te Gro ningen, Arn. Leezer te Rotterdan, J. G. Bessem te Rijswijk, J. Jonges te Amsterdam, J ,R. Uittenboogand te Hoofddorp en. B. v.d. Eyk tp Dordrecht. SNEL RECHT VOOR FRAUDULEUZE SLACHTERS. Onlangs heeft de politie in de omgeving van Groot-Schermer ge constateerd, dat een schaap, dat waarschijnlijk frauduleus zou wor den geslacht, werd afgeleverd. Een door controleurs /van den Centra- len Crisis Controle Dienst, in sa menwerking met de politie, inge steld onderzoek had tot resultaat, dat twee beruchte smokkelaars werden aangehoudenzij bleken sinds September vijftig schapen frauduleus te hebben geslacht. Beide verdachten werden in voor- loopige hechtenis gesteld en zijn binnen een week veroordeeld t4t resp. een jaar en een half jartr gevangenisstraf. EIEREN ZONDER BON TEGEN NORMALEN PRIJS. Dezer dagen is in de bladen een Duitschland strijdt voor Europa. Aanvallen bij Kertsj en in Donetsgebied afgeslagen. Luchtactie tegen vesting To broek. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 19 Maart. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Op het schiereiland Kertsj mis lukten nieuwe aanvallen van den vijand, welke met minder kracht dan de vorige dagen werden bn- dernomen. In het Donetsgebied sloegen Duitsche en Roemeen- sche troepen verscheiden hevige aanvallen met zware verliezen voor den vijand af. Eigen tegen aanvallen hadden succes. Ook op andere plaatsen aan het Oos telijke front zijn nog hevige af- weergevechten aan den gang. In Noord-Afrika waren doel treffende aanvallen van Duit sche gevechtsvliegtuigen gericht op militaire installaties van de vesting Tobroek. Het bombardeeren van vlieg velden op Malta, dat dag en nacht is voortgezet, veroorzaak te hevige branden en ontplof fingen. In het gebied van de Middellandsche Zee werden in luchtgevechten 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en 3 op den grond vernield. Luitenant Strelow, vliegtuig commandant van een jachteska- der, schoot gisteren aan het Oostelijke front 7 Sowjetvlieg- tuigen neer. stem een boon of een erwt uit. De boon betekent „ja" en <\e erwt' „neen." Het aantal boonen, dat de voorzitter te tellen had, was heel wat grooter dan het aantal erw ten, zoodat het nieuwe lid was aangenomen. Reeds sedert eeuwen beslist de harmonie op deze wijze over de toetreding van nieuwe leden. Het is bekend, dat er op het Brabantsche platteland vroeger veel op deze wijze werd gestemd, om de eenvoudige reden, dat de stemmers niet schrijven konden. Toch wilde men het liefst geheim blijven en dus verschool men zich achter een boon of een erwt. Voor zoover het bekend is, de Zundertsche harmonie „Nut en Vermaak" de eenige vereeniging die nog op deze wyze stemt. Oost-Java geheel onder Jaftmsche controle. NIEUW ONDERHOUD MET TJAJjtDA. Soerabaja, 19 Maart. (Domei.) Het Oostelijke deel van Java met inbegrip van Soerabaja, is sinds vandaag onder de volledige con trole van de Japansche strijd krachten. De Japansche colonnes, die naar Besoeki waren opgerukt, zijn Maandag Sitoebondo en Dinsdag Bondowoso binnengetrokken. Andere eenheden zijn Banjoe- wangi binnengetrokken, gelegen tegenover straat Bali. Uit een onderhoud met den vroegeren Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, jonkheer mr. dr. A. W. L. Tjardo van Star- kenborgh Stachouwer, met een Japansch journalist blijkt van deze conclusie is door politieke kringen te Tokio met zeer groote belangstelling kennis genomen dat Nederlandsch-Indië door de Engelschen en Amerikanen tegen den wil van het land in tot een strijd tegen Japan is gedwongen. De woordvoerder der regeering haalde vandaag dit onderhoud aan, waarin TJarda tegenover den journalist als zijn meening te kennen gaf, dat het zeker moge lijk geweest zou zijn, het tragische lot van Nederlandsch-Indië af te wenden, wanneer hij voor het uit breken van den oorlog naar eigen goedvinden had kunnen handelen. Hori verklaarde, dat deze ver klaring niets anders was dan een erkenning van het feit, dat zelfs de Gouverneur-Generaal van Ne derlandsch-Indië geen weerstand kon bieden aan den zwaren en voortdurenden druk van Engeland en de Vereenigde Staten, die Ne derlandsch-Indië aan hun aanval op Japan wilden doen deelnemen. Nederlandsch-Indië heeft dus te gen zijn eigen wil een strijd tegen Japan moeten voeren. Voor de capitulatie van Java, zoo zeide Hori voorts, werd Ne derlandsch-Indië door de Engel schen en Amerikanen steeds op nieuw aangespoord om zich tot het uiterete tegen de Japanners Hoofdredacteur Corn. J. Bosker, Wieringen. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Middenmeer. Tel. 23. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30. te verdedigen, daar het het eenige nog overgebleven bolwerk in de Zuidelijke gebieden was. Om dezelfde redenen, zoo zeide Hori, wendt dezelfde Anglo-Ame- rikaansch clique zich thans tot het Australische volk. Voor de Australiërs zouden derhalve onge twijfeld de jongste verklaringen van den vroegeren Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië van het grootste belang kunnen zijn, want hieruit blijkt welk lot ook Australië te wachten staat voor het geval het zich verder voor de hopelooze zaak der geallieerden tegen Japan zou laten gebruiken. De prijzen welke de caféhouder vraagt. Ook op dit gebied treedt de Prijsbeheersching op. Amsterdam, 16 Waart. -- Een algemeene klacht van bezoekers van café's en restaurants is, dat de prijzen in dit soort gelegen heden zoo aaiTmerkelijk zijn ge stegen, of - wat op het zelfde neerkomt de prijs nog wel de oude is gebleven maar hetgeen men er voor krijgt zoo veel min der is geworden. Nu zijn inderdaad de prijzen met toestemming van de Over heid iets gestegen. Met name is de prijs van den borrel in be paalde gevallen 5 cent hooger ge worden dan de „9 Mei prijs" was. Op de prijzen van slaatjes, nagerechten, croquetten, brood jes en dergelijke, z.g. kleine eet waren, is een prijsverhooging van 5 pCt. gemiddeld toegestaan, wel ke naar boven-mag worden afge rond. Terwiil voor de restaurants prijzen zijn vastgesteld ook wat de dranken betreft. Deze prijzen dienen op duide lijke prijslijsten vermeld te zijn, zoodat iedere bezoeker op de hoogte is van den prijs, welke hem berekend wordt. Hieraan ontbreekt nog veel. In verscheidene restaurants zijn de prijslijsten wel overeenkomstig de juiste prijzen, doch worden bij de afrekening geheel andere prij zen genoemd in andere gele genheden gebeurt de prijsopdrij ving meer openlijk. Daar ver meldt de prijslijst - indien deze tenminste aanwezig is - reeds een te hoogen prijs. Ook op dit gebied treedt de Prijsbeheersching thans contro leerend op. De caféhouder H. W. te Amersfoort en de caféhouder T. R. te Haarlem hadden res pectievelijk een kop koffie welke voor den oorlog 10 cent kostte voor 20 cent en een glas Bols voor 50 cent verkocht. Zij zijn door den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Amsterdam beboet met f 20.- en f 10.- HANDEL IN ONGEMERKT RUNDVEE VERBODEN. Het heden verschenen voedsel voorzieningsblad bevat een veror dening van de Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch, waarbij het verhandelen van ongemerkt rund vee wordt verboden. Met het re- gistratiebesluit 1942 handel in rundvee, dat in hetzelfde num mer is opgenomen, vormt deze ver ordening een sluitend geheel, waardoor het verrichten van frau duleuze handelingen met rundvee zeer zal worden bemoeilijkt. De verordening treedt 20 Maart in werkinghet Registratiebesluit 1942 handel in rundvee is met in gang van 1 Maart in werking ge treden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1