WIERINGER COURANT van 1909 11e JAARGANG ZATERDAG 28 MAART 1942 No. 29 WAARIN ^GENOMEN OPEN VENSTERS. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Onze innerlijke waarde is onze hoogste bezetting. Het is dus onze plicht die steeds te vermeerderen, Opvoeding en verstand leeren niet alle regels der beleefdheid, ook het hart moet medewerken. Stelt de vensters van uw hart open voor alles wat goed en lief' lijk is. Nog vinden we des morgens een wit ijzig dons over het aardrijk verspreidnog duiken we maar al te graag in onze jaskragen, als de koude Noordooster in ons ge laat blaasten toch weerhoudt dit alles de huisvrouw niet, om met de schoonmaak te beginnen. Waarom zou zij wachten? De sneeuwklokjes zijn ondanks de harde aardkost doorgebroken en prijken met hun witte kelken als voorboden van het nieuwe leven in de natuur de leeuwerik zingt haar lentelied,waarom zou de huisvrouw wachten als plant en dier aankondigen, dat de len tetijd gekomen is. En de vensters worden openge zet, wijd open, opdat zonnestralen en frissche lucht zonder tegen stand kunnen binnen dringen. Tot in de verste hoeken van het huis, onder en boven, wordt stof en spinrag weggebezemd en weg- gedweild, want de schoonmaak moet grondig zijn. Dit is een oud- hollandsche deugd, die ieder voor jaar wederkeert en waaraan geen huisvrouw zich zal onttrekken. De vensters open Men weet dat de binnendringende zonnestra len verkwikkend en gezond zijn, ook voor het lichaam. Er is nog een woning, waar de vensters moe ten worden opengezet, dat is het hart waarvoor het noodig is, dat reiniging plaats heeft en de stra len van het Eeuwige licht kun nen binnendringen. Stipt op tijd houdt de huisvrouw haar groote woning-schoonmaak. Laten wij ook de tijd niet voorbij laten gaan, om de reiniging van ons eigen ..ik" te vervolmaken, dat wij Gods licht in ons laten schijnen en daardoor Zijn roepstem hooren. In onze stilte en in ons gebed, maar ook in de dagelij ksche din gen wil God tot een ieder van ons spreken, als wij de vensters van ons hart openzetten en wij wil len luisteren en zijn dienstknech ten willen zijn. Zijn Geest zal dan door ons heen kunnen wer ken in deze wereld, die het zoo noodig heeft. C. J. B. Duitschland strijdt voor Europa Verbitterde gevechten in Donetsgebied. Sowjet-aanvallen strandden op hardnekkigen tegenstand van Duitsche en Roe- meensche troepen. - Bij aan houdend dooiweer werden ook elders in het Oosten aan vallen afgeslagen. Torpedojager vernield. Uit het Hoofdkwartier van den Fuhrer, 26 Maart. D.N.B. Het opper bevel van de Duitsche weermacht maakjl bekend Op het schiereiland Kertsj werden vrij zwakke vijandelijke aanvallen afgeslagen, ln het Donelsgebied strandden aan vallen van den vijand, die ten dee- le door vechtwagens werden ge steund, in verbitterde gevechten van man tegen man op hardnekki gen tegenstand van Duitsche en Roemeensche troepen. In verscheidene sectoren van de rest van het Oostelijke front werden bij aanhoudend dooiweer vijandelij ke aanvallen in voor een deel ver bitterde gevechten eveneens afgesla gen. Plaatselijke aanvalsacries ver liepen met succes. Op 24 Maart bombardeerden ge vechtsvliegtuigen in een haven aan de Kaukasische kust een koopvaar dijschip van gemiddelde grootte in brand. Een Duitsche duikboot bracht ten Oosten van Solloem 'n torpedoboot- jager en een stoomschip van 5000 brt., die deel uitmaakten van een krachtig beschermd Britsch con- vooi, tot zinken. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len met goede uitwerking de haven van La Valetta op Malta aan. Voor de baai Marsa Scicroco kreeg een Britsch (patrouillevaartuig een bomtreffer. Nachtelijke aanvallen der lucht macht met bommen van zwaar kali ber op het havengebied van Dover en voor de oorlogvoering belangrijke dcelen in deze stad veroorzaakten groote schade. Een gevechtsvlieg tuig, dat op verkenning was, heeft overdag boven de Zuid-Oostkust van Engeland een Britsch jachtvlieg tuig neergehaald. De vijand wierp in den afgeloo- pen nacht brisant- en brandbommen op verscheidene plaatsen In West- Duitschland. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewon den. Storingsvluchten van enkele vijandelijke vliegtuigen voerden tot in het Zuiden van het Duitsche Rijk. Nachtjagers en luchtdoelgeschut scho ten 8 der aanvallende bommenwer pers neer. Hierbij behaalde de eer ste luitenant Becker zijn 15e en 16e nachtelijke overwinning. Kapitein Ikhefeld schoot op 24 Maart zijn 70en tot 74en tegenstan der in luchtgevechten neer. KOKMEEUW, ZILVERMEEUW EN MANTELMEEUW BESCHERMD. Voor rapen van eieren dezer vogels vergunning noodig. De kokmeeuw, de zilvermeeuw en de mantelmeeuw zullen gedu rende het tijdvak van 1 April tot 1 Augustus in het geheele land beschermd zijn. Het gevolg hiervan is, dat in tegenstelling met het vorige jaar, toen voor het zoeken, rapen en in het veld vervoeren van de eie ren van deze soorten in de kust provinciën slechts een schriftelijke toestemming van den eigenaar of gebruiker van den grond, waarop de kolonie zich bevond, noodig was, gedurende het broedseizocn 1942 deze eieren slechts mogen geraapt worden door personen, die in het bezit zijn gesteld van een vogelvergunning tot het (geduren de het tijdvak van 1 April tot 15 Juni) zoeken, rapen, etc. van èi- eren van kokmeeuwen en/of zil vermeeuwen. Deze vogelvergunningen kunnen aan te goeder naam en faam be kend staande personen, die de eieren van genoemde meeuwen weten te onderschelden van die van andere vogels, worden ver leend vanwege het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. BINNENL. NIEUWS. Prijs van sinaasappelen vastgesteld. Nu voor de sinaasappelen, waar van weer een beperkte hoeveelheid is aangevoerd, een bon is aangewe zen, vestigt de gemachtigde voor de prijzen er de aandacht op, dat de prijs van deze vruchten op grond van het prijsvormingsbesluit 1941 is vastgesteld op 80 cent per Kg. Bij verkoop per stuk moet afronding naar beneden worden toegepast. FEEST IN DE BUNKERS. Niettegenstaande ijzige koude c-n sneeuwstormen, stormloopen van den vijand, en gevaarlijke verkenningsacties, is het van tijd tot tijd feest in de bunkers aan het Oostelijke front. Want feest dagen zijn het als de post uit het vaderland aankomt, als honderden pakketten, waaronder vele ver- jaarspakketten, bestemd voor on ze vrijwilligers, worden uitgelaten. Landgenooten, zorgt er voor, dat er vele van zulke feestdagen zijn, dat er vele pakketten kunnen worden verzonden. Stort een flink bedrag in het verzorgingsfonds Vrijwilligerslegioen „Nederland" te 's-Gravenhage. Het gironum mer is 432100. DE VERHOOGING VAN DE f LUISTERBIJDRAGE. Over de verhooging van de luisterbijdrage deelt het Staats bedrijf der P.T.T. mede Houders van een eigen ont vangtoestel betalen over 1942 van Mei tot en met December 25 cents meer per maand. De radio-zegel waarmede de luister vergunning zal dus 1 Mei a.s. van 75 cents op een gulden worden ge bracht. Aangeslotenen op de rijksradio- distributie betalen de luisterbij drage tegelijk met de contributie, de prijs van het abonnement op de distributie zal met ingang van 1 Mei echter evenveel worden ver laagd als de luisterbijdrage is verhoogd, zoodat de aangeslotenen op de Rijksradiodistibutie evenveel blijven betalen. De invoering op 1 Mei brengt eenige verplichtingen mee voor houders van eigen ontvangtoestel len, die op hun nieuwe luisterver gunning reeds meer dan vier ze gels hebben geplakt. Verder voor hen, die een half, dan wel het geheele jaar reeds over de giro hebben vooruitbetaald en tenslot te voor hen, die een opdracht aan den postchèque- en girodienst hebben verstrekt tot automatische overschrijving. Over al deze pun ten zal nog nader worden bericht. Wie reeds f 9.betaalde, bijv. per giro, kan er f 2.bijgireeren, daar dit jaar de totale bijdrage dus f 11.is. Ten slotte wordt er op gewezen, dat overgang van een eigen ont vangtoestel naar de rijksradiodis- tributie in verband met de schaarschte van materiaal in vele gevallen alleen mogelijk zal zijn, indien de geleiding van een vroe gere aansluiting op de distributie nog in het desbetreffende perceel aanwezig is. Er zal evenwel naar worden gesreefd om met het voor- handene materiaal zooveel moge lijk nieuwe aansluitingen tot stand te brengen. BARRE WINTER WAS FUNEST VOOR DE IMKERS Vele bijenvolken omgekomen. Men schrijft uit Barneveld De harde winter heeft op verschillen de wijze zijn sporen nagelaten. Ook de imkers zijn er door ge troffen. Heele bijenvolken zijn blijkens het dezer dagen door de imkers ingestelde onderzoek, op de Veluwe ten gevolge van de koude en ook door voedselgebrek, omgekomen. De bange verwach ting van de imkers in het afgeloo- pen najaar, dat de te late suiker levering wel eens ruïneuze gevol gen zou kunnen hebben, is be waarheid geworden. Veel bij een volken hebben hun wintervoorraad niet meer tijdig kunnen opnemen, zoodat mede door de geringe ho- ningopbrengst van het vorige sei zoen, hongersnood het gevolg moest zijn. Er zijn imkers, die ver scheidene korven doode bijen heb ben, andere korven zijn voor meer dan de helft verminderd. Samen vattende kan gezegd worden dat een groot deel van de bijenvolken op de Veluwe is omgekomen. Op het oogenblik zien de im kers reikhalzend uit naar de toe wijzing van de bijensuiker, welke in dit voorjaar zal geschieden. Zoodoende zal men de bijen, die den langen winter en het voedsel gebrek hebben doorstaan, nog kunnen redden. Alle Zangverenigingen in Nederland in één bond opgenomen. De president van de Nederlandsche Cultuurkamer en de commissie voor niet-commercieele verenigingen en stichtingen maken bekend, dat krach tens een door laatstgenoemde op grond van artikel 1 eerste lid der verordening no. 41-1941 genomen besluit, alle zangverenigingen in Nederland met ingang van 15 Maart 1942 worden geacht te zijn aange sloten bij den Nederlandschen Bond van Zangvereenigingen, waardoor zij automatisch zijn opgenomen in de groep volksmuziek van het muziek gilde der Nederlandsche Cultuur kamer. Verenigingen, welke zijn aange sloten bij bovengenoemden Neder landschen Bond van Dilettantenorkes ten, behoeven zich niet nader bij de Nederlandsche Cultuurkamer aan te melden. PROVINCIAAL NIEUWS. LANDBOUW. Inname Blauwmaanzaad en Geelmosteidzaad. De Provinciale Inkoop Centrale van Akkerbouwproducten voor Noord Holland maakt bekend, dat ook de producten Blauwmaanzaad en Geel- moslerdzaad oogst 1941 zullen wor den ingenomen. De inname prijzen voor deze pro ducten werden als volgt vastgesteld Blauw maanzaad f 34.50 per 100 Kg Geelmosterdzaad f 20.50 p. 100 Kg. Bovenstaande prijzen gelden voor de gemiddelde kwaliteit of B.-klasse Scheuren van grasland. De Prductie-Commissaris voor de Provincie Noord Holland maakt be kend, dal zij, die niet vóór 10 April a.s. hun grasland kunnen scheuren wegens gebrek aan paardenkracht, zich onder opgave van naam, adres organisatienummer en oppervlakte te scheuren grasland vóór 1 April '42 kunnen opgeven aan het Bureau van de Landbouw-Crisis-Organisatie Landbouwhuis te Alkmaar. Getracht zal worden met beschik baarstelling van tractors, voorzien van generatoren, zooveel mogelijk belanghebbenden van dienst te zijn bij het scheuren van hun grasland. GEMEENTE WIERINGEN. DEN OEVER. VERGADERING KLEUTERSCHOOL Donderdagavand vergaderde de Vereen. Kleuterschool „Oost-Wierin gen" bij den hr. Jurrie Lont, onder voorzitterschap van den heer Stee man, die in zijn openingwoord zijn teleurstelling uitsprak voor de zeer geringe opkomst. Uit de verschillende verslagen viel een opgewekte toon waar te nemen. Was het jaar 1941 begonnen met een nadeelig saldo, het eindigde met een saldo van f 104.22, niet tegenstaande vele uitgaven waren veroorloofd voor verbeteringen en aanschaffen leermiddelen. Ook de larisen der helpsters konden in de loop van het jaar worden herzien en een weinig, als is het nog niet voldoende, verhoogd worden. Het aantal leden was geklommen tot 90. Het verslag van de controlecom missie bij monde van den heer Bok, luidde, dat boeken en bescheiden waren gecontroleerd en in goede orde bevonden. Herkozen als bestuurleden de hee ren Steeman als voorzitter en Dijk stra als Penningm., terwijl dhr. M. Bosker gekozen wordt in de plaats van dhr. J. Kat, die in den loop van 1941 wegens vertrek heeft bedankt. Voor de viering herdenking vijfja rig bestaan, omstreeks begin Juni, zullen de heeren Steeman en Bos ker een plan opmaken dat naar wij vertrouwen, zeker goed zal slagen. Voorts werden uitgeloot de vol gende aandeelen. No. 56, 106, 114, 129, 132. Terwijl op verzoek van den heer Bosker no. 354 ook werd uitgetrok ken en meteen als gift werd geschon ken. Hulde Wie volgt dit goede voorbeeld Ieder wordt verzocht aan het vol gende goede aandacht te besteden De uitgelote aandeelen kunnen worden ingewisseld tot en met 30 April 1942 bij de Peningm. G, Dijk stra, Den Oever. Nadien zijn zij vervallen. POLITIE: Verlpren een sleu telbos en een grijze heeren handschoen. Inl. bij den Gem.-Bode. ZAAL YVIRON DEN OEVER. Met de a.s. Paaschdagen valt er voor het Wieringer pubhek weer volop te genieten. In zaal Wiron wordt belde Paaschdagen opgevoerd de pracht Revue „Nu zul je het hebben," door het be kende Amsterdamsche Gezelschap ..De Vofceros Kluchtspelers" met de zeer gevierde humorist Max van Laarhoven. Dit zegt alles. Voor de kinderen beide Paasch dagen een mooi kinderprogrammr. met Flip en Flap. De belevenissen van 2 Amsterdamsche straatjon gens die de dolste avonturen be leven. Zie adv. in dit no FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN Zaterdag en Zondagavond en Zon Jagmiddag 3 uur de film .- MEISJESPENSIONAAT De rolprent brengt ons de geschie Jenis van een Meisjespensionaat. Op advies van den lijfarts ,-an den Koning, wordt Prinses Jagmar in het pensionaat opgeno- .nen en zij heeft daardoor veel om gang met meisjes van haar leeftijd. Niemand maakt er ophef van, dat een echte Prinses in het Meisjes pensionaat is gekomen. De Prinses uoet zelf uitpakken, opruimen en de .afel dekken. Dat gaat natuurlijk niet -rg gemakkelijk en bovendien maakt -en der leeraaren stekelige opmer kingen over haar onhandigheid. De kibbelparlijeen tusschen Dag- nar en Dr. Rupli houden maar niet op, ofschoon Dagmar al haar i best .loet het hem naar den zin te maken. Hoewel ze wel wat handiger is geworden, heeft hij nog steeds wat op haar aan te merken. Hoe toch nog alles ten slotte ten goede afloopt, vertelt ons op onder noudende wijze de rolprent. SUCCES-NIEUWS Het programma voor Zondag a.s. is als volgt Succes I Hollandia I. Aanvang 2 uur. De opstelling is P. Posthumus Jn. Lont J. Idema J. de Vries, Th. Rijkers, L. Mon- tulet. D. Hartman, G. de Loos, Alb. Schmitt, C. Lont, H. Edens. Res. H. Lont. Z.A.P. I Succes II. Vertrek per fiets 12.45 vanaf 't Hoekje. De opstelling A. Mast S. Rump, J. de Kreijger P. Bakker, R. Cloots. Jb. Kuiper P. Metselaar, H. Boutshoorn, A. d. Hollander. Jo. Kemna. P. Lont. Res. Jb. v. Roo. Succes III Petten n. Aanvang 12 uur. T. Tichelaar J. Hakfweegt G. Bergsma Jb. Siegers, E. Bos, H. Bos H. v. Klinken, L. Bugel, S. Slik ker, A. de Vries, Jn. de Jong. Res. Jb. Visser, A. Bugel. W.-waard A—Succes A. Vertrek 9 uur pe fiets vanaf 't Hoekje. W. de Bie E Lont R. Steigstra J. Heiermans, P. Wigbout P. de Haan. H. Hollander C. Rotgans H. Goor, J. Metselaar. M. Zwanink Res. H. Doesburg, C. Wiegman. Zooals uit bovenstaande samen stelling der elftallen blijkt zal de voetbal ook op het Succesterrein weer aan het rollen worden ge bracht. Succes I ontvangt Hollan dia I. een oude bekende, die over een prima elftal beschikt en waar niet gemakkelijk van zal worden gewonnen, doch na een lange on vrijwillige rustperiode valt er van de uitslag weinig te voorspellen, daar dit aan spel wel eenigszins afbreuk zal hebben gedaan. Wilt gij dus weer van het voetbalspel genieten sportliefhebbers, dan Zondag naar het Succesterrein. NIEMAND IN DIENST NEMEN ZONDER VERGUNNING. Besluit betreffende arbei ders beneden den leeftijd van veertig jaren. Het Verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen-gene raal van de Departementen van Sociale Zaken en van Justitie betref fende de aanstelling en tewerkstel ling van werknemers. Dit besluit luidt als volgt Artikel 1. De hoofden van parti culiere en openbare bedrijven en besturen, alsmede degenen, die een rij beroep uitoefenen, behoeven toestemming alvorens zij werknemers beneden den leeftijd van veertig ja- ten aanstellen of te werk stellen. Het bepaalde bij het eerste lid vindt >een toepassing, indien het werkne ners betreft, die 1. door een Gewes telïjk Arbeidsbureau zijn toegewe- sen of 2. in den landbouw, den mijn bouw, de zee- en binnenscheepvaart, de zee- en binnenvisscherij, de huis houding of op het gebied der gezond heidszorg zullen worden aangesteld )f te werk gesteld. Artikel 2, Het verzoek om toe stemming, als bedoeld in artikel 1, -noet in tweevoud aan den leider van het voor de plaats der werk zaamheden bevoegde gewestelijke ar beidsbureau worden gericht. Het ver zoek dient met redenen te zijn om kleed. Het dient gegevens te bevat ten betreffende het aantal en de ca tegorie der werknemers, die zullen worden aangesteld of te werk gesteld Op hel verzoek wordt schriftelijk en in hoogste ressort beschikt. Artikel 3. Hij die 1. de in het eerste lid van artikel 1 bedoelde handelingen zonder toestemming verricht, 2. het overeenkomstig arti kel 2 in te dienen verzoek niet tij dig, onvolledig of onjuist indient, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden en me: geldboete van ten hoogste drie dui zend gulden of met een dezer straffen. TUINMAN VERGREEP ZICH AAN NALATENSCHAP VAN PATROON. In een ziekenhuis te Laren N.H. is eenige maanden geleden over leden een bejaard ingezetene van Blaricum, die een landhuis be woonde aan den Noolscheweg al daar. De man, die geheel alleen dit huis bewoonde, had een huis houdster en een tuinman uit La ren. Na het overlijden van den villabewoner bleek uit het testa ment, dat de tuinman uit Laren het landhuis had geërfd, benevens een belangrijke som geld. terwijl de huishoudster uit de nalaten schap eveneens een aanzienlijk bedrag in geld werd toegewezen. Daarnaast, zoo bleek uit de stuk ken, zou ieder nog een bedrag van 30.000 gld, alsmede een groote waarde in effecten ontvangen. Bij de tenuitvoerlegging van het tes tament bleek evenwel, dat deze laatste wilsbeschikking van den villabewoner niet in vervulling kon gaan. aangezien deze waarde papieren alsmede de financiën niet meer aanwezig waren. De huishoudster kreeg evenwel arg waan en door haar bemiddeling werd de Larensche politie er in gemoeid. Toen kwam uit een kas boek van den tegenwoordigen ei genaar van de villa, die het land huis van den tuinman inmiddels had gekocht, vast te staan, dat deze geldmiddelen aanwezig waren geweest bij het overlijden van den bejaarden Biaricummer. Toen de politie hem in verhoor nam bekende de tuinman direct na het overlijden van den villabe woner uit diens brandkast tot een waarde van 16.000 gld. in effecten en tot een bedrag in baar geld van ruim 56.000 gld. te. hebben ontvreemd. Bij een verder onder zoek te zijnen huize zijn zoowel de effecten als het geld terugge vonden. De man wordt heden voor den officier van Justitie te Am sterdam geleid. HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer."^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wielingen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wielingen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1