JAARGANG WOENSDAG 8 APRIL 1942 No. 32 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 I I NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGER^MEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland strijdt voor Europa. Bolsjewiki verdreven uit 69 plaatsen in v Centralen Sector. Verscheidene Sovjet-aanval len mislukt. Bomtreiiers op oorlogsschepen in Leningrad en Kroonstad. Militaire doelen bestookt van Moskou en Rybinsk. Hoofdkwartier van den Fuhrer, 6 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Aan het Oostelijk front mislukten verscheidenene aanvallen der bolsje wisten. Bij een eigen aanval in den centra lën sector werd de vijand in gevech ten van verscheidene dagen uit 69 plaatsen verdreven. Hij verloor hier bij behalve honderden manschap pen aan gevangenen en dooden, 47 kanonnen, 27 granaatwerpers, 132 machinegeweren en talrijke hand vuurwapenen. Gisteren werden aan het Ooste lijk front 47 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten neergeschoten ot op den beganen grond vernield. Twee eigen vliegtuigen gingen ver loren. Succesvolle nachtelijke aan vallen van de luchtmacht waren ge richt op inrichtingen van de Sovjet vliegtuigindustrie te Rybinsk, alsme de op militaire doelen van Moskou. In Noord Afrika werden hernieuw de aanvallen van sterke Britsche verkenningsafdeelingen op Mechiiï afgeslagen. De spoorlijn Alexandriè- Mersa Matroe werd door bomtref- fers gestagneerd. Onafgebroken aanvallen van Duit sche gevechtsvliegtuigen en jagers waren gericht op militaire inrich tingen van het eiland Malta. In de staatswerven, in havens, haveninstal laties, kazernes, opslagplaatsen van benzine en in rivitaileeringsbedrij- ven werden voltreffers met ontplof fingen en branden waargenomen. Een lichte Britsche kruiser in het dok, een koopvaardijschip en een haventankboot werden door bom men beschadigd. t Aan de Zuidkust van Engeland bombardeerden Duitsche gevechts vliegtuigen een voor cfe verzorging belangrijke fabriek. t Britsche bommenwerpers vielen vannacht woonwijken inv erschillen- de plaatsen van West-Duitschland aan, vooral in de stad Bonn. De bur gerbevolking leed verliezen aan doo den en gewonden. Er werd geen schade aangericht aan militaire of voor de oorlogsvoering belangrijke inrichtingen. Daarentegen werd een aantal openbare gebouwen van ten deele hooge cultureele waarde door bommen beschadigd. Luchtdoelartil- lerie en nachtjagers schoten vijf der aanvallende bommenwerpers omlaag, inbraak. BINNENL. NIEUWS. BRABANTSCH PRAATJE, gehouden voor den B. N. O. door den DRé van Ulvenhout. „OPEN. DE POORTEN NAAR GOD Navond Samen „Nood leert bidden," zegt een ouw sprikwoord, en zoo is 't, als den mensch in nood zit, als alle dingen teugen 'm zijn, als ie in z'n bestaan bedreigd wordt, als honger, zwakte, ziekte 'm beslui pen, „vrienden" 'm verlaten, „vrienden in den nood, honderd in 'n lood" als den eelènd z'n rouwe, wurgende klavieren om de lieete keel van den geslagen mensch spant, dan richt ie de bolle angstigen oogen als van ei gens naar boven, dan wringt ie de handen samen en in uitersten nood perst ie uit de toegenepen keel„mijn God Ons heele volk is in nood. Dui zenden Vaders, Moeders, weduwen en weezen staren nog iederen dag, mee leeggeschreide oogen naai- de portretten van onge, lachende, fiere kearels, die amper twee ja ren gele jen vielen in 'nen strijd veur den Vaderlandschen grond, waarin ze nou bestraven liggen. Duizenden Vaders, Moeders, vrouwen en kindors, ziek, gék van zenuwen, sleeper, zich eiken dag- meerdere keeren. naar de kantoren van 't Rooie Kru?s, om inlichtingen over „hem," daar in Indië. Liggen gansche nachten wakker, den radeloozen kop woelend in 't hee te kussen, wringend de bevende handen naar omhoog, in den die pen donker turend als om.... God TWEE KINDEREN1 GEDOOD DOOR NICOTINE. Zij hadden het gedronken als limonade. Zaterdagochtend zy'n in een villa aan den Rijksweg onder de gemeente Laren (N.H.) twee meis jes van resp. zes en twee jaar door nicotine-vergiftiging om het leven gekomen. De moeder der kinderen 's morgens met haar dochtertjes thuis, toen een kennis van haar op bezoek kwam, zij liet toen haar kinderen alleen in de serre spe len en kwam na een half uurtje hen een koekje brengen. Tot haar groote ontzetting lagen toen de 6-jarige Mariska en de 2-jarige Christa levenloos op den vloer, de 4-jarige Gretel zat nog rustig te spelen. Onmiddellijk werd geneeskundi ge hulp ingeroepen en spoedig wa ren drie doktoren aanwezig en constateerden dat de kinderen aan zware vergiftiging waren overle den doch den aard van het vergif kon nog niet worden vastgesteld. De politie vond bij haar onderzoek een fleschje met nicotine, alsme de een limonaderietje, waarin ook nicotine werd aangetroffen. Ver moedelijk hebben de beide kleinen gedacht dat de nicotine limonade was en dit met een rietje opgezo gen. Zoo men weet heet het inne men van eenige hoeveelheid ni cotine een direct overlijden tot gevolg. De vroegere bewoner van het huis een thans overleden doctor,' was een bekend natuurkundige 1 hij heeft vermoedelijk het flesch-', je met vergif in de serre laten' staan. VERLAGING VAN IJZERPRIJZEN. Met ingang van 1 Juli 1942 te verwachten. De secretaris-generaal van het te zoeken en Hem te vragen, te vragen, mee 'n hart dat barst van angsten en verdriet. Duizenden, die dagen en nach-| ten, weken en maanden mee den geest toeven in de witte hel van 't matelooze bolsjewiekenland waar „hij" vecht veurveur God en Christendom Zeemansvrouwen, zeemanskin- ders, soldatenvrouwen, soldaten- kinders, -in jaren, jarenafge teld mee seecondekes, mee krui pende uren, mee endelooze dagen, meeeeuwige maanden, afgeteld mee duuzenden, altij te leurstellende postbestellings, deuze menschen, menschen als wij, kinders van God, ze leven in de onzekerheid die 'n hel is, in ondragelijk endeloos lijden. Ze verzwijgen in den nood. Ze buk ken onder 'n leed, dat loodzwaar op de ziel weegt, en ze persten duuzend keeren per dag deur de naauwe keel de woorden„mijn God Open, wijd open de poorten naar God, om drommen van gebogen, vroeg vergrijsde, deur leed-ver- teerde menschenkinders op te laten gaan naar Hem, van Wien alles verwacht wordt. Open, wijd open de poorten naar God. éénen blik van Hem, moakt veur die duuzenden en duuzenden den donkeren dag even lichter. Open, wijd open de leste poorten van hoop, van licht, van troost veur 'n.menschdom in nood Open Open die poorten, zoo wijd als kan, open den weg naai den grooten kruisdrager, 't ver troostend veurbeeld veur 'n heir van kruisdragers, veurde menschen groot en klein, oud en departement van Handel, Nij-.V- heid en Scheepvaart, deelt in ov;"" - eenstemming met den gemachtig de voor de prijzen mede, dat op voorstel van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederlandsche gebied, met ingang van 1 Juli 1942, een verdere verlaging der prijzen voor ijzer en walsproducten van staal zal plaats vinden. Deze ver laging zal van toepassing zijn op alle na 30 Juni 1942 te leveren materialen. Nadere bijzonderhe den zullen in een beschikking van den secretaris-generaal voornoemd v/orden geregeld. De Reichskom missar fïir die Preisbildung in Berlijn, heeft medegedeeld, dat hij met ingang van denzelfden datum c-en verlaging van den Duitschen exportprijs vcojt- ijzer en walspro ducten voor Nederland zal door voeren en daardoor den huidigen exportprijs aan den Duitschen bin- nenlandschen prijs zal aanpassen. De prijs voor ijzer en walsproduc ten in Nederland zal dan met den Duitschen binnenlandschen prijs overeenkomen. Beverwijk beroofd van distributiebonnen. Dertig duizend gestolen bij inbraak. In den nacht van Woensdag op Donderdag is een opzienbarende inbraak gepleegd in het distributie kantoor aan den Kees Delfsweg te Beverwijk, waarbij niet minder dan 30.000 distributiebonnen zijn ont vreemd. De onbevoegden hebben zicb, na een ruit te hebben uitgesneden, door inklimming toegang verschaft tot het gebouw. Met een boor is men er in geslaagd het slot van de kluisdeur te forceeren, waarna een groote hoeveelheid distributie bescheiden, zooals bonkaarten, rantsoenbonnen voor boter, brand stof, havermout, melk, enz., in han den is gevallen van inbrekers. Uit het onderzoek bleek, dat de daders na afloop van de inbraak zich van een vervoermiddel hadden voorzien, door zich meester te ma ken van twee rijwielen, die zij sta len bij een melkhandelaar in de na bijheid van het distributiekantoor. Vrachtauto met haver aangehouden. Te 's-Hertogenbosch heeft de ma rechaussee een Amsterdammer aange houden die met een vrachtauto ruim 1800 Kg. rogge en 6000 Kg. haver vervoerde, welke bestemd was voor den zwarten handel. De lading werd in beslag genomen. jonk, arm en rijk veur 'n gansch menschengeslacht. Nog eens Open die poorten In naam van alle menschen open die poorten In naam van God open, wijd open die poor ten Den weg versperren, den laatsten, den eenigen weg is 'n misdaad'nen bolsjewiek wéér- ding 'Nen antichrist, 'nen.... beestmensch Open God kent geen pari's Geen uitgestootenen. Geen verworpene- nen Hij kent alleen menschen kinders. die tot hem allen komen. Zóó is het ons geleerd en dat heb ben we gevoeld als de waarheid, waaraan nie te wrikken viel. „Gij, die belast en beladen zijt, komt tot mij „God, ik kan niet, ik word aan Uw heilige tafel geweigerd, want Uw dienstknechten zijn pro- Engelsch (toch, o God, is Uw Rijk niet van deze aard) en ikik ben anti-bolsjewiek." Dat is de aanklacht van den seerjeus katholieken mensch, deus voorbereidend tij van Pa- schen, die om eerlijke, maatschap pelijke overtuiging belast en be laden, ja uitgestooten is. Erger dan, wel dan denmoorde- r.èèr, die wél toegelaten wordt tot 't heiligste Vaneigens Hij is. „belast en beladen" en God ként geen paria'sgeen verwor penen, geen uitgestootenen En den waren Christenmensch gunt den gevallen medemensch geren zijnen Goddelijken troost. Maar., waagt zoo 'nen Christenmensch te veul, als ie deelen wil in de wer kelijke rechten, welke zelfs den zwaarsten misdadiger behoudt Wij weten 't allemaal zelfs zij VACANTIE IN D1STRIBUTIETIJD. DISTRIBUTIE-, VERVOERS- LOGIESMOEILIJKHEDEN. Ook noodig distributie van Vacantieoorden. Het buitenland is gesloten. Men is dus aangewezen op de mogelijk heden, welke het eigen land biedt. Het Nederlandsche landschap is zeer aantrekkelijk. De omstandig heden dwingen er toe, het door Nederland gebodene te waardee- ren. Ons land telt vele plekjes, die ongetwijfeld nog niet voldoende bekend zijn. Zeker kan worden verwacht, dat de reis- en treklust niet min der groot zal zijn dan het vorig' jaar. De omstandigheden brengen' met zich mee, dat men rekening dient te houden met de distribu-' tie-, vervoers- en logiesmoeilijk-J heden. De maaltijden in hotels, loge-' menten en pensions zullen sober der zijn dan het vorige jaar. Er is vrijwel niets meer „zonder bon" tc verkrijgen, met uitzondering van „bonlooze menu's" en schotels' In restaurants, doch slechts in be-j perkte mate. Deze mag men ech- ter niet als hoofdschotel beschou-' wen, doch als aanvulling. Boven-1 dien is aan de logeer-inrichtingen een beperkt verbruik van gas en electriciteit opgelegd. In verband met deze feiten, verdient het aan beveling dat de vacantieganger zijn distributiebonnen meeneemt en om niet in moeilijkheden te geraken met bonnen, die een lan- geren geldigheidsduur dan één' week hebben, bijv. suiker zoo-1 veel mogelijk in groepsverband reist om de bonnen zoo nuttig mo gelijk te besteden. Het maken van uitstapjes uit een centraal punt vandaan, waar men des avonds terugkeert, verdient in elk geval de voorkeur boven het trek ken van plaats tot plaats. Men zorge er voor in vacantietijd niet elke voorzorg om de slijtage van banden, schoenen of kleeding zoo veel mogelijk te beperken, na te laten. Wat de bonnen betreft, doet men goed te trachten enkele bon nen als reserve „in te loopen," voordat men met vacantie gaat. Men neme vooral artikelen in natura mee. Dit geldt in het bij zonder voor de zomergasten, die door Edens ingeschoten, doch de r.iet in hotels en logementen gaan Q.S.C.-keeper redt meesterlijk. Zien- logeeren en bijv. hun vacantie in deroogen verflauwt het spel en als zomerhuisjes willen doorbrengen.'de goed leidende scheidsrechter het en voor kampeerders. einde blaast is de stand nog 1-1, Belangrijk is het afhalen van een uitslag wat de verhouding goed nieuwe distributiebescheiden. Daar. weergeeft, om dient men rekening te houden' DIPLOMA BEHAALD. met den dag. waarop deze moeten worden afgehaald. Valt die dag in een periode, welke elders wordt doorgebracht, dan is het noodza kelijk, dat men zijn distributie stamkaart niet meeneemt reis, omdat nieuwe distributiebe scheiden thans alleen kunnen worden afgehaald in de plaats van inwoning en niet in de tijde lijke verblijfplaats Men zal dus als men niet zelf aanwezig is, het af halen der distributiebescheiden aan vertrouwde handen moeten overlaten, doch geheel voor eigen risico. Wordt vervolgd. GEMEENTE WIERINGEN. clie 't mee den leugenmond ont kennen, als de wilde, wreede, beestachtige moordbenden der bolsjewieken huilie doelstelling be reiken, als ze Europa kunnen over rompelen en dusbolsjewisee- ren, dan de eersten die vallen de priesters De man, die vandaag zijn leven waagt in de witte hel tegen die zelfde bolsjewieken, tegen die verwoesters van kerken, tegen die benden gedecoreerd mee 't insig ne der Godloosheid, de man, die vandaag zijn leven waagt teugen dat „Uitbraaksel der hel", lijk den Portugeeschen aartsbisschop 't deuze week noemde, de man, die daar teugen vecht, dezen kea- xel zou vandaag in Nederland de H. Communie geweigerd worden deur den priester, voor wien hij goed en bloed op 't spel zet in 'nen strijd die noemeloos zwaar en hard is. In 'nen strijd temidden der Hel Ik zee 't daarjuist al wij voe len de waarheid aan, de waarheid waaraan nie te wrikken valt. Dat gevoel is ons meegegeven. Leugen en waarheid onderscheidt eiken redelijken mensch sjecuur. De tien geboden staan ons gegrift in 't zielement. Als kleine bloei wordt c-ns dat al geleerd Laterer varen wij deus Goddelijke inscrip tie 1" Maar evenzeer als we fijn de waarheid onderkennen, onder scheiden we sjecuur de leugen Of ze verteld wordt deur onzen knecht,, dan wel deur onzen Over sten. Den eersten kunnen we nie gebruiken in onzen dienst, de les ten kunnen we niegehoorza men Toen den plicht van Gehoor SUCCES-NIEUWS. Succes I speelde den tweeden Paaschdag een competitiewedstrijd op eigen terrein tegen Q. S. C. en deelde de punten broederlijk met de gasten. De eerste helft gaven beide elftallen weinig goed voetbal te zien de vrij sterke wind deed dan ook veel afbreuk aan het spel. Beide voorhoedes waren te zwak om ge vaarlijk te worden en de beide doel- verdedigers hadden het gemakkelijk. Toch wist de Loos, die heden wel één van de beste spelers van Suc ces is, een goed opgevangen bal kei hard in te schieten. Met deze stand ging de rust in. Na de rust had S. even een inzin king. De gasten gaven goed samen spel te zien, en zij werden steeds gevaarlijk voor het S.-doel. Na onge veer een kwartier scoorde zij de ver diende gelijkmaker. Geleidelijk aan kwam S. er beter in. We noteeren een vliegend schot van C. Lont, wat net over gaat en even later heeft S. beslist pech als Albert is doorgebroken en keihard tegen de paal schiet. De terugstui- lende bal wordt nogmaals, doch nu Bij de gehouder dus werd gere- eind-examens 3-jarige leergang, van de Yereeniging bevordering van het Vakonder wijs in WestFriesland, te Schagen, werd het „Monteur'-diploma toege kend aan S. Numeijer, H.-Hoef, Wieringen, DRUKKE PAASCHDAGEN. Ondanks geen autobus-diensten de verbinding met Wieringen onder hielden, heerschtte in de gemeente toch veel drukte. Verschillende ge zelschappen uit de stad gaven hun tooneel- en revue-avonden zoo in „Concordia" het gezelschap Jan Nooy en in Zaal Wiron te Den Oe ver de Vorotos Kluchtspelers. Dan gaf Cinema De Haan middag avondvoorstellingen. Er was voor ,„elck wat wils" en er ook ruimschoots gebruik van maakt, want de zalen geld tot in alle hoeken bezet. Ce autobusdienst doet maar wat De autobusdienst Wieringen- Anna Paulowna maakt er maar wat an Men laat geregeld diensten uitvallen zonder dat het pubiek er van in kennis wordt gesteld. Uren staan reizigers te wachten, om ten slotte maar weer naar huis te gaan, of nog te trachten per fiets een trein te bereiken. 't Gaat ge- >on alle perken te buiten. Zoo gebeurt 't ook, dat 's avonds de bus vol is, en men voor 't feit komt, dat men een wandeling van 3 uur mag maken, want om voor andere vervoergelegenheid te zor gen, daar denkt de directie eenvou dig niet aan. Zoo zagen we een dame met 3 kleine kinderen, die van 't station Anna Paulowna naar Den Oever moest loopen en dan met regen en wind Zijn er geen bussen disponibel, laat de autodienst-directie dan paard en rijtuig doen inschakelen, die zijn daar bij 't station nog wel te krijgen. f HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER. Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503- zaamheid als 'n wet wierd inge steld, hebben de makers van die wet nie kunnen vermoeden, dat ón gehoorzaamheid! teugen den Paus, die het bolsjewisme ver verwerpt, dat ongehoorzaamheid aan den H. Vader, bedreven zou worden deur die, die gehoorzaam heid van anderen opeischen op straffe van den ban aan gén op lichters, gén over$jpelers, aan gén boeven opgelegd, Deuze leugenverhouding ver dient. ja vermag gén gehoorzaam zaamheid, hoe zwaar 't ons valt! De éénheid van onze kerk ons heilig. Is onze kracht Is 'n stuk van ons geloof. We kunnen dus nie aanvéér- den, dat Monseigneur Tiso in Slowakije zijn Vaderland diént in nauwste verstandhouding mee Duitschland en dat hier Pietje Jansen nie zalig kan worden mee "n driehoekske op zijn confectie- jaske. Da's leugen Wij kunnen nie aanvéérden, dat den Duitscher, in de uniform der Nat. Soc. Partij aan 'n Nederland sche Communiebank het H. brood wordt uitgereikt en dat den Ne derlander, die naast den Duit scher knielt, geweigerd wordt. Da's leugen Leugen, bedreven veur den Ta bernakel Dat aanvéérden wij niet. Wij zijn menschen met God delijke rede, wij zijn geen idio ten Wij zijn menschen, die ge slagen deur de barre tijen, zelfs veul dieper zijn gaan nadenken. Wij zijn menschen die, - nood leert bidden, - deur de barre tij en hebben geleerd den ganschen dag mét God te leven. Wij aanvéérden, geknield op den altaar, gén leugens in het aanschijn van den Tabernakel. Dat is onzen Paasch in 1942. Maai- we zullen 'm nie licht vergeten Over enkele maanden is 't ge beurd. Offde bolsjewieken zijn vernietigd. Offde verbonden Europee sche legers zijn verslagen. Er is génnen tusschenweg Winnen de bolsjewieken, dan communiceert er Paschen 1943 nie éénen Nederlandschen Katho liek, want er zullen dan gén ker ken, er zullen dan gén priesters meer zijn in Nederland. Overwinnen de verbonden le gers van Europa, dandan zal de Ned. Kerkelijke Overheid mot ten zwichten veur de Waarheid Hierin mag veul troost schui len veur de afgestooten Kruis dragers, de leiders onzer kerk, moesten uit deze situatie toch deze conclusie trekken, het God delijke brood breken veur allen, die er naar reikhalzen Gouverner c'est- prévor Maar ik vrees de z.g. „Heide nen" zullen de wegversperring tot God straks motten afbreken. Maar de poorten gaan open Wijd open Want God ként gén paria's Hij kent Zijn véur- en teugen standers Hij kent Zijn véur- en teugen vechters Hij kent Zijnware Chris tenen enbolsjewieken. En bij hem gelden gén leugens 1 Goedenavond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1