11e JAARGANG ZATERDAG 4 APRIL 1942 No. 31 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. door te halen of het door ^-n ander nummer te vervangen. Zulks is evenmin aan den brandstoffenleverancier toege staan. Uitsluitend de plaatselij ke distributiedienst is bevoegd een codenummer te veranderen.' Bij overtreding van bovenstaan, de verbod is men strafbaar. DE KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Ter uitvoering van het besluit op de Kamers van Koophandel en Fabrieken heeft de secretaris-ge neraal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart bepaald, dat er in elke provincie een Kamer is, welker gebied sa menvalt met dat van de provincie. De Kamer voor Noordholland zal haar zetel hebben te Amsterdam. Iedere Kamer zal één of meer plaatselijke kantoren hebben. In onze provincie zullen deze geves tigd worden te Alkmaar, Haar lem, Hilversum, Hoorn en Zaan dam. TER OVERDENKING. PASCHEN. ALLES ONTWAAKT TEN LEVEN. Na de schijnbare ondergang in de grimmige wintermaanden zal de lenteheerlijkheid in de natuur alles doen ontwaken en in aan grijpende lieflijkheid doen prijken. In den harden tijd heeft zoo ook het vertrouwen op een betere toe komst, de hoop en 't geloof, be moedigend en vertroostend de menschen vergezeld. Als de koude ons huiveren deed, fluisterden zij van zoeler dagen als de druk der omstandigheden zwaar op ons rustte was daar 't Geloof dat na lijden „verblijden" komt en Hij alles goed zal maken. Zoo waak ten hoop en geloof tegen de ver killing van 'ons gemoed. THANS LUIDEN DE PAASCHKLOKKEN. Voor hen die het verstaan willen vertellen zij dat 't leven voor de mensch bij 't graf niet eindigd, doch dat in den lijdenden en ver worpen Christus God de wereld haar zelf heeft ontdekt en Zijn Vaderhand heeft geopenbaard dat beteekent voor ons, als in Christus geloovende, dat wij kruis dragers moeten zijn, Hem volgen. In het aangezicht van den dood beteekent dit, dat wij het eigen dom zijn van Hem, die er gloriee- ïend door kwam en zooveel over hield, dat Hij ons voor eeuwig ge lukkig kan maken. Dat moge voor ons allen ook dit jaar weer de Paaschboodschap zijn. C. J. B. Gods Engel komt Een stralen gloed Omschijnt de rotsspelonk Het aardrijk beeft, dat Jezus bloed Het bloed der Onschuld dronk De grafsteen wijkt voor Hemelkracht De bleeke wachters vliên. Daar rijst hij, uit der dooden nacht Die geen verderf zou' zien Hij toeft de Zijnen, ongezien, Nabij de Doodsspelonken Daar zal hij ons het Leven biên 't Is ons, in Hem, geschonken. Moog' de aardbol wentlen uit zijn baan Die hem volgt, zal niet dwalen Moge aller zonnen glans vergaan; Ons Licht zal eeuwig stralen acties wederom zware verliezen. Zware artillerie nam installa ties, die van belang zijn voor de oorlogvoering, in de voorsteden van Leningrad met waargenomen uitwerking onder vuur. De bolsjewistische luchtmacht verloor gisteren in luchtgevech ten en door vernietiging op den beganen grond 45 vliegtuigen. In Noord-Afrika werden vlieg velden en tentenkampen in de Marmarica, alsmede de woestijn spoorweg en Britsche autocolon nes in het Egyptische kustgebied met succes gebombardeerd. Aanvallen in opeenvolgende golven van sterke formaties ge- vechts- en jachtvliegtuigen wer den overdag en des nachts onder nomen op militaire doelen van het eiland Malta. Voltreffers in vliegtuigloodsen, onderkomens en tusschen geparkeerde vliegtui gen veroorzaakten felle branden en ontploffingen., Luchtafweer- batterijen werden buiten gevecht gesteld. In de haven van La Va- letta kregen duikbooten en torpe aojagers voltreffers. In luchtge vechten werden 3 Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Italiaansche bommenwerpers vielen met goede resultaten de Britsche vesting Gibraltar aan. Storingsaanvallen van Britsche bommenwerpers waren in den af- geloopen nacht op het Westelijke Rijksgebied gericht. De burgerbe volking leed eenige verliezen. De economische schade is gering. Nachtjagers en afweergeschut schoten 11 der aanvallende bom menwerpers neer. De strijd tegen de ravitaillee- ringsscheepvaart van Groot-Brit- tannië en de V.S. leverde in Maart groote successen op. Mari ne en luchtmacht brachten 105 vijandelijke koopvaardijschepen van tezamen 646.900 brt. tot zin ken. Hiervan zijn door Duitsche duikbooten tot zinken gebracht 91 schepen van tezamen 584.900 brt. Bovendien werden nog 39 koopvaardijschepen van den vij and door torpedo- of bomtref- fers beschadigd. BINNENL. NIEUWS. Duitschland strijdt voor Europa. in Maart werden 105 koop vaarders met 646.900 b.r.t. vernield. Bij vliegtuigaanvallen op Malta werden onderzeeërs en torpojagers in de haven van La Valetta ge troffen. Sowjet-luchtinacht verloor gisteren 45 vliegtuigen. ZWARE VERLIEZEN VOOR SOWJET-TROEPEN. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 2 April. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede In het Oosten leed de vijand bij zijn aanvallen, die in verscheide ne sectoren van het front voort duren, evenals bij eigen aanvals- 031 VASTE BRANDSTOFFEN TE KRIJGEN. Overlegging van stam-, identiteits- of inschrijvingskaarten. De secretaris-generaal van Han del, Nijverheid en Scheepvaart heeft bepaald, dat leveranciers van vaste brandstoffen bij iedere aflevering overlegging van de distributiestamkaart „hoofd", identiteitskaart of inschrijvings- kaart moeten eischen. De brand- stoffenleveranciers zijn verplicht aflevering te weigeren, indien op de getoonde kaart hun codenum mer niet vermeld is. Overlegging van de distributie stamkaart, identiteitskaart of in- schrijvingskaart behoeft niet te worden gevraagd bij levering van gascokes rechtstreeks door een gasfabriek. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat het ver boden is, zelf een op de distri butiestamkaart, identiteitskaart of inschrij vingskaart geplaatst codenummer te wijzigen, het LOOP DER BEVOLKING. op initiatief en met medewerking i Ingekomen personen H. Bos van de Herv. Zusterkring. vin Emmen C. M. Vlek van Am-! Drukte in de Volkstuintjes, sterdam N. Jager van Wieringer- Thans is dan zoover de zon meer; A. M. de Zwart van Den doorgebroken, dat de grond wordt GEMEENTE WIERINGEN. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Wieringen brengt onder de aandacht van de burgerij, dat het aanbrengen van voor de duitse weermacht en de duitse leiders beledigende op schriften op straten, schuttingen, muren, hekken, e.d., hoogst ern stige overtredingen zijn waartegen met de zwaarst denkbare straffen kan worden opgetreden. Men onthoude zich van deze daden Wieringen, 2 April 1942. De Burgemeester van Wieringen, L. C. KOLFF. ERNSTIGE WAARSCHUWING. Het heeft de aandacht van de Duitse autoriteiten getrokken dat de versterkingswerken op de dijk aan de Noordkant van Wieringen door burgers en vermoedelijk ook door kinderen, ernstig worden ver ontreinigd, terwijl de beschadi gingen aan deze werken steeds groter omvang aannemen. Met nadruk wil ik er op wijzen, dat dit zéér onverantwoordelijke handelingen zijn, die ernstige ge volgen met zich kunnen brengen en ik waarschuw de bevolking daarmede niet voort te gaan. Bij herhaling zal, afgezien vair verdere strafmaatregelen, de toe gang tot de dijk, ook aan vissers, moeten worden ontzegd. Ouders, waarschuwt Uw kinde ren zich van sabotagedaden te onthouden. Wieringen, 2 April 1942. De Burgemeester van Wieringen, L. C. KOLFF. BURGERLIJKE STAND vanaf 21 Maart t.m. 2 April 1942. GeborenReinder, z.v. R. de Vries en van M. KnorrenElse Jeannette, d.v. G. Omis en van J. E. Bakker Hendrik, z.v. E. Tuin en van J. LapJohannes Jan, z.v. N. J. Schreur en van A. M. de Vries. OndertrouwdJ. Terpstra en J. van Zweeden. Getrouwd Geene. Overleden Evert Bais, oud ne gen en zestig jaar, echtg. van Maartje Duijnker Geertje Wit. oud 45 jaar, echtg. van S. Lont. De W.A. dient en offert. Zooals we in ons vorig nummer hebben vermeld wordt in het gebouw „De Schouw", Heerengracht 56, Den Haag, een tentoonstel ling gehouden, die een overzicht geeft van de ontwikkeling van de heerban der W.A. Het geheel wordt beheerscht door een groot tableau, voorstel lende de W.A. in de eerste dagen door een Haagsche volksbuurt trekkend, en waarvan we hiernaast een af beelding geven. De tentoonstelling is t.e,.m. 2e Paaschdag te bezichtigen. Helder T. van Heerwaarden van Ermelo W. E. Veenstra van Den Haag Joh. Luikens en gezin van Hengelo Jb. Meurs en gezin van AmsterdamF. M. A. Schoonen van WieringermeerA. N. de Waard van SliedrechtM. J. H. Alwin van Amsterdam P. A. Fleu ren van VughtJoh. Geus en ge zin van Den HelderJ. Visser en gezin van FerwerderadeelS. Bakker van Hem, Oldephaert ca F. C. Yong van Amsterdam J. Woortman van Wieringermeer; S. K. Minnes van Den HaagC. Wuis van Anna Paulowna G. Kool van Wissenkerke G. Visser van Den HelderC. de Graaf en gezin van Den Helder G. Lan- dolt van Leeuwarden G. Roer domp van Den HelderH. F. 't Hart en echtg. van Rotterdam F. Metselaar van Den Helder. Vertrokken personen R. Pol en' gezin naar Den Helder W. Mei netten naar Odoorn A. v. d. Wou- de naar Wieringermeer J. H. Schreuders naar Zandvoort Vliegenthart naar RotterdamJ. Hooiveld en echtgenoote naar DordrechtA. Roelands naar Ber gen op Zoom M. E. van Savoijen naar Zijpe G. van Dorssen naar RotterdamP. Rolleman naar Emmen W. F. Weeseman en gez. naar Warffum F. Kuik en kin- deren naar OosterhoutH. Kiefte en echtgenoote naar Den Helder J. Kuik en gezin naar Stad Vol- lenhove Wed. P. Kingma en kin deren naar BarsingerhornK. Heijm naar AmsterdamH. Grijpma naar BarradeelA. Jagtenberg naar WamelKI. Sloots naar Onstwedde J. Meurs en echtgenoote naar Amsterdam. ONDERWIJZEND PERSONEEL. Naar de vacante plaats van on derwijzer aan de O. L. School te Oosterland in deze gemeente heb ben niet minder dan 71 personen gesolliciteerd. VERKEER. De autobussen van de diensten i der N.V. WACO, die, aanvankelijk gedwongen door den zwaren sneeuwval, later op verzoek van het gemeentebestuur, met het oog- op de te verwachten opdooi, den laatsten tijd over den betonweg reden, zullen met ingang van Maandag 6 April as. weer de oude route dus de oude hoofdweg over Wieringen volgen. 3IEJ. SMIT VERTREKT. Naar wij vernemen zal Mej. A. D. G. Smit, gemeente-vroedvrouw alhier, wegens benoeming te Den Helder, deze gemeente gaan ver laten. Mej. Smit is sedert April 1936 in Wieringen werkzaam heeft zich in deze gemeente veel vrienden verworven. Bij de tienten was Mej. Smit door haar vriendelijk en voorkomend optre den zeer gezien en zij stond als een kundig verloskundige bekend. On gaarne ziet men deze algemeen geacht figuur vertrekken. ZAAL WIRON DEN OEVER. Voor de beide Paaschdagen zul len aan de revue „Nu zul je 't heb ben" onder meer nog medewerken het Vocaal Humoristisch Ensem ble „De Vagebonden", onder lei ding van Jan Overhuys te Am sterdam, voorheen directeur van Het Opera gezelschap van het Rembrandt theater te Amsterdam. Als leeraar was Jan Overhuys ook verbonden aan het Avro en Vara- koor te Hilversum. Dat dus de re vue onder zijn leiding iets bijzon ders belooft te worden, spreekt reeds voor zichzelf. Voorts is bo vendien de medewerking nog ver zekerd van Albertini, de vermaar de clown humorist-buikspreker goochelaar, zoodat het zeer zeker de moeite waard zal zijn een der voorstellingen te bezoeken. HERV. KERK. Op Maandag 11 Mei zal Ds. G. Westmfj se van Rotterdam hier weder een avonddienst leiden. Onderwerp „Het masker voor 't gelaat der toekomst", Wederom verwarmd en men met zaaien kan beginnen. Allerwege ziet men dan ook spitten en zaaien naar hartelust. NAAISCHOOL. Nu de zon eindelijk is gekomen, kan de naaischool ook en nu voor heropend worden. a.s. Vrijdag om 2 uur gaat de cursus dus verder. Nieuwe leerlingen zijn van har te welkom. Het adres isR.K. Vereni gingsgebouw Kerkhofsteeg. De lessen worden gegeven door een uiterst bekwame Zuster uit Anna Paulowna. V. C. J. B. Vrijdag 10 April 's avonds 8 uur V. C. J. B. te Hippolytushoef. DOOPSGEZ. GEMEENTE. Biblotheek. Heden Zaterdagav. van 56 uur gelegenheid tot te rugbrengen van boeken. Daarna bibliotheek gesloten. Predikbeurten Docpsgez. Gem. Tijdens de kerkdienst le Paasch dag extra collecte. (Zie voor kerk diensten vorig no.) R. K. KERK St. HIPPOLYTÜS. Hoofdstraat 23. Zondag Paschen. Feest van Jezus' Verrijzenis. De vroegmis om 7.30 Om 9.30 de Plechtige Hoogmis. Middags om 2.30 Plechtig Lol met feestpredicatie door den Pas toor. Die dag natuurlijk geen Jeugd werk maar het Parochiehuis zal weer open zijn na de Hoogmis eni na het Lof. Maandag 2de Paaschdag. De H. Missen als op Zondag, 's Mid dags geen Lof. Dinsdags en Donderdagsavond om 7 uur Lof. Zondag a.s. Beloken Paschen sluit de Paaschtijd. R. K. KERK (DEN OEVER.) Paschen. Vroegmis om 8 uur. Hoogmis om 10 uur. 's Middags om| 2.30 Plechtig Lof en feestweek door den Pater. moeilijkheden eni zwarigheden zit. Heusch, menschen die op recht voor en naar hun beginsel en overtuiging trachten te le ven, groeien naar elkaar toe, ook bij verschillend inzicht en op vatting. Zij krijgen contact met elkaar en vinden elkaar, omdat ze elkaar leeren begrijpen. En hiervoor is niet noodig dat we allen van dezelfde richting zijn, dat is zelfs ongewenscht, maar wel is noodig dat we eerlijk en oprecht naar eigen inzicht en overtuiging denken en handelen. Alleen dan komt men verder en vormt zich een eigen eerlijk en zelfstandig oordeel, dat tegen de waan van den dag bestand is. En dat hebben we ook in het ker kelijke leven noodig, aan partij zucht en groeps-opvattingen heb ben we geen behoefte, wel aan gefundeerd kerkelijk besef en oordeel en aan bereidheid om eens de hand in eigen boezem te steken. U merkt op, en terecht, dat de beide richtingen zich soms lie ver tot andere kerken wenden dan met elkaar in eigen kerk- INGEZONDEN STUKKEN. Vervolg. Kan Wieringen met zijn ééne predikant voor vier ker-: ken en zijn 3100 Herv. Kerk leden er niet een rechtz. predi kant bij beroepen om daardoor meer eenheid in kerk te bren gen en het kerkelijke' leven wa meer op gang te brengen Zoi dat als begin en belofte van eer betere toekomst niet uitvoer baar zijn Practische bezwaren' Als men in principe bereid is verdwijnen ze als sneeuw voo:- de zon. Op de wil komt het iri dezen aan. Dat men zooals U zegt, vaal als vreemden tegenover elkaa: staat, is helaas juist, doch Uv advies dominé om daarom maa: elk zijns weegs te gaan, heb il toch met groote verwondering gelezen. Volgen we dat advie: op dan blijven we vreemder voor elkaar. Is dat Uw bedoe ling Dan begrijp ik niet ho« U met de strekking van mijn beschouwingen kimt instemmen. Hoe moeten we elkaar vinder en winnen als we eikaars ge meenschap mijden. Op dei stu deerkamer Kunnen de beid< kerkelijke groepen practisch geeri toenadering zoeken Neen als we vreemden voor elkaa' geworden zijn dan is dat eer reden tot diepe beschaming ei is dit juist een motief om toe nadering te zoeken en elkaar t< leeren kennen. En waar dat ge beurt, dat heb ik persoonlij! meer dan eens ervaren, daa: blijkt het dat men veelal me dezelfde vragen en problemen C HOOFDREDACTRICE G. C I VERANTWOORDELIJK VOOR UITGEVER CORN. J. BOSKE DRUKKERIJ Fa. CORN. J. B( P 1352/1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1